Каталог документів

Почніть писати ключове слово на українській мові в полі пошуку. На обраному документі правою кнопкою миші "копіювати адресу посилання", якщо потрібні посилання. Або відкрийте документ і скопіюйте посилання з адресного рядка.

 1. СТАТУТ УНІВЕРСИТЕТУ
 2. СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ
 3. ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. Сертифікати про акредитацію за рівнем вищої освіти БАКАЛАВР
 5. Сертифікати про акредитацію за рівнем вищої освіти МАГІСТР
 6. Положення про академічну доброчесність НОВА РЕДАКЦІЯ
 7. Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності ДУЕТ
 8. Антикорупційна програма
 9. Кодекс честі та корпоративної етики ДУЕТ
 10. План заходів по запобіганню та протидії корупції 2021
 11. План заходів по запобіганню та протидії корупції на 2022 рік
 12. Положення Про Комісію з оцінки корупційних ризиків
 13. Положення про забезпечення прав викривачів та гарантій їх захисту
 14. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у ДУЕТ
 15. Положення про бібліотеку
 16. Правила користування бібліотекою ДУЕТ
 17. Положення про ВСП Криворізький фаховий коледж КФК ДУЕТ
 18. Витяг ВСП Криворізький фаховий коледж  КФК ДУЕТ 24.05.2021
 19. Виписка ВСП Криворізький фаховий коледж КФК ДУЕТ 2021
 20. Положення про відбіркову комісію ВСП Криворізький фаховий коледж КФК ДУЕТ 07.06.2021
 21. Правила прийому ВСП Криворізький фаховий коледж КФК ДУЕТ 07.06.2021
 22. Правила_прийому до ВСП Криворізький фаховий коледж КФК ДУЕТ 2022
 23. Положення про ВСП Фаховий коледж «Політехніка» ФКП ДУЕТ
 24. Правила прийому до ВСП Фаховий коледж «Політехніка» ФКП 2021 (нова редакція) 07.06.2021
 25. Правила прийому до ВСП Фаховий коледж «Політехніка» ФКП 2022
 26. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій НОВА РЕДАКЦІЯ_07.06.2021
 27. Положення про вчену раду ДУЕТ
 28. Регламент вченої ради ДУЕТ
 29. Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань вченою радою
 30. Положення про користування гуртожитками
 31. Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках
 32. Наказ від 23.12.2021 "Про затвердження та введення в дію інструкції з діловодства"
 33. Інструкція з діловодства
 34. Положення про експертну комісію для організації і проведення експертизи цінності документів, щоутворилися в діловодстві в ДУЕТ
 35. Положення про навчально-науковий економічний інститут (АРХІВ)
 36. Положення про вчену раду навчально-наукового економічного інституту (АРХІВ)
 37. Регламент вченої ради навчально-наукового економічного інституту (АРХІВ)
 38. Положення про кафедру економіки та підприємництва (АРХІВ)
 39. Положення про кафедру міжнародної економіки (АРХІВ)
 40. Положення про кафедру обліку і оподаткування (АРХІВ)
 41. Положення про кафедру фінансів, банківської справи та страхування (АРХІВ)
 42. Положення про навчально-науковий інститут інклюзивної освіти та соціальної реабілітації (АРХІВ)
 43. Положення про центр психологічної допомоги та соціальної адаптації
 44. Положення про центр фізичного виховання, спорту та здоров'я
 45. Положення про навчально-науковий інститут управління та бізнес-освіти (АРХІВ)
 46. Положення про вчену раду навчально-наукового інституту управління та бізнес освіти ДУЕТ (АРХІВ)
 47. Регламент вченої ради навчально-наукового інституту управління та бізнес освіти ДУЕТ (АРХІВ)
 48. Положення про кафедру іноземних та ділової української мов (АРХІВ)
 49. Положення про Медіа-центр
 50. Положення про Центр екcпертиз у гірничо-металургійній галузі
 51. Положення про Центр кар'єрного та професійного розвитку
 52. Положення про Центр менеджменту якості освіти
 53. Положення про Центр міжнародної академічної мобільності
 54. Положення про навчально-науковий технологічний інститут
 55. Положення про вчену раду навчально-наукового технологічного інституту
 56. Регламент вченої ради навчально-наукового технологічного інституту
 57. Положення про кафедру електричної інженерії та автоматизації
 58. Положення про кафедру інжинірингу з галузевого машинобудування
 59. Положення про кафедру металургійних технологій
 60. Положення про кафедру хімічних технологій та інженерії
 61. Положення про факультет інформаційних технологій
 62. Положення про вчену раду факультету інформаційних технологій
 63. Регламент вченої ради факультету інформаційних технологій
 64. Положення про кафедру вищої математики
 65. Положення про кафедру інформатики і прикладного програмного забезпечення
 66. Положення про кафедру інформаційних технологій і моделювання
 67. Положення про юридичний факультет (АРХІВ)
 68. Положення про юридичну клініку
 69. Положення про вчену раду юридичного факультету (АРХІВ)
 70. Регламент вченої ради юридичного факультету (АРХІВ)
 71. Положення про кафедру правового регулювання економіки (АРХІВ)
 72. Положення про кафедру соціально-гуманітарних наук
 73. Колективний договір ДУЕТ на 2021-2025 рр.
 74. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 184 Гірництво
 75. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 053 "Психологія"
 76. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
 77. Стратегія інтернаціоналізації
 78. Стратегія розвитку навчально-наукового економічного інституту (АРХІВ)
 79. Стратегія розвитку факультету інформаційних технологій
 80. Стратегія розвитку юридичного інституту
 81. Стратегія розвитку юридичного факультету (АРХІВ)
 82. Стратегія формування контингенту ЗВО у ДУЕТ на 2021-2025 рр.
 83. Положення про наукове товариство
 84. Положення про науково-методичну раду
 85. Порядок проведення опитувань у ДУЕТ
 86. Положення про освітні програми
 87. Положення про стейкхолдерів освітніх програм ДУЕТ
 88. Вимоги з оформлення письмових робіт
 89. Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань
 90. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
 91. Положення про екзаменаційну комісію
 92. Положення про забезпечення якості освіти
 93. Положення про індивідуальний навчальний план ЗВО
 94. Положення про організацію вибору освітніх компонентів варіативної складової навчальних планів
 95. Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультаційної роботи ЗВО
 96. Положення про організацію освітнього процесу ДУЕТ
 97. Положення про переведення студентів ДУЕТ з навчання за рахунок коштів фізичних осіб на бюджет
 98. Положення про порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком
 99. Положення про реалізацію права на академічну мобільність
 100. Положення про силабус освітньої компоненти
 101. Положення про порядок відсоткового формування аудиторного навантаження
 102. Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості, повторного проходження контрольних заходів та повторного вивчення дисциплін
 103. Правила поведінки здобувачів освіти
 104. Положення про систему управління охороною праці у ДУЕТ
 105. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці
 106. Положення про службу з охорони праці
 107. Iнструкція з охорони працi Про попередження побутового травматизму
 108. Iнструкція з охорони працi Про надання першої допомоги постраждалому вiд нещасних випадкiв на виробництвi
 109. Iнструкція з охорони працi Електробезпека при користуваннi електропобутовими приладами
 110. Інструкція з охорони працi Про заходи пожежної безпеки на об’єктах Державного унiверситету економiки і технологій
 111. Вступний iнструктаж з безпеки життєдільностi для здобувачiв вищої освіти
 112. Вступний iнструктаж з охорони працi для працiвникiв
 113. Положення про надання платних освітніх та інших послуг у ДУЕТ
 114. Положення про облікову політику
 115. Положення про приймальну комісію
 116. ПРАВИЛА прийому до Державного університету економіки і технологій у 2022 році
 117. Положення про проходження практики ДУЕТ
 118. Положення про публічні закупівлі в  ДУЕТ
 119. Положення про ректорат
 120. Положення про Студентське самоврядування ДУЕТ
 121. Положення про Вибори здобувачів освіти у ДУЕТ
 122. Положення про порядок оцінювання результатів освітньої діяльності
 123. Положення про порядок призначення і виплати академічних стипендій
 124. Порядок нарахування додаткових балів до академічного рейтингу ЗВО ДУЕТ
 125. Порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ДУЕТ
 126. Порядок призначення і виплати соціальних стипендій
 127. Положення про порядок надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються у ДУЕТ
 128. Положення про архів ДУЕТ
 129. Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності
 130. Положення про відділ кадрів
 131. Положення про господарський відділ
 132. Положення про Центр цифрової трансформації
 133. Положення про канцелярію
 134. Положення про редакційно-видавничий відділ
 135. Положення про центр студентських комунікацій
 136. Положення про Центр «Інститут культури та мистецтв»
 137. Положення про юридичний відділ
 138. Положення про студентський науковий гурток
 139. Положення про відрядження
 140. Положення про застосування підсумованого обліку робочого часу
 141. Положення про кадрову комісію
 142. Положення про конференцію трудового колективу
 143. Положення про оплату праці, встановлення надбавок, доплат та преміювання
 144. Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними строкових трудових договорів (контрактів)
 145. Положення про планування і облік основних видів роботи НПП
 146. Положення про порядок та умови надання матеріальної допомоги працівникам ДУЕТ
 147. Положення про підвищення кваліфікації НПП
 148. Положения про рейтингове оцінювання досягнень НПП
 149. Положення про навчально-наукову лабораторію комп’ютерних технологій факультету інформаційних технологій (25.02.2022)
 150. Положення про внутрішній електронний документообіг у ДУЕТ
 151. Концепція 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 26.05.2022
 152. Положення про кафедру психології
 153. Положення про Науково-дослідний центр "Інститут розвитку гірничо-металургійного комплексу" ННТІ
 154. Положення про акредитацію освітніх програм
 155. Положення про студентський культурний HUB центру «Інститут культури та мистецтв»
 156. Положення про науково-технічну раду ДУЕТ 
 157. Положення про Репозитарій
 158. Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів шляхом неформальної та/або інформаційної освіти
 159. Політика забезпечення академічної доброчесності
 160. Положення про порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти
 161. Положення про перезарахування освітніх компонентів (кредитів ECTS) та визначення академічної різниці у ДУЕТ
 162. Положення про порядок визнання наукових ступенів, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах
 163. Положення про порядок визнання документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав (іноземних дипломів)
 164. Порядок здійснення перевірки навчальних і наукових робіт на дотримання вимог академічної доброчесності у ДУЕТ
 165. Стратегія розвитку Державного університету економіки і технологій на 2023-2025 рр.
 166. Стратегія розвитку навчально-наукового технологічного інституту ДУЕТ на 2023-2026 рр.
 167. Положення про матеріальне та моральне заохочення науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників 
 168. Концепція освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти_30.11.2022
 169. Положення про групу сприяння академічній доброчесності ДУЕТ
 170. Положення про порядок перевірки академічних текстів на наявність текстових запозичень у ДУЕТ
 171. Положення про порядок рекомендації до друку навчально-наукових посібників (підручників), монографій у ДУЕТ
 172. Порядок подання клопотань про позбавлення наукових ступенів доктора та кандидата наук, а також вченого звання професора, доцента, старшого наукового співробітника до МОН України
 173. Порядок скасування рішень про присудження ступеня доктора філософії (доктора мистецтв) у разі виявлення фактів порушення здобувачем академічної доброчесності
 174. Порядок розгляду, рецензування та схвалення методичних розробок Науково-методичною радою Державного університету економіки і технологій
 175. Порядок скасування рішень про присудження ступеня вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення фактів порушення здобувачем академічної доброчесності
 176. Концепція освітньої програми «Міжнародні комунікації» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти
 177. Положення про забезпечення студентоцентрованого підходу до навчання у ДУEТ
 178. Положення про порядок надання науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками інформації щодо досягнень у професійній діяльності у ДУЕТ
 179. Положення про студентську агенцію співдії якості освіти ДУЕТ
 180. Положення про Наглядову раду ДУЕТ
 181. Концепція освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування
 182. Стратегія розвитку Навчально-наукового інституту управління та бізнес-освіти на 2023-2026 рр. (АРХІВ)
 183. Концепція освітньо–професійної програми «ІСТОРІЯ» спеціалізації «Історія» спеціальності 032 «Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти
 184. Правила прийому до Криворізький фаховий коледж ВСП КФК ДУЕТ - 2023
 185. Правила прийому до Фаховий коледж «Політехніка» ВСП ФКП ДУЕТ 2023
 186. Правила прийому до Криворізький металургійний фаховий коледж ВСП КМФК ДУЕТ 2023
 187. Положення про юридичний інститут
 188. Положення про ВСП КТФК Криворізький технічний фаховий коледж ДУЕТ
 189. Положення про ВСП КМФК Криворізький металургійний фаховий коледж  ДУЕТ
 190. Положення про відбіркову комісію ВСП КМФК Криворізький металургійний фаховий коледж ДУЕТ
 191. Правила прийому до ВСП КТФК Криворізький технічний фаховий коледж ДУЕТ у 2023 р. 
 192. Положення про відбіркову комісію ВСП КТФК Криворізький технічний фаховий коледж ДУЕТ
 193. ПРАВИЛА прийому до Державного університету економіки і технологій у 2023 році
 194. Положення про відділ аспірантури Державного університету економіки і технологій
 195. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Державному університеті економіки і технологій
 196. Рекомендації щодо написання дослідницької пропозиції (досягнень) для вступу до аспірантури Державного університету економіки і технологій
 197. Положення про організацію комунікації в академічних групах ДУЕТ
 198. Положення про навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти ДУЕТ
 199. Положення про вчену раду навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти ІЕБО
 200. Положення про кафедру управління бізнесом ДУЕТ
 201. Положення про кафедру обліку і фінансів ДУЕТ
 202. Положення про кафедру міжнародних відносин ДУЕТ
 203. Положення про кафедру економіки та цифрового бізнесу ДУЕТ
 204. Положення про Центр ліцензування та акредитації
 205. Положення про Центр ЄДЕБО та моніторингу освітнього процесу
 206. Регламент Вченої ради Навчально-наукового юридичного інституту
 207. Положення про кафедру публічного управління та адміністрування
 208. Положення про кафедру права
 209. Положення про атестацію педагогічних працівників в ДУЕТ
 210. Стратегія розвитку викладання, вивчення та використання англійської мови в ДУЕТ
 211. Стратегія розвитку Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти ІЕБО на 2023-2026 рр.
 212. ПРАВИЛА тимчасового проживання ВПО в гуртожитку 30.11.2023 р.
 213. ДОГОВІР на проживання ВПО у гуртожитку 2023 р.
 214. Положення про кафедру права і публічного управління та адміністрування (АРХІВ)
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©