ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

 

Навчаючись за спеціальністю 081 «Право» ви станете обізнані у всіх галузях права та отримаєте доступ до правничої професії, і зможете здійснити свою мрію стати успішним адвокатом, суддею, прокурором, нотаріусом або ж юристом у відомій компанії. Обравши право, Ви прийняли правильне рішення, адже дана спеціальність забезпечить Вам перспективну, престижну, цікаву і творчу справу, яка розвиває інтелект, пам’ять і увагу, широке коло знайомих та постійно зростаючі можливості для розвитку.

Освітня програма у галузі права формує необхідний рівень правових знань, з якими випускники здатні працювати на рівні сучасних вимог до правничої професії. Освіта у галузі права поряд із фаховими знаннями забезпечує формування у студентів таких практичних навичок, як юридична аргументація та аналіз, критичне мислення, усні та письмові навички адвокації, емоційний інтелект, вміння здійснювати пошук, готувати алгоритми чи інші структурні документи, поглиблені знання іноземної мови (англійська, німецька, французька), базові знання з економіки, вміння ефективно комунікувати.

Переваги вивчення права в юридичномуінституті в ДУЕТ:

Обираючи шлях у майбутнє в юридичному інституті у Державному університеті економіки і технологій , Ви прагнете опанувати омріяну професію правника. Судді та адвокати, нотаріуси та юрисконсульти, слідчі й прокурори щоденно забезпечують верховенство права, відправлення правосуддя, захист прав і свобод людини і громадянина. При цьому на фахових юристів завжди існує попит не тільки на державній службі, а й у приватному секторі – банках, засобах масової інформації, страхових та інвестиційних компаніях, IT-фірмах, громадських організаціях тощо. Юридичний інститут в ДУЕТ – це гарантоване здобуття фахових компетенцій класичного правника, доцільність та актуальність якої підтверджена сучасними тенденціями розвитку держави та громадсько-політичної діяльності, а також інтеграційними політико-правовими процесами сучасності.

Викладачі юридичного інституту та провідні науковці партнерських університетів Європи допоможуть вам оволодіти  фундаментальними знаннями та набути практичних навичок ведення юридичного бізнесу. Студенти мають можливість вивчити широке коло навчальних дисциплін, завдяки чому підвищуються шанси добитися кар’єрного успіху не лише в Україні, але й закордоном. Активні міжнародні зв’язки Інституту дозволяють студентам стати учасниками міжнародних стажувань та грантових програм.

Вивчаючи право в ДУЕТ, Ви отримаєте:

 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
 • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;
 • класичну правничу вищу освіту;
 • можливість здобути поглиблені знання аналітичного характеру з права України, відповідний рівень умінь порівняльного аналізу вітчизняного законодавства з урахуванням особливостей правового регулювання в інших країнах, задоволення потреб державних і приватних організацій у вирішенні правових питань;
 • оволодіння спеціальними уміннями та знаннями з обробки та аналізу правових питань;
 • отримати всебічні та глибинні знання з теорії та системи права, його основних положень і тенденцій розвитку, розуміння правових принципів та їх реалізація у процесі здійснення професійної діяльності;
 • майстерно користуватися повним арсеналом правових засобів при вирішенні будь-якої юридичної справи.

Форми навчання:  денна, заочна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПРАВО» (240 кредитів ЄКТС)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Теорія держави і права (5 кр.)
Українська мова професійного спрямування (4 кр.)
Прикладна інформатика (5 кр.)
Історія української державності (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
(2 з 4-х дисциплін):

Судові і правоохоронні органи (4 кр.)
Історія політичних і правових учень (4 кр.)
Логіка (4 кр.)
Юридична дентологія (4 кр)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредити

Теорія держави і права (4 кр.)
Політологія (4 кр.)
Іноземна мова (4 кр)
Конституційне право України(5 кр.)
Філософія (4 кр.)
Практика навчальна (3 кр.)

Вибіркові компоненти – 6 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Римське приватне право (3 кр.)
Гендерна рівність (3 кр.)
Конституційне право зарубіжних країн (3 кр.)
Історія держави і права зарубіжних країн (3 кр.)

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредити

Іноземна мова (2 кр)
Міжнародне право (6 кр.)
Цивільне право (4 кр.)
Кримінальне право (6 кр.)
Трудове право (6 кр.)

Вибіркові компоненти – 6 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Основи юридичної клінічної практики (3 кр.)
Політичне маніпулювання (3 кр.)
Правове регулювання органів місцевого самоврядування (3 кр.)
Виборче право (3 кр.)

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 24 кредити

Іноземна мова (3 кр.)
Цивільне право (4 кр.)
Кримінальне право (3 кр.)
Адміністративне право (6 кр.)
Право Європейського Союзу (5 кр.)
Практика виробнича (3 кр.)

Вибіркові компоненти – 6 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Сімейне право (3 кр.)
Право інтелектуальної власності (3 кр.)
Право соціального забезпечення (3 кр.)
Міжнародне приватне право (3 кр.)

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 20 кредитів

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Цивільно-процесуальне право (6 кр.)
Кримінально-процесуальне право (5 кр.)
Адвокатура (6 кр.)

Вибіркові компоненти – 10 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Досудове слідство (5 кр.)
Криміналістика (5 кр.)
Кримінологія (5 кр.)
Теорія доказів (5 кр.)

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Господарське право (6 кр.)
Адміністративний процес (5 кр.)
Фінансове право (4 кр.)
Практика виробнича (4 кр.)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Електронний документообіг та робота з відкрими реєстрами (4 кр.)
Інвестиційне право (4 кр.)
Юридична психологія (4 кр.)
Ювенальна юстиція (4 кр.)

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 20 кредитів

Фахова іноземна мова (2 кр.)
Господарське процесуальне право (6 кр.)
Податкове право (6 кр.)
Інформаційне право (6 кр.)

Вибіркові компоненти - 10 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Митне право (5 кр.)
Земельне та аграрне право (5 кр.)
Екологічне право (5 кр.)
Корпоративне право (5 кр.)

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Фахова іноземна мова (2 кр.)
Виконавче провадження (4 кр.)
Антикорупційна діяльність (4 кр.)
Нотаріат (4 кр.)
Практика виробнича (6 кр.)
Атестаційний екзамен (2 кр.)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Управління соціальними проектами (4 кр.)
Бізнес-право (4 кр.)
Міжнародне економічне право (4 кр.)
Медичне право (4 кр.)

Метою виробничої практики є:

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення певного циклу дисциплін, практичних навичок;
 • відпрацювання умінь і навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання наукових досліджень;
 • оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі права;
 • формування у студентів на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь, навичок прийняття самостійних рішень, потреби систематично поновлювати свої знання та професійну свідомість;
 • закріплення і поглиблення знань, отриманих здобувачами вищої освіти в університеті при вивченні освітніх компонентів, застосування набутих знань в практичній діяльності, набуття практичного досвіду роботи.

Завдання виробничої практики:

 • ознайомлення студентів зі специфікою підприємств і організацій, що виступають базою практики та їх правовим статусом, зі специфікою майбутньої спеціальності, а також з характером майбутньої професійної діяльності;
 • поглиблене вивчення структури, організації діяльності баз практики, форм і методів здійснення поставлених перед ними завдань; 
 • закріплення та поглиблення теоретичних знань та практичних навичок одержаних в університеті;
 • виховання професійних якостей фахівця шляхом залучення до реальної професійної праці.
 • ознайомлення та оволодіння навичками роботи з відкритими реєстрами та базами даних України, зокрема роботи в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень, Єдиному державному реєстрі судових рішень; Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • застосування правових норм, що регулюють організацію і діяльність баз практики, а також норм, які вони застосовують у своїй діяльності; 
 • самостійне складання відповідних процесуальних та інших службових документів, проведення аналізу і узагальнення практики застосування відповідних правових норм і розробки рекомендацій щодо їх удосконалення. 

Ви навчаєтесь в юридичному інституті, знаєте усі особливості базових галузей права і вже подумки тримаєте свій диплом бакалавра з права у руках, думаючи куди податись на роботу. Зачекайте! Доступ до правничої професії дає тільки диплом магістра з права! Саме магістратура формує прогресивні і незвичні для типового юриста знання.

Зібравши досвід провідних правничих закладів вищої освіти та узагальнивши потреби і вимоги сучасного роботодавця, пропонуємо вам ознайомитись з нашим баченням сучасного юриста та вступити на магістратуру права до Державного університету економіки і технологій за освітньою програмою «Право».

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 081 «Право» складений відповідно до сучасних викликів правничої професії і спрямований на формування особистісної та професійної компетенції правника.

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 1 рік 5 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПРАВО»  (90 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 16 кредитів

Філософія права (4 кр.)
Юридичний менеджмент (4 кр.)
Методологія та організація наукових досліджень (3 кр.)
Робота з відкритими реєстрами та базами даних (5 кр.)

Варіативні компоненти –14 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1

Загальнотеоретична юриспруденція  (5 кр.)
Інтегративне право (5 кр.)
Законодавча діяльність та нормопроектування (5 кр.)

Блок 2

Врегулювання конфліктів та медіація (4 кр.)
Етичні стандарти правника (4 кр.)
Комунікативна культура та ораторська майстерність правника (4 кр.)

Блок 3

Конкурентне право (5 кр.)
Захист прав інтелектуальної власності  (5 кр.)
Вирішення господарських спорів (5 кр.)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Юридична відповідальність у сфері економіки (5 кр.)
Антикорупційна  діяльність та комплаєнс (5 кр.)
Правове регулювання корпоративних відносин (5 кр.)

Варіативні компоненти –15 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1

Іноземна мова професійного спрямування (англійська) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (німецька) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (французська) (5 кр.)

Блок 2

ІТ-право (5 кр.)
Охорона права на інформацію (5 кр.)
Правове регулювання інформаційної безпеки (5 кр.)

Блок 3

Правові механізми захисту прав людини (5 кр.)
Прецедентне право ЄСПЛ (5 кр.)
Міжнародне кримінальне право і процес (5 кр.)

3 семестр – 30 кредитів
Міжпредметний тренінг (3 кр.)
Практики (27 кр.)

Метою практики магістра є: формування, закріплення і вдосконалення отриманих здобувачем вищої освіти теоретичних знань, формування у нього професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов’язків, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого застосування їх у практичній діяльності.

Практика повинна сформувати у студентів навички правозастосування, а саме:

 • застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;
 • готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях;
 • надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях;
 • збір, аналіз, обробка фактичного матеріалу для виконання наукових досліджень в сфері права.

Дей Марина Олександрівна, Доцент кафедри конституційного та адміністративного права Національного авіаційного університету

Дей

Я вдячна за неоціненний внесок науково-педагогічних працівників, за професійну підготовку майбутнього юриста і просто людини, бо саме такі якості притаманні випускникові кафедри «Права».

Бізяєва Олена Анатоліївна, начальник відділу договірної та зовнішньоекономічної діяльності адміністрації по правовим ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Бізяєва-Е.А._sm

Як випускник КЕІ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, я набула реальні знання та навички, які і сьогодні допомагають мені в щоденному вирішенні поставлених задач».

Шелест Роман Миколайович, заступник керівника Криворізької місцевої прокуратури №3

Шелест-Р.Н_sm

Отримання юридичної освіти в Криворізькому економічному інституті стало для мене «стартовим майданчиком» поступового розвитку в юриспруденції та впевненості у майбутньому. Велике дякую викладачам кафедри, які на власному досвіді та власним прикладом навчили досягати бажаного результату та відповідати за прийняті рішення.

Приміч Ігор Геннадійович, Заступник начальника вiддiлу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції ГПУ

Примич

Навчання в Криворізькому економічному залишило самі приємні спогади про студентське життя та високий рівень викладання, що дозволило мені вдало побудувати професійну кар’єру, а виконання обов’язків старости академічної групи дозволило опанувати навички організаторських здібностей, що стало мені в нагоді при роботі на керівних посадах в органах прокуратури.

Рисіна Світлана Вікторівна, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу

Рісіна_sm

Никакой институт не сделает из вас юриста. Но здесь вы просто обязаны научиться самому главному навыку: умению приобретать знания и анализировать информацию. В этом вам с легкостью поможет кафедра права.

Новіков Максим Олексійович, Начальник юридичного відділу ПАТ «ІнГЗК», адвокат

Новіков Високий професіоналізм викладачiв КЕІ КНЕУ і спеціалізація викладання дисциплін господарсько-правового спрямування дозволили мені не лише знайти юридичну роботу в галузі народного господарства, але й очолити юридичний відділ одного з найбільших промислових підприємств міста Кривого Рогу. Завжди з ностальгією згадую своє навчання і з подякою тим, хто мене вчив.

 

Джерелейко Олена Євгенівна, суддя Дніпровського апеляційного суду​

 Джерелейко Озираючись в минуле, впевнююсь в правильності вибору вищого навчального закладу, навчання в якому дало ґрунтовні знання, практичні навички, завдяки яким омріяна професія стала реальністю.
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©