Історія успіху

Розвиток промисловості Криворізького басейну наприкінці 50-х – початку 60-х років ХХ ст. вимагав постійного поповнення підприємств висококваліфікованими кадрами. Крім інженерно-технічних спеціальностей, які надавав Криворізький гірничорудний інститут, велика потреба була у спеціалістах економічного і товарознавчого профілю. Виходячи з нагальних потреб Кривбасу саме у таких кадрах, у 13 липні 1966 року вийшов наказ Міністерства торгівлі Української РСР про організацію у м. Кривому Розі філіалу Донецького інституту радянської торгівлі. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 13 липня 1966 року за № 548 вийшов наказ  про організацію його вечірньо-заочного філіалу, яким зобов’язувалося  збільшити контингент прийому на 300 чоловік.

Наказ1 Наказ1

З перших днів функціонування філіалу були вжиті конкретні заходи щодо організації навчально-виховного процесу, як цього вимагала підготовка майбутніх фахівців. Необхідно було набрати контингент студентів, вирішити питання створення унайкоротший час матеріально-технічної бази, забезпечити вищий навчальний заклад професорсько-викладацьким складом.

Кучеренко Альберт ЙосиповичЧимало зробив для цього перший директор філіалу Альберт Йосипович Кучеренко (1966 р.). Згодом, з 1967 року, його справу продовжив Євген Петрович Михайлов (по 1975 р.). Короткий час очолювала інститут Неоніла Тихонівна Потапенко. Під навчальний корпус відвели чотириповерхове приміщення на площі Визволення (тодішня назва площа Миру). Колектив працівників філіалу власноруч приводив його у належний вигляд, аби своєчасно і у відповідній обстановці розпочати заняття.

На початку свого існування філіал готував фахівців з бухгалтерського обліку, економіки торгівлі, окремо з товарознавства продовольчих і промислових товарів. Перший випуск відбувся у 1969 році, дипломи про спеціальну вищу освіту отримали 40 чоловік.

Михайлов Євген ПетровичУ 1974 році в інституті були створені факультети – товаро знавчий і економічний. Більше 20 років деканом економічного факультету працював кандидат економічних наук Іван Афанасійович Пан, з ім’ям якого пов’язана ціла епоха у житті інституту. Майже півстоліття пропрацював він на кафедрі економіки підприємств, віддаючи частку своєї душі вихованню студентської молоді. Студенти-випускники товарознавчого факультету й дотепер з любов’ю згадують свого декана Григорія Петровича Малоока.

На належному рівні вели наукову, організаційну, виховну і господарську роботу в ці роки заступники директора Є.Г. Дяченко, В.А. Штамбург, І.М. Лебедєв, Г.М. Малоок, Є.І. Голобородько, Б.М. Одягайло, Н.Л. Шкіря, В.М.Ладожинський, В.М. Удалов, В.І. Пазинич, А.Г. Телешенко, декани факультетів І.А. Пан, Б.М. Без’язиков, А.П. Шулєшко та В.М. Гавриш.

Потапенко Неоніла ТихонівнаЗ 1975 до 1983 року директором був Анатолій Григорович Панчук. Відбувалося поетапне розширення навчального закладу, зростала матеріально-технічна база інституту: в 1978 році збудований навчальний корпус по вулиці Семашка(площа 9072 квадратних метри), а в 1989-му – гуртожиток на 300 місць по провулку Пулковському.

З 1977 року життя філіалу пов’язане з Київським інститутом народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нинішній Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана). У цьому ж році Криворізький філіал здійснив перший набір на денне відділення за спеціальностями «Товарознавство продовольчих товарів», «Товарознавство промислових товарів», Панчук Анатолій Григорович«Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», «Матеріально-технічне постачання».
Випускові кафедри починають свою історію з одного структурного підрозділу – кафедри економічних дисциплін – першої кафедри інституту, яка була створена у січні 1979 року. До вересня 1983-го працювала вона під керівництвом к.е.н., доцента Раїси Петрівни Вершиніної. У 1980 році була створена ще одна випускова кафедра – статистики і обліку. Її очолила к.е.н., доцент Тамара Михайлівна Бикова.

З 1983 до 2003 рр. колектив Криворізького економічного інституту очолював Григорій Степанович Осадчук. За два десятиліття, коли він був директором, значно зросла матеріально-технічна база інституту, навчальний заклад зміцнів, набув нинішнього вигляду і популярності.

Враховуючи потреби Григорій Степанович ОсадчукКриворіжжя у фахівцях з вищою економічною освітою, тоді ж кафедру економічних дисциплін було розділено на дві кафедри фахової підготовки, з того моменту самостійних, спеціальностей – «Економіка матеріально-технічного забезпечення» і «Планування промисловості». Перший випуск останньої було здійснено у 1985 році. З 1993 року кафедра змінила свою назву на кафедру економіки підприємств. Першим її завідувачем був к.е.н., доцент Михайло Федорович Горошко, який очолював її до лютого 2002 року. Першим завідувачем кафедри матеріально-технічного забезпечення був к.е.н., доцент Володимир Андрійович Штамбург. Значний внесок у розбудову кафедри та спеціальності протягом її існування зробили доценти І.М. Лебедєв, В.І. Маловічко, В.С. Миронов, В.І. Баюра та ін.

Зміна пріоритетів у народному господарстві країни призвела до зростання ролі економіки як визначального факторастабільності і рентабельної роботи промислових підприємств. Це обумовило переорієнтацію вищих навчальних закладів на підготовку економічних кадрів певних напрямків.

У 1984 році від єдиного на той час економічного (планово-економічного) факультету був відокремлений обліково-економічний факультет. Першим його деканом був обраний к.е.н., доцент Валентин Леонідович Коренєв. На той час на факультеті нараховувалося 443 студенти денного відділення. З 1989 по 1995 рік його очолював к.е.н., доцент В.М. Гавриш.

Значний вклад у розвиток інституту вніс д.і.н., професор Валерій Олександрович Шайкан – у минулому багаторічний голова профкому, декан обліково-економічного факультету. В історичному розрізі цей час співпав із розпадом СРСР і поступовим переходом до ринкової економіки. В нових умовах перед факультетом постали й нові завдання, викликані прийняттям ряду законів про вищу освіту та ін. Скорочення виробництва і безробіття додали чимало труднощів із працевлаштуванням випускників, але й тоді не було скорочено план прийому, і фахівці-обліковці знаходили гідне місце у суспільстві.

У 1989 році була утворена кафедра статистики, економічної інформатики та обчислювальної техніки. Очолив її к.е.н., доцент Микола Іванович Деркач.

Робота у фінансових підрозділах підприємств і банків характеризується широким колом складних завдань, що визначаються динамікою сучасних економічних процесів. Це вимагає від економістів глибоких і ґрунтовних знань. І на основі цих вимог в інституті організовується та здійснюється підготовка таких економістів. Зважаючи на ці причини, і був у 1993 році утворений фінансово-економічний факультет. Деканом цього підрозділу було призначено Володимира Івановича Косенка. Довгий час після нього очолював факультет к.т.н., доцент Олександр Юлійович Астаф’єв, після нього цю посаду обіймала к.е.н., доцент Віта Олександрівна Макаренко.

Щоб забезпечити регіон фахівцями у сфері господарсько-правової діяльності задля дотримання законності в роботі підприємств різних форм власності, у 1994 році розпочалася підготовка спеціалістів за спеціальністю «Правознавство». У 1996 році було створено кафедру правознавства у складі 10 викладачів. Від самого її початку завідувачем працював к.ю.н., професор Іван Данилович Копайгора. До складу кафедри входили викладачі-практики Н.М. Деркач (суддя Дзержинського району), Г.І. Приміч (голова Криворізького районного суду), к.ф.н. Ю.О. Тополь та ін.

З метою розвитку і зміцнення зв’язків з випускниками була створена Асоціація випускників-юристів, яка постійно поповнювалася новими фахівцями. Юридична освіта поєднувала загальноправову підготовку з освоєнням економіки, що надавало майбутнім фахівцям широке поле для наукової і творчої діяльності, а також для вибору місця роботи.

Спільними зусиллями керівництва Криворізького міськвиконкому, Київського інституту народного господарства та колективом Криворізького філіалу була своєчасно виконана «Програма розвитку Криворізького філіалу Київського інституту народного господарства». Ця комплексна програма підготовки дипломованих спеціалістів різних галузей сприяла тому, що у 1997 р. Криворізький філіал став Криворізьким економічним інститутом.

Відповідно до загальної концепції розвитку інституту було створено факультет міжнародної економіки та права і факультет менеджменту та економічної кібернетики. Факультет міжнародної економіки і права як структурна одиниця розпочав свою діяльність у вересні 1998 року. Це стало своєчасною відповіддю на потреби південно-східного регіону України у висококваліфікованих фахівцях, спроможних брати активну участь у здійсненні правової та економічної реформ, професійно здатних представляти Криворіжжя й Україну в міжнародних організаціях і на світовому ринку.Василь Павлович Нечаєв

З 1998 по 2004 рр. факультет міжнародної економіки та права очолювала к.е.н., доцент Валентина Миколаївна Єлісєєва. Пізніше довгий час деканом був к.ф.н., доцент Юрій Миколайович Сафонов.

Історія факультету менеджменту та економічної кібернетики розпочалася з 2000 року. З початку його заснування деканом був к.т.н., доцент Олександр Юлійович Астаф’єв. На факультеті здійснювалася підготовка за спеціальностями: менеджмент організацій і економічна кібернетика. З 2001 року відкрито магістратуру за спеціальністю «Менеджмент організацій», а з 2005-го – за спеціальністю «Економічна кібернетика».

З кінця 2003 року посаду директора обіймав професор Василь Павлович Нечаєв (до 2006 р.). Керівництво інституту (радником директора був Григорій Степанович Осадчук) предметом особливої турботи поставило добір і підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації викладачів. Адже від рівня їх знань, професійного вміння залежить якість навчання і виховання студентів, виконання складних завдань, поставлених перед вищою школою.

Петро Петрович МазурокДиректором інституту з 2006 по 2012 рр. був д.е.н., професор Петро Петрович Мазурок. За цей час інститут здійснив значний прорив у розвитку наукового потенціалу.

Більше 10 років, як в інституті на кафедрі ділової української та іноземних мов (завідувач д.ф.н., професор С.О. Скидан) працюють викладачі-волонтери Корпусу Миру США в Україні. Вони викладали курси ділової та фахової мови, спецкурс, організували клуб американської культури, бізнес-клуб, літню школу Camp LEAD.Анатолій Михайлович Турило

У 2012 році в зв’язку з реорганізацією криворізьких вищих навчальних закладів у єдиний Криворізький національний університет очолив КЕІ д.е.н., професор Анатолій Михайлович Турило. За час, на який припало його керівництво вузом, були відкриті спеціалізовані вчені ради з захисту кандидатських дисертацій та аспірантура.

На новий рівень міжнародного співробітництва вивів Криворізький економічний інститут завідувач кафедри міжнародної економіки, професор В.В. Кулішов. З 2014 року розпочато підготовку за магістерською програмою «Міжнародні економіко-правові відносини» разом з Академією Полонійною в Ченстохові (Польща) фахівців у галузі теорії і практики міжнародних економічних відносин із поглибленим вивченням проблем міжнародного публічного права. Програма дає необхідні знання для ведення економічної діяльності в умовах функціонування спільного ринку Європейского Союзу.

Андрій Валерійович ШайканЗ 2015 року обов’язки директора виконує д.е.н., професор Андрій Валерійович Шайкан. Перед ним постало завдання створити заново, а, точніше, повернути власну історію, яку мав інститут у складі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Інститут гідно зустрів свій півстолітній ювілей у 2016 році.  Сподіваємось, із більшими й значними успіхами. Тому на порядку денному – проведення цілеспрямованої роботи з модернізації змісту освіти, упровадження нових технологій, активних методів навчання.

У 2020 році, дякуючи підтримці Міністерства освіти і науки України, наполегливій праці наших співробітників, добрій волі партнерів, ми, нарешті, знайшли траєкторію свого майбуття на найближчу перспективу – стали закладом вищої освіти у форматі державного університету і тепер маємо нову назву – Державний університет економіки і технологій (ДУЕТ). Це дует і за назвою, і за змістом, адже новий університет виник на основі добровільного об’єднання двох відомих інститутів – Криворізького економічного та Криворізького металургійного, які довгий час існували поряд, проте в нинішніх умовах вирішили сконцентруватися та утворити потужний економіко-технологічний виш.

Якщо офіційною мовою, то усе виглядає так: Державний університет економіки і технологій утворено відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України «Деякі питання реорганізації закладів освіти» № 199-р від 19 лютого 2020 р. (зі змінами) та наказу Міністерства освіти і науки «Деякі питання реорганізації закладів освіти» № 765 від 04 червня 2020 р. шляхом об'єднання Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії України.

Отже, можна сказати: є всі необхідні умови для якісного навчання майбутніх фахівців, їхньої наукової, пошукової, спортивної і художньої діяльності, творчого змістовного дозвілля.

Підіймаючись сходами на другий поверх навчального корпусу №1 Державного університету економіки і технологій (колишній Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»), що на вулиці Медичній, 16, ми підходимо до кімнати під номером 133. Це музей історії нашого вишу.

Перед очима відвідувачів постають стенди та вітрини, на яких зібрана інформація про більш як піввікову історію інституту.

Пам’ятною назавжди стала дата 13 липня 1966 року, коли вийшов наказ Міністерства торгівлі Української РСР про організацію у м. Кривому Розі філіалу Донецького інституту радянської торгівлі. 

Звертаємо увагу на світлини перших директорів, їхніх заступників, перших професорів, доцентів, завідувачів кафедр, деканів… Під світлинами можна прочитати про те, як виникав інститут, як з часом він змінював свої спеціальності і назви. Першим директором був Альберт Йосипович Кучеренко (1966 р.).

У нашій пам’яті назавжди залишаться імена талановитих людей, таких як:  І.А. Пан, Г.П. Малоок, Є.Г. Дяченко, В.А. Штамбург, І.М. Лебедєв, В.М. Ладожинський, Б.М. Без’язиков, А.П. Шулєшко, В.М. Гавриш, Т.М. Бикова, В.О. Шайкан, П.П. Мазурок і багатьох-багатьох інших.

З 1977 року життя філіалу пов’язане з Київським інститутом народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нинішній Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана). 

Випускові кафедри починали свою історію з одного структурного підрозділу – кафедри економічних дисциплін – першої кафедри інституту, яка була створена у січні 1979 року. Пам’ятною також є дата: 1997 рік – Криворізький філіал став Криворізьким економічним інститутом.

Вагому сторінку в історію інституту вписав Григорій Степанович Осадчук, який з 1983 до 2003 рр. керував колективом.

Ми були єдиними в нашому місті, де на кафедрі ділової української та іноземних мов (завідувач д.ф.н., професор С.О. Скидан) працювали багато років поспіль викладачі-волонтери Корпусу Миру США в Україні. Вони викладали курси ділової та фахової мови, спецкурс, організували клуб американської культури, бізнес-клуб, літню школу Camp LEAD.

Отже, ми горді тим, що про КЕІ знають по всій нашій країні, що всім відомі імена наших талановитих випускників, які працюють на різних посадах, у різних сферах діяльності, по всій країні. З 2015 року обов’язки директора виконує д.е.н., професор Андрій Валерійович Шайкан. Під його керівництвом інститут продовжує свою славну історію. Наш слоган «Тут розпочинається історія твого успіху» виправдовує себе. Нині виник новий – «КЕІ – пріоритет № 1».

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©