Основна частина обладнання у будь-якій сфері виробництва функціонує завдяки електроприводу. Ця спеціальність поєднує у собі сучасні комп’ютерні системи з автоматизованим електроприводом, створюючи тим самим унікальну галузь науки і техніки.

Випускники цієї спеціалізації читають всі види креслень та проектної документації з систем електропри­водів, перевіряють та налагоджують вузли управління електроприводами, працюють з контрольно- вимірювальними приладами, виготовляють монтажні плати, електронні схеми, організовують і здійснюють пла- ново-попереджувальні ремонти електроустаткування, працюють на управляючих програмних комплексах.

Фахівців готують для виробничо-технологічної, організаційно-управляючої, проектно-конструкторської та дослідної діяльності у галузі електромеханіки.

Універсальність спеціальності забезпечує широ­ку сферу її застосування в будь-яких галузях про­мисловості, гарантує випускникам постійне місце роботи і високу заробітну плату.

Вдосконалення напівпровідникової техніки, засобів керування, розвитку теорії керування створює умови для розробки комплектних електроприводів третього покоління, що представляють собою об’єктні-орієнтовані комплекси, які включають пристрої керування, діагностики та інтерфейси зв’язку локальних систем АЕП з сис­темою керування вищого ступеня ієрархії.

Передбачається перехід до широкого застосування інтегральних схем підвищеного ступеня інтеграції до керування від мікро-ЕОМ, використання спеці­альних мікропроцесорних пристроїв керування; пристроїв цифрового керування потужними сило­вими тиристорними перетворювачами та коорди­натами електропривода у цілому.

Наші випускники можуть займати керівні посади на підприємствах будь-якої галузі промис­ловості, а саме: головного енергетика або його за­ступників; начальника служби енергетика або його заступника; майстра, начальника дільниці, начальника зміни, чергового інженера, інженера-електрика.

До професійно-орієнтованих дисциплін нале­жать: електроніка та мікросхемотехніка, теорія автоматичного управління, електричні машини, теорія електропривода, електричні апарати, елект­ропостачання металургійних підприємств, мікроп­роцесорні пристрої, системи керування електроп­риводами, безконтактні системи управління елект­роприводами.

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2020 ©