На кафедрі хімічних технологій палива та вуглецевих матеріалів студенти вивчають ефективні методи планування та організації виробництва палива, уловлювання і переробки хімічних продуктів, досліджень в галу­зі утилізації відходів коксохімічного виробництва та переробки горючих копалин, вчаться приймати технічні рішення, які забезпечують отримання продукції високої якості. Отримані знання теплових та масообмінних про­цесів дозволяють нашим випускникам вдосконалювати та управляти техно­логічними процесами переробки горючих копалин, очищення промислових газів і стічних вод, забезпечувати екологічну безпеку виробництва, розши­рювати спектр використання відходів виробництва.

Кафедра тісно співпрацює з Коксохімічним виробництвом ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”. Студенти спеціальності “Хімічна техно­логія палива та вуглецевих матеріалів” після 3-го курсу проходять техноло­гічну практику, на якій за допомогою досвідченого керівника від підприємства вивчають структуру коксохіміч­ного підприємства, організацію управління, правила експлуатації на всіх етапах виробництва, та прохо­дять переддипломну практику з метою збору матері­алів для дипломного проектування.

Вміння та навички, які набуває студент: орга­нізовувати та управляти хімічним виробництвом, виконувати лабораторні хімічні аналізи. Розраховува­ти та оцінювати техніко-економічні показники вироб­ництва. Планувати та втілювати фундаментальні нау­кові дослідження з метою вдосконалення технологіч­них процесів. Використовувати на практиці спеціалі­зовані комп’ютерні програми при проектуванні та моделюванні хіміко-технологічних процесів.

Домінуючі види професійної діяльності: спеціаліст з хімічних технологій може займатися науково-дослідною, проектно-конструкторською та інженерно-технологічною діяльністю.

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2020 ©