Сектор планування та забезпечення якості освіти

 До повноважень сектору планування та забезпечення якості освіти належать:

 • Участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази;
 • Участь у розробленні стратегії та політики Університету щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти;
 • Надання керівнику Університету та Вченій раді Університету необхідної інформації для прийняття управлінських рішень з питань внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Університеті;
 • Аналіз можливостей та надання рекомендацій керівництву Університету стосовно оптимізації функцій підрозділів Університету з метою підвищення ефективності забезпечення якості вищої освіти;
 • Надання консультацій та роз'яснень з питань забезпечення якості вищої освіти Університету розробникам освітніх програм, керівникам структурних підрозділів та органам студентського самоврядування;
 • Розроблення правил, критеріїв та системи індикаторів оцінювання якості вищої освіти Університету;
 • Організація моніторингу та експертизи освітніх програм та навчальних планів, інших методичних документів з метою забезпечення відповідності стандартам вищої освіти;
 • Аналіз відповідності визначених в робочих програмах навчальних дисциплін компетентностей та програмних результатів Матриці відповідностей та Матриці забезпеченості відповідної освітньої програми;
 • Експертиза навчальних планів, зокрема: відповідність їх структури діючим нормативним документам, змісту - визначеним в освітній програмі компонентам;
 • Участь у розробленні стандартів освітніх вимірювань Університету, узагальнення і аналіз стану оцінювань здобувачів вищої освіти, аналіз та узагальнення освітніх досягнень здобувачів вищої освіти, в тому числі аналіз їх успішності на предмет нормального розподілу, та розробка рекомендацій з удосконалення оцінювання здобувачів освіти з урахуванням класичних і новітніх досягнень у галузі освітніх вимірювань;
 • Сприяння проведенню заходів з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та навчально-допоміжного персоналу Університету;
 • Підготовка матеріалів для ліцензування діяльності у сфері вищої та фахової передвищої освіти Університету та акредитації освітніх програм в частині забезпечення якості освітнього процесу;
 • Координація діяльності та отримання інформації від інших структурних підрозділів Університету в питаннях управління якістю вищої освіти;
 • Аналіз звернень здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу з метою формування рекомендацій щодо постійного вдосконалення процесу надання освітніх послуг;
 • Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів щодо розробки, впровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти;
 • Перевірка рівня методичної готовності кафедр Університету до нового навчального року;
 • Формування кодів доступів до бази екзаменаційних тестів та зведення їх в загальну таблицю;
 • Розробка графіків освітнього процесу для всіх освітніх програм денної та заочної форм навчання, погодження їх з усіма структурними підрозділами, коригування у зв'язку зі змінами;
 • Формування розрахунку навантаження на кожний навчальний рік, формування потоків для проведення лекційних, практичних та лабораторних занять;
 • Організація вибору здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін та включення їх до робочого навчального плану та розрахунку навантаження;
 • Узагальнення семестрового робочого навчального плану та розрахункового навантаження;
 • Складання розкладів занять та заліково-екзаменаційних сесій за всіма курсами, рівнями вищої освіти і формами навчання;
 • Складання графіків ліквідації академічних заборгованостей за результатами попередньої екзаменаційної сесії за всіма курсами, рівнями вищої освіти і формами навчання;
 • Перевірка заповнення викладачами індивідуальних планів планового навантаження та фактичного його виконання;
 • Розрахунок планового та фактичного навчального навантаження на відповідний навчальний рік;
 • Участь у розрахунку штату науково-педагогічних працівників згідно контингенту студентів за джерелами фінансування;
 • Доведення до керівників структурних підрозділів попередньо-розрахованого навантаження для подальшого його розподілу між викладачами кафедр, перевірка розподіленого навантаження, корегування реєстру кодів дисциплін, що викладаються, на кожний навчальний рік та доведення його до усіх структурних підрозділів;
 • Контроль за складанням річних та семестрових звітів кафедр щодо виконання навчального навантаження;
 • Розробка на підставі навчальних планів зведеного навчального плану за спеціальностями, формами навчання та рівнями освіти для розрахунку вартості навчання на новий навчальний рік;
 • На підставі експертних висновків, відповідних кафедр, розробка індивідуальних робочих навчальних планів для здобувачів вищої освіти, які навчаються зі скороченим терміном навчання;
 • Узагальнення інформації та аналіз успішності здобувачів вищої освіти за результатами  заліково – екзаменаційних сесій;
 • Перевірка розподілу навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками для подальшого його затвердження;
 • Постійне коригування навчального навантаження відповідно до змін у кадровому складі кафедр;
 • Проведення аналізу потреб ринку праці;
 • Взаємодія з потенційними роботодавцями для організації проведення усіх видів практик, стажувань студентів і  забезпечення першим робочим місцем випускників;
 • Взаємодія з Державною службою зайнятості та надання інформації студентам і випускникам про вакантні місця роботи;
 • Організація роз'яснювальної роботи серед студентів і випускників із питань зайнятості та трудових відносин;
 • Проведення консультацій з оформлення власного резюме та підготовки до співбесіди з роботодавцем;
 • Участь у заходах організованих підприємствами задля сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (дні кар’єри, «круглі столи», семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей із кращими випускниками університету тощо);
 • Сприяння у працевлаштуванні студентам інституту;
 • Організація взаємодії із потенційними роботодавцями,  забезпечення оперативного заповнення вакансій роботодавців;
 • Адміністрування процесу атестації здобувачів вищої освіти в Університеті.

м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
centre_myao@duet.edu.ua

Центр менеджменту якості освіти

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©