в.о.завідувача кафедри

Максимова І.І.

Максимова Ірина Іванівна

к.е.н.,доцент

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_me@kneu.dp.ua

У своїй роботі кафедра керується Положенням про кафедру міжнародної економіки.

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» акредитовано за IV рівнем, що дозволяє випускати фахівців відповідного профілю освітніх ступенів «магістр» і «бакалавр». Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» належить до галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» (шифр галузі 05).

Спеціальності та рівні підготовки фахівців:
056 — економіст-міжнародних (бакалавр)
056 — магістр з міжнародних економічних відносин

Форми навчання: денна, заочна.

Ліцензійний обсяг складає:

бакалаври – 50 осіб (денна) та 20 осіб (заочна)
магістри — 25 осіб (денна).

Навчально-виховний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри, до якого входять 1 професор, 5 доцентів та 1 асистент, забезпечується підготовка студентів із 40 економічних дисциплін. Кафедра оснащена комп’ютерною технікою з доступом до мережі Інтернет, навчальною і науковою літературою, що представлена вітчизняними та зарубіжними виданнями.

Міжнародні зв’язки. Проведення навчання та практики за кордоном

У межах угоди про співробітництво між кафедрою міжнародної економіки Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та міждисциплінарним факультетом Академії Полонійної в м. Честохово (Польща)  здійснюється навчання студентів за програмою «Подвійний диплом» з проходженням практики в Польщі та за програмою обміну студентами.

Участь студентів у міжнародних конференціях та симпозіумах, виставках

Студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях «All — Ukranian Youth Convetion on Pros and Cons of Globalization» на базі «US Peace Corps in Ukraine», «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки» в Академії Полонійній  м. Ченстохово (Польща). Також беруть участь у роботі американського табору «Camp Lead» та у конференції  (ініційованою Корпусом миру).

Участь у міжнародних освітніх програмах

По завершенню діяльності табору Camp Lead, учасникам видається сертифікат «Про успішне закінчення 50-годинного курсу з інтенсивного вивчення англійської мови (мовлення, слухання, читання та письмо), що торкається тем лідерства, громадської активності та персональних досягнень ХХІ століття».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Першочерговими завданнями освітньої діяльності кафедри міжнародної економіки є: ефективне формування контингенту студентів, розвиток змісту підготовки фахівців, раціоналізація організаційного та науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, посилення зв’язку теоретичної підготовки фахівців із сучасними реаліями функціонування національної і світової економіки, налагодження плідної співпраці з підприємствами та державними органами влади.

Перспективи розвитку спеціальності «Міжнародні економічні відносини» базуються на ідеях використання новітніх технологій навчання, зосередження особливої уваги на комп’ютерних технологіях при вивченні усіх дисциплін навчального плану та програм; удосконалення індивідуально-консультативного навчання студентів; залучення студентів до виконання наукових робіт з перших курсів навчання; можливості студентів вільно обирати варіант навчальної програми за умов збереження змісту державного стандарту освіти; упровадження в навчально-виховний процес чіткої системи поточного та підсумкового оцінювання знань студентів, модульно-рейтингового навчання; створення умов для задоволення творчих нахилів студентів, їх індивідуальних інтересів у позааудиторній роботі; функціонування на добровільних засадах студентських об’єднань, клубів, творчих спілок, в яких їм надається (за бажанням) необхідна професійна допомога.

Враховуючи вищезазначені чинники, професійні компетенції зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» передбачають, що випускник кафедри міжнародної економіки:

 • підготовлений до управлінської діяльності в міжнародному бізнесі;
 • вирішує науково-практичні й аналітичні завдання, пов’язані з поєднанням теоретичних знань з практичними навичками;
 • може здійснювати науково-дослідницьку діяльність або продовжувати навчання в аспірантурі;
 • володіє знаннями з регулювання, налагодження та розвитку міжнародних економічних відносин.

Визначені компетенції узгоджені зі змістом останніх законодавчих актів у сфері міжнародної економічної діяльності. Стратегічною метою суспільних відносин у даній сфері є створення системи безперервної освіти фахівців з міжнародних економічних відносин, що і забезпечить постійний попит їх на ринку праці.

Випускники кафедри користуються попитом на промислових підприємствах-суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності, у банківських установах, що мають ліцензії НБУ на здійснення міжнародних розрахункових операцій, у територіальних митних службах.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра виконує держбюджетну наукову тему «Інноваційний розвиток відкритих конкурентоспроможних економічних систем в умовах глобалізації»

Наукова школа – керівник проф. Кулішов В. В.: «Стратегічні орієнтири інтеграційної політики України» є відомою в Україні та в країнах близького зарубіжжя.

Наукова школа створена з метою використання всіх наявних ресурсів кафедри (попередні наукові напрацювання, досвід співпраці з вітчизняними та міжнародними організаціями, потенціал науковців та викладачів кафедри) для розкритя ключових компонентів глобалізаційної парадигми регіональної економічної інтеграції України; оцінки конкурентних переваг інтеграційних стратегій та дослідження напрямів їх модифікації в умовах глобалізації; розкритя об’єктивних передумов та перешкод на шляху економічної інтеграції України; здійснення сценарного аналізу інтеграційної стратегії України;

Завданнями та показниками роботи школи визначено підготовку фахівців світового рівня, науковців з сучасними навичками рішення наукових задач, підвищення креативного рівня фахівців з міжнародної економіки, вирішення наукових задач регіонального інтеграційного співробітництва в умовах глобалізації.

Наукова діяльність на кафедрі здійснюється у таких формах:

 • науково-дослідницька робота, що виконується науково-педагогічними працівниками кафедри у межах основного робочого часу;
 • науково-дослідницька робота, що виконується у зв’язку з підготовкою дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук;
 • науково-дослідницька робота, що пов’язана з підготовкою та виданням монографій;
 • науково-методична робота, що виконується з метою підготовки навчально-методичної літератури і вдосконалення навчального процесу на базі новітніх наукових знань;
 • підготовка та участь у наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, олімпіадах, конкурсах;
 • рецензування монографій, дисертаційних робіт, наукових статей, підготовка відгуків на автореферати дисертацій;
 • науково-дослідницька робота студентів, метою якої є поглиблення теоретичних знань та оволодіння навичками наукових досліджень, виконання дипломних робіт;
 • науково-дослідницька робота, що виконується співробітниками кафедри у рамках держбюджетної тематики.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За підсумками наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри протягом останніх п’яти років підготовлено та видано 12 навчальних посібників, підручників і навчально-методичних посібників для самостійної роботи, 5 монографій; опрацьовано більше 180 методичних вказівок з усіх дисциплін. Тобто навчальний процес кафедри міжнародної економіки забезпечено на 100% методичною літературою. За п’ять останніх років професорсько-викладацьким складом кафедри міжнародної економіки видано 252 статті і тези доповідей у фахових наукових журналах та збірниках.

Міжнародні зв’язки

Викладачі кафедри працюють за програмою «ERASMUS+» та проходять стажування в Академії Полонійної у м. Ченстохово (Польща).

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки з дисциплін «Управління міжнародними інвестиційними проектами» (керівник кандидат економічних наук, доцент І.Г. Єгорова), «Глобальна економіка» (керівник доктор педагогічних наук, професор В.В. Кулішов).

Науково-дослідницька робота зі студентами проводиться за декількома напрямами:

 • участь студентів у держбюджетних дослідженнях кафедри за затвердженою тематикою.
 • написання та публікація тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня під керівництвом та у співавторстві із викладачами кафедри;
 • взяття участі у проведенні наукових конференцій кафедрального, загальноуніверситетського та всеукраїнського рівнів.

Кафедра організовує кафедральні, міжвузівські, всеукраїнські та міжнародні наукові студентські конференції, де студенти презентують результати своєї наукової роботи за підсумками вивчення навчальних дисциплін.

Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнських наукових конкурсах:

 • бізнес-проектів: «Мальовнича Україна – туристичний край» у Київському національному університеті ім. Вадима Гетьмана ;
 • бізнес проект «Розвиток міжнародного туризму в Україні»;
 • конкурс бізнес-планів для малого та середнього бізнесу «Малий бізнес та джерела його фінансування»;
 • бізнес-план для малого бізнесу із залученням іноземних інвестицій, програми «Завтра UA» фонду Віктора Пінчука.

Таким чином, стан науково-дослідницької роботи студентів дозволяє зробити висновок про значний науковий потенціал кафедри та перспективність підготовки магістрів зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Ідею створення кафедри міжнародної економіки з огляду на активізацію міжнародних економічних відносин та прогресивне бачення вектору європейського розвитку було реалізовано у 1998 році. З початку існування кафедри до 2010 року її очолював заступник директора інституту з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор Одягайло Борис Михайлович. Протягом 2011-2014 рр. посаду завідувача кафедри міжнародної економіки обіймав доктор економічних наук, професор Мазурок Петро Петрович, а з грудня 2014 року по серпень 2017 року - доктор педагогічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, заслужений працівник освіти України Кулішов Володимир Васильович. З 1 вересня 2017 завідувачем кафедри є кандидат економічних наук, доцент Слюсаренко Катерина Володимирівна.

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©