Керівник Центру

Садовенко М.М.

Садовенко Марина Михайлівна

к.е.н., доцент

Докладніше

Контакти:
м. Кривий Ріг
вул. Медична, 16
E-mail: centre_myao@duet.edu.ua
 

Центр є структурним підрозділом, створеним як невід’ємна складова організації освітнього процесу в Університеті згідно з новими вимогами щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти, які обумовлені процесами трансформації системи громадянських цінностей розбудовою засад соціально-орієнтованої держави, створення рівних можливостей для діяльності у різних сферах суспільних відносин, розвитку світових інтеграційних процесів, академічною мобільністю та впровадження у навчальний процес сучасних технологій навчання.

Повноваження Центру реалізуються через функції його структурних підрозділів:

У своїй діяльності Центр менеджменту якості освіти керується чинним законодавством України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб, рішеннями та розпорядженнями студентського ректорату та Положенням про Центр менеджменту якості вищої освіти Державного університету економіки і технологій.

Наказ № 178 від 26.11.2020 р. "Про введення в дію нормативно-правових актів ДУЕТ, ухвалених Вченою радою"

Центр створений для забезпечення ефективного менеджменту якості вищої освіти, координації роботи між структурними підрозділами Університету щодо дотримання Ліцензійних умов, проведення аналізу відповідності діяльності Університету щодо підготовки здобувачів вищої освіти визначеним у відповідних стандартах вищої освіти вимогам, підвищення рівня їх підготовки шляхом розробки відповідних технологій і проведення систематичного моніторингу навчальних досягнень студентів, сприяння створенню належних методологічних, навчально-методичних, організаційних умов для організації навчального процесу в Університеті.

Політика Центру спрямована на реалізацію мети та стратегії розвитку Університету з підготовки конкурентоспроможних фахівців, що відповідають сучасним вимогам ринку праці.

Реалізація політики Центру забезпечується шляхом:

  • формування ефективної структури управління і координування якістю освітніх послуг в Університеті через розвиток людського капіталу, інтелектуального лідерства, технологічних досягнень на засадах прагнення досконалості, відкритості, змагальності та забезпечення принципу академічної доброчесності;
  • підвищення рівня освіченості членів університетської наукової чи навчально педагогічної спільноти Університету стосовно інструментів підвищення якості вищої освіти;
  • вивчення та впровадження інструментів забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності на основі аналізу досвіду вітчизняних та іноземних закладів вищої освіти;
  • постійного та системного моніторингу якості освітніх послуг Університету.
Copyright 2021 ©