Якість освіти

Центр менеджменту якості освіти

Контакти:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: centre_myao@duet.edu.ua
 

До повноважень Центру належать:

 • Участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази;
 • Участь у розробленні стратегії та політики Університету щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти;
 • Надання керівнику Університету та Вченій раді Університету необхідної інформації для прийняття управлінських рішень з питань внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Університеті;
 • Аналіз можливостей та надання рекомендацій керівництву Університету стосовно оптимізації функцій підрозділів Університету з метою підвищення ефективності забезпечення якості вищої освіти;
 • Надання консультацій та роз’яснень з питань забезпечення якості вищої освіти Університету розробникам освітніх програм, керівникам структурних підрозділів та органам студентського самоврядування;
 • Розроблення правил, критеріїв та системи індикаторів оцінювання якості вищої освіти Університету;
 • Організація моніторингу та експертизи освітніх програм та навчальних планів, інших методичних документів з метою забезпечення відповідності стандартам вищої освіти;
 • Аналіз відповідності визначених в робочих програмах навчальних дисциплін компетентностей та програмних результатів Матриці відповідностей та Матриці забезпеченості відповідної освітньої програми;
 • Експертиза навчальних планів, зокрема: відповідність їх структури діючим нормативним документам, змісту - визначеним в освітній програмі компонентам;
 • Участь у розробленні стандартів освітніх вимірювань Університету, узагальнення і аналіз стану оцінювань здобувачів вищої освіти, аналіз та узагальнення освітніх досягнень здобувачів вищої освіти, в тому числі аналіз їх успішності на предмет нормального розподілу, та розробка рекомендацій з вдосконалення оцінювання здобувачів освіти з урахуванням класичних і новітніх досягнень у галузі освітніх вимірювань;
 • Сприяння проведенню заходів з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та навчально-допоміжного персоналу Університету;
 • Підготовка матеріалів для ліцензування діяльності у сфері вищої та фахової передвищої освіти Університету та акредитації освітніх програм в частині забезпечення якості освітнього процесу;
 • Координація діяльності та отримання інформації від інших структурних підрозділів Університету в питаннях управління якістю вищої освіти;
 • Аналіз звернень здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу з метою формування рекомендацій щодо постійного вдосконалення процесу надання освітніх послуг;
 • Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів щодо розробки, запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти;
 • Перевірка рівня методичної готовності кафедр Університету до нового навчального року;
 • Формування кодів доступів до бази екзаменаційних тестів та зведення їх в загальну таблицю;
 • Розробка графіків освітнього процесу для усіх освітніх програм денної та заочної форм навчання, погодження їх з усіма структурними підрозділами, корегування у зв’язку зі змінами;
 • Розробка робочих навчальних планів для здобувачів вищої освіти денної  та заочної форми навчання на кожний навчальний рік на підставі діючих навчальних планів всіх рівнів вищої освіти та всіх спеціальностей освітніх програм;
 • Формування розрахунку навантаження на кожний навчальний рік, формування потоків для проведення лекційних, практичних та лабораторних занять;
 • Організація вибору здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін та включення їх до робочого навчального плану та розрахунку навантаження;
 • Узагальнення семестрового робочого навчального плану та розрахункового навантаження;
 • Складання розкладів занять та заліково-екзаменаційних сесій за всіма курсами, рівнями вищої освіти і формами навчання;
 • Складання графіків ліквідації академічних заборгованостей за результатами попередньої екзаменаційної сесії за всіма курсами, рівнями вищої освіти і формами навчання;
 • Перевірка заповнення викладачами індивідуальних планів планового навантаження та фактичного його виконання;
 • Розрахунок планового та фактичного навчального навантаження на відповідний навчальний рік;
 • Участь у розрахунку штату науково-педагогічних працівників згідно контингенту студентів за джерелами фінансування;
 • Доведення до керівників структурних підрозділів попередньо-розрахованого навантаження для подальшого його розподілу між викладачами кафедр, перевірка розподіленого навантаження, корегування реєстру кодів дисциплін, що викладаються, на кожний навчальний рік та доведення його до усіх структурних підрозділів;
 • Контроль за складанням річних та семестрових звітів кафедр щодо виконання навчального навантаження;
 • Розробка на підставі навчальних планів зведеного навчального плану за спеціальностями, формами навчання та рівнями освіти для розрахунку вартості навчання на новий навчальний рік;
 • На підставі експертних висновків, відповідних кафедр, розробка індивідуальних робочих навчальних планів для здобувачів вищої освіти, які навчаються зі скороченим терміном навчання;
 • Узагальнення інформації та аналіз успішності здобувачів вищої освіти за результатами  заліково – екзаменаційних сесій;
 • Перевірка розподілу навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками для подальшого його затвердження;
 • Постійне корегування навчального навантаження відповідно до змін у кадровому складі кафедр;
 • Проведення аналізу потреб ринку праці;
 • Взаємодія з потенційними роботодавцями для організації проведення усіх видів практик, стажувань студентів і забезпечення першим робочим місцем випускників;
 • Взаємодія з Державною службою зайнятості та надання інформації студентам і випускникам про вакантні місця роботи;
 • Організація роз’яснювальної роботи серед студентів і випускників із питань зайнятості та трудових відносин;
 • Проведення консультацій з оформлення власного резюме та підготовки до співбесіди з роботодавцем;
 • Участь у заходах організованих підприємствами задля сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (дні кар’єри, «круглі столи», семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей із кращими випускниками університету тощо);
 • Сприяння у працевлаштуванні студентам інституту;
 • Організація взаємодії із потенційними роботодавцями,  забезпечення оперативного заповнення вакансій роботодавців;
 • Адміністрування процесу атестації здобувачів вищої освіти в Університеті;    

         Центр може застосовувати інші види діяльності для реалізації політики Центру, визначеної його Положенням.

 
 
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©