Центр ЄДЕБО та моніторингу освітнього процесу

Керівник центру:
Ліскевич Олена Валеріївна
E-mail: liskevich.olena@duet.edu.ua

До повноважень Центру відноситься:

 • Робота з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (далі ЄДЕБО) зі службовими документами обмеженого доступу, персональними даними, а саме:
 • внесення основних даних Університету;
 • внесення необхідних документів Університету;
 • внесення матеріально-технічної бази Університету;
 • внесення освітніх програм;
 • внесення посилань на Web-ресурси Університету;
 • контролювання внесення ліцензій, сертифікатів Університету;
 • внесення кадрового забезпечення ЗО, а саме: картки працівників, кадрового забезпечення освітніх програм у сфері ВО, кадрове забезпечення освітнього процесу у сфері ВО.
 • внесення відповідальних осіб;
 • внесення форми 2-3нк;
 • внесення ступенів ризику (чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки (відсотків), кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи, стан оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації (відсотків), наявність відокремлених структурних підрозділів, наявність іноземних здобувачів вищої освіти, частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм (відсотків));
 • договора з технічним адміністратором ДП «Інфоресурс»;
 • формування та технічний супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету в ЄДЕБО, Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти
 • забезпечення вступної кампанії (внесення максимальних обсягів; пропозиції щодо максимальних обсягів; даних про вступ та випуск; правил прийому; конкурсних пропозицій; наказів на зарахування, актів про допущені технічні помилки, зарахування іноземців та осіб без громадянства (внесення записів та наказів на зарахування));
 • адмініструванням здобувачів вищої освіти в ЄДЕБО (створення карток здобувачів);
 • внесення записів в картки здобувачів стосовно відрахування, поновлення, переведення, завершення навчання;
 • замовлення /виготовлення документів про освіту (дипломів, додатків до дипломів, дублікатів дипломів та додатків до дипломів);
 • замовлення студентських квитків;
 • заключення договорів з організаціями, які займаються друком студентських квитків;
 • внесення анулювання студентських квитків;
 • внесення змін у персональні дані здобувачів освіти (зміна ПІБ, заміна паспортів і т. ін.);
 • замовлення та виготовленні академічних довідок;
 • виготовлення довідки з коротким змістом програм основних фахових дисциплін;
 • робота зі зверненнями в ДП «Інфоресурс», в МОН України;
 • адміністрування користувачів ЄДЕБО (створення, відправлення необхідного пакету документів в ДП «Інфоресурс»);
 • розроблення стандартів освітніх вимірювань Університету, узагальнення і аналіз стану оцінювань здобувачів вищої освіти, аналіз та узагальнення освітніх досягнень здобувачів вищої освіти, в тому числі аналіз їх успішності на предмет нормального розподілу, та розробка рекомендацій з вдосконалення оцінювання здобувачів освіти з урахуванням класичних і новітніх досягнень у галузі освітніх вимірювань;
 • дотримання вимог з охорони праці, передбачених законодавством та Положеннями Університету.

Центр може застосовувати інші види діяльності для реалізації політики Центру, визначеної його Положенням.

 

Центр менеджменту якості освіти

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©