Книжкові виставки

Тематична книжкова виставка "Праці викладачів ДУЕТ"

З вересня 2020 року в читальній залі бібліотеки ДУЕТ експонується тематична книжкова виставка "Праці викладачів ДУЕТ". Представлено 68 документів. Список літератури тут 

 

«БІБЛІОТЕКА ПРЕЗЕНТУЄ НОВИНКИ»

Список літератури до виставки:

 • Васильєв, С. В. Цивільний процес: підручник / С. В. Васильєв. – Київ: Алерта, 2019. – 506 с.

 • Договірні спори у господарському судочинстві: монографія / І. Д. Копайгора, О. А. Теличко, Д. М. Величко, В. І. Ямковий. – Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2017. – 195 с.

 • Господарське процесуальне право України: навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2018. – 208 с.

 • Завсєгдашня, І. В. Оцінка та забезпечення конкурентоспроможності гірничодобувних підприємста: монографія / І. В. Завсєгдашня, О. А. Темченко. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2012. – 218 с.

 • Загальна психологія: практикум / В. В. Волошина та ін. – Київ:Каравела, 2010. – 280 с.

 • Калінеску, Т. В. Біржова діяльність: Підручник / Т. В. Калінеску. – Сєвєродонецк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 444 с.

 • Калінеску, Т. В. Митні комунікації: підручник / Т. В. Калінеску, І. М. Кушал, О, Д. Кирилов. – Т. В. Калінеску. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 404 с.

 • Калінеску, Т. В. Митний менеджмент: посіб. / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. М. Антіпов. – Сєвєродонецк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 372 с.

 • Кацавець, Г. М. Мова ділових паперів: підручник. – 3-тє вид. / Г. М. Кацавець, Л. М. Кацавець. – Київ: Алерта, 2006. – 328 с.

 • Коваленко, Д. В. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика: навч. посіб. / Д. В. Коваленко, В. В. Венгер. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 578 с.

 • Кривий Ріг: пам’ять міста 1941-1945 рр. у документах і матеріалах / за ред. В. В. Стецкевича, В. О. Шайкан, Р. П. Шляхтича. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2018. – 480 с.

 • Кулішов, В. В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум: навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. / В. В. Кулішов . – Львів: Магнолія палюс, 2005. – 332 с.

 • Лисянська, Т. М. Педагогічна психологія: практикум: навч. посіб. / Т. М. Лисянська. – Київ: Каравела, 2018. – 224 с.

 • Механізм відтворення соціально-економічного потенціалу України: монографія. - Сєвєродонецк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 308 с.

 • Мисик, Л. В. Українсько-англійський словник правничої термінології. – Київ: Юрінком Інтер, 1999. – 528 с.

 • Моделювання складних динамічних соціально-економічних стстем в стохатичному середовищі: монографія / Є. В. Афанасьєв, С. О. Жуков, І. В. Довгаль, П. П. Мазурок, С. В. Ткаліченко. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д. О., 2012. – 302 с.

 • Мокряк, В. Л. Социально - экономическая диагностика системных реформ в Украине (1990-2005): цели, результаты и некоторые уроки. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – 287 с.

 • Навчальний економічний словник-довідник(Політекономія, мікроекономіка, макроекономікк, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність): терміни, поняття, персоналії / наук. ред. Г. І. Башнянин і В. С. Іфтемічук. – 2-ге віид., випр. і доповн. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 688 с.

 • Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств: підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 504 с.

 • Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів: навч. посіб. / С. Ю. Цьохла, Т. В. Кожемякіна, С. В. Волошина, Г. І. Матукова, І. Г. Павленко, В. М. Радько. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2010. – 258 с.

 • Оскарження судових рішень в господарському судочинстві: правове регулювання, зразки документів, судова практика: практ. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2019. – 224 с.

 • Оскарження судових рішень в цивільному судочинстві: правове регулювання, зразки документів, судова практика: практ. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2019. – 192 с.

 • Підприєництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за ред. І. М. Сотника, Л. М. Таранюка.- Суми: Універ. Книга, 2019. – 572 с.

 • Політологія: сучасні терміни і поняття: короткий навч. словник-довідник. – 3-тє вид., випр. і доповн. / уклад. В. П. Піча. – Львів: Новий Світ, 2000, 2014. – 516 с.

 • Реформація: успіх Європи і шанс для України: кол. монографія / за ред. М. Шеремети, О. Романенко. – Київ: Саміт-Книга, 2017. – 256 с.

 • Скакун, О. Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник / О. Ф. Скакун. – Харків: Еспада, 2006. – 776 с.

 • Сорока, В. Душевний бальзам / В. Сорока,О. Ткач. – Прага: OKTAN PRINT, 2019. – 244 с.

 • Ставицька, С. О. Соціальна психологія: практикум: навч. посіб. / С. О. Ставицька, В. В. Волошина. – Київ: Каравела, 2019. – 320 с.

 • Сучасні методики контент-аналізу: навч. посіб. / за заг. ред. Н. Костенко. – Київ: Кондор, 2018. – 416 с.

 • Сучасні проблеми фінансів суб’єктів підприємництва: монографія / за ред. І. П. Васильчук. - Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д. О., 2010. – 204 с.

 • Темченко А. Г. Економіка підприємств гірничо – металургійного комплексу: навч. посіб. У 2-х тт. – Т. 2. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2010. – 258 с.

 • Терлецька, Л. Г. Вікова психологія і психодіагностика: підручник / Л. Г. Терлецька. – Київ: Слово, 2013. – 608 с.

 • Tom. U. Jak zlote ziarno / U. Tom. – Siedle, 2018. – 114 p.

 • Shekespeare W. Othello. – London: Penguin Books,1994. - 156 p.

 • Управлінський облік та аналіз виробничих витрат: монографія / О. Л. Михальська, В. Г. Шаль. – Київ: Кондор,2019. – 224 с.

 • Ярова, Л. В. Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посіб. / Л. В. Ярова, О. В. Матвєєвський. – Одеса: Фенікс, 2018. – 428 с.

Copyright 2020 ©