Завідувач кафедри

Шайкан_В_О

Шайкан Валентина Олексіївна

доктор історичних наук, професор

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_sgd@kneu.dp.ua

З 2019 року на базі кафедри соціально-гуманітарних наук відкрито спеціальність 053 «Психологія»: молодший бакалавр, бакалавр. Програма підготовки психологів передбачає на першому етапі, протягом двох років, отримання студентом ступеня «молодший бакалавр психології», з подальшим академічним правом здобувати освітній ступінь «бакалавр психології» одразу з третього курсу, що забезпечує повну вищу психологічну освіту.

Освітній процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри соціально-гуманітарних наук, до якого входять 8 науково-педагогічних працівників, у т.ч. за науковими ступенями: 1 доктор історичних наук (Шайкан Валентина Олексіївна), 1 кандидат історичних наук (Шляхтич Роман Петрович), 2 кандидати психологічних наук (Циганенко Галина Валентинівна, Яцюк Анастасія Миколаївна), 1 кандидат педагогічних наук (Волікова Марина Миколаївна), 2 магістри психології (Кузьмич Оксана Петрівна, Хекоян Елен Арсенівна); за вченими званнями: 1 професор (Шайкан Валентина Олексіївна) та 4 доценти (Циганенко Галина Валентинівна, Яцюк Анастасія Миколаївна, Волікова Марина Миколаївна, Шляхтич Роман Петрович), 2 магістри психології (Кузьмич Оксана Петрівна, Хекоян Елен Арсенівна); за посадами: 1 професор, 4 доценти, 3 асистенти психології (Кузьмич О.П., Хекоян Е.А., Яновська Лілія Віттіславівна). Портрет кафедри характеризують такі ключові риси, як інноваційність, креативність, організованість, мобільність, перспективність та конкурентність.

Кафедру соціально-гуманітарних наук з 1 вересня 2019 року очолює доктор історичних наук, професор Шайкан Валентина Олексіївна, яка у 1979 році закінчила Московський державний університет імені М. В. Ломоносова за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію «Історик. Викладач історії». Протягом 1986-1989 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського державного університету, захистила у травні 1989 р. кандидатську дисертацію, отримала наукове звання доцента; у 2002 – 2006 рр. навчалася у докторантурі Інституту історії України Національної Академії Наук України та у 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему «Колабораціонізм на території Рейхскомісаріату «Україна» та військової зони в роки Другої світової війни» (доктор історичних наук зі спеціальності 07.00.01- історія України); у 2011 році отримала наукове звання професора. Завідувач кафедри історії України, кафедри історії України та правознавства Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» з лютого 2007- 31 серпня 2016 рр.

Тема докторської дисертації: «Колабораціонізм на території Рейхскомісаріату «Україна» та військової зони в роки Другої світової війни» (спеціальність 07.00.01- історія України).

Дисципліни:

 • Історія світової культури
 • Історія українського суспільства
 • Історія української державності
 • Політологія
 • Країнознавство
 • Політичне маніпулювання

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Сферою наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри соціально-гуманітарних наук є: партизанські та підпільні рухи, колабораціонізм, пособництво та інші явища-феномени Другої світової війни; «гібридна» війна в Україні, політичне маніпулювання; психолого-педагогічні проблеми, релігійні основи правових цивілізацій; психологія спілкування, особистісне зростання, психологія сімейних відносин, психологія екстремальних ситуацій.

В освітній діяльності кафедри соціально-гуманітарних наук обрано такі пріоритети:

 • лідерство та прогресивне мислення в сфері сучасного глобального науково-освітнього простору;
 • підготовка висококваліфікованих фахівців, що адаптовані до роботи в умовах конкурентних секторальних ринків Європи та світу;
 • розвиток міжнародного співробітництва, формування ефективних форм партнерства як з українськими, так і зарубіжними освітніми закладами, структурами влади і бізнесу;
 • постійне підвищення кваліфікації працівників кафедри, обмін досвідом;
 • впровадження сучасних цифрових та інтерактивних технологій в процес освітньої, наукової та практичної діяльності співробітників кафедри;
 • поєднання науки і практики у сфері суспільно-політичних, економічних та правових відносин;
 • міжнародна мобільність та конкурентоспроможність як викладачів кафедри, так і здобувачів вищої освіти.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра працює над комплексною науково-дослідною темою: «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ століть: ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ, ІСТОРІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА».

Зазначена тема розрахована на виконання протягом 2020-2024 років і має фундаментальний характер у галузі гуманітарних і суспільних наук. Актуальність дослідження визначається тим, що сучасний етап розвитку українського суспільства вимагає якісно нових соціально-психологічних підходів до розв’язання як наукових філософських, історичних, економічних, правових і психологічних проблем, так і пошуку нових підходів до методики навчання дисциплін філософського, історичного, економічного, правознавчого та соціально-психологічного змісту у закладах вищої освіти, форм і методів виховання у студентської молоді національної історичної пам’яті та свідомості, визначення соціально-психологічних умов формування історичної пам’яті студентської та учнівської молоді про суспільно-політичні, економічні, соціально-психологічні та правові процеси в Україні ХХ – на початку ХХІ століть засобами інноваційної системи навчання у закладах вищої освіти та інших освітніх закладах освіти різних рівнів акредитації.

Пріоритетними напрямами діяльності та подальшого розвитку кафедри соціально-гуманітарних наук залишаються:

 • якісна підготовка фахівців з урахуванням сучасних потреб роботодавців на українському та закордонному ринках праці;
 • забезпечення високого науково-методичного та професійного рівня викладання навчальних дисциплін;
 • постійне підвищення наукового рівня діяльності кафедри соціально-гуманітарних наук;
 • підвищення якості наукових публікацій та збільшення їх кількості у зарубіжних виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних;
 • підготовка сертифікаційних програм соціально-психологічного спрямування: гармонізації психологічного стану особистості; врегулювання конфліктів; оптимізації процесу професійного спілкування;
 • укладання довготривалих Угод з організаціями та установами міста про проходження практики студентами спеціальності 053 «Психологія»;
 • підготовка та участь студентів, учнів-старшокласників у щорічних міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, університетських наукових конференціях, «круглих столах», Всеукраїнських студентських інтелектуальних турнірах з історії, олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт;
 • проходження закордонного стажування викладачами кафедри з метою підвищення міжнародної мобільності;
 • проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед студентської та учнівської молоді, їх батьків з метою мотивування їх до участі у програмах академічної мобільності;
 • оновлення інформаційно-освітнього ресурсу на базі МООDLE з метою якісного управління навчанням та актуалізації методичного забезпечення дисциплін кафедри;
 • організація та проведення презентацій, тренінгів, майстер-класів та інших професійно-орієнтаційних заходів для старшокласників, студентів коледжів з метою інформування про можливості та варіанти навчання у Державному університеті економіки і технологій та залучення їх до навчання.

Нагальною необхідністю на сучасному етапі суспільного розвитку є пошук ефективних шляхів формування історико-філософської, психологічної, економічної, правової, індивідуальної та суспільної свідомості студентської та учнівської молоді, які, в цілому, визначають місце людини у плині часу від минулого через сучасне до майбутнього. Знання спільного минулого та усвідомлення своєї причетності до нього є одним із факторів творення нації, впливають на формування особистості та загальнолюдської моралі. Вимога часу - створення умов для подальшого формування ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності кожної сучасної людини: вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, інноваційність, математична, екологічна, інформаційно-комунікаційна, культурна компетентності, підприємливість та фінансова грамотність, громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей.

Проблеми, над якими працює колектив випускової кафедри соціально-гуманітарних наук, належать до числа складних та дискусійних сторінок української історії і філософії, правознавства, психології, економіки. Це й проблеми у контексті філософії права, це й господарський розвиток, релігія, освіта, правові відносини тощо та конкретні питання як, наприклад, регулювання трудової дисципліни у воєнний час, нормативне регулювання забезпечення народного господарства робочою силою в кризовий час та перехідний період в нашій державі, морально-психологічні проблеми як моделі поведінки і стратегії виживання населення у кризові періоди ХХ - початку ХХІ століть. Це також розвиток стресостійкості та питання суб’єктивного благополуччя особистості у сучасному інформаційному суспільстві, розвиток особистісного адаптаційного потенціалу студентів економічного закладу вищої освіти, формування навичок конструктивного спілкування у конфліктних ситуаціях та ін. Відповіді на ці та інші гострі питання допоможуть створити більш цілісну та об’єктивну картину історичного процесу, сприятиме включенню гострих проблем до наукового дискурсу історії української державності, українського та міжнародного права, психології та допоможе зняти заідеологізованість дискусій, які ведуться в сучасному українському суспільстві довкола проблем міжвоєнного часу, Другої світової війни, повоєнного періоду, історії незалежного існування України 1991- початку ХХІ століття. Висвітлення незручних до недавнього часу тем у підручниках з української історії, економіки, права, психології, підготує політикум і суспільство, в цілому, до сприйняття дражливих питань, допоможе ліквідувати морально-психологічні суперечності між різними політично орієтованими верствами українського суспільства.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра соціально-гуманітарних наук забезпечує викладання наступних дисциплін: «Філософія», «Історія української державності», «Політичне маніпулювання», «Політологія», «Країнознавство», «Психологія бізнесу», «Економічна психологія», «Юридична психологія», «Вступ до психології», «Загальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Основи наукових досліджень у психології», «Історія психології», «Конфліктологія», «Педагогіка», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Психофізіологія і диференціальна психологія», «Психодіагностика», «Експериментальна психологія», «Клінічна психологія», «Психологія спілкування», «Основи спеціальної психології», «Психологія особистості», «Коучінг-тренінг», «Етика ділового спілкування», «Психологія проведення ділових ігор», «Психологія малих груп», «Психологія споживання», «Групова психокорекція та психотерапія», «Психологія соціального впливу», «Методика проведення психологічної експертизи». Студентам-психологам, згідно Навчальних планів, пропонується низка вибіркових дисциплін (варіативних, за вибором студентів): «Психологія управління», «Арттерапія», «Моделювання діяльності фахівця-психолога», «Мистецтво ведення переговорів», «Стресостійкість та ефективна комунікація», «Логопсихологія», «Ортопсихологія», «Етика психотерапії», «Основи психолого-педагогічної майстерності», «Психолого-педагогічні технології у вищій школі», «Педагогічна психологія», «Психологія сім’ї», «Лідерство», «Теорія груп та групаналіз», «Професійна кар’єра фахівця-психолога”, «Психоаналітичні теорії», «Глибинна психологія», «Девіантна поведінка: профілактика проявів», «Організаційна психологія», «Організаційна культура», «Інфографіка і презентації», «Маркетинг професійної діяльності», «Тайм менеджмент», «Статистика», «Математичні методи в психології», «Історія світової культури», «Релігієзнавство», «Сімейне право», «Університетська освіта», «Індивідуальне психологічне консультування», «Соціально-психологічний тренінг». Обов’язковими є проходження навчальної практики з діагностики (ІІ курс, ІV навчальний семестр), виробнича корекційно-реабілітаційна практика (ІІІ курс, VІ навчальний семестр), соціально-психологічна практика (ІV курс, VІІІ навчальний семестр).

Для методичного забезпечення всіх навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою СГН, розроблені навчально-методичні комплекси, які включають: Силлабус (Навчальну програму з дисципліни); конспекти лекційних занять; методичні вказівки щодо проведення практичних занять, виконання завдань для самостійної та індивідуальної роботи; екзаменаційні білети, тестові завдання для екзаменів тощо.

Навчальні дисципліни науково-педагогічним складом кафедри викладаються державною мовою з використанням прийомів зацікавлення та мотивації студентів, активних методів навчання та елементів тренінгу. В повній мірі реалізується модульно-рейтингова система організації навчального процесу та оцінки якості навчання. Навчальні матеріали викладачів добре структуровані, на кожному аудиторному занятті наявний план його проведення та література, під час проведення практичних занять викладачами кафедри застосовуються групові методи інтерактивного та програмованого навчання: дискусії, кейси, ділові ігри, психогімнастичні вправи, а також тестові завдання. В процесі викладання дисциплін викладачами кафедри активно застосовуються технічні засоби з метою наочного (графічного, схематичного) представлення масиву навчального матеріалу для полегшення його сприйняття студентами, а також організації самостійної роботи студентів та дистанційної взаємодії з викладачем.

Контроль за навчально-виховним процесом на кафедрі СГН здійснюється за такими напрямками: взаємовідвідування занять викладачами кафедри, проведення відкритих занять, організація контролю знань студентів, вивчення і узагальнення досвіду роботи викладачів кафедри. За окремим графіком усіма викладачами кафедри проводяться відкриті лекційні та практичні заняття з їх подальшим обговоренням на засіданнях кафедри. Для студентів заочної форми навчальними планами передбачено виконання контрольних робіт, які забезпечені методичними вказівками щодо їх виконання. Для більш ефективного засвоєння навчального матеріалу викладачами кафедри розроблені методичні вказівки для самостійного вивчення окремих навчальних дисциплін.

РОБОТА З ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Виховна робота кафедри соціально-гуманітарних наук спрямована на гармонійний розвиток особистості студента, виховання свідомого відношення студентів до навчання, оволодіння знаннями світової науки, культури та освіти людства.

Протягом звітного періоду викладачі кафедри надавали психологічну допомогу студентам по проходженню адаптації до навчання у ВНЗ, підготовці до сесії; мотивації навчання, особистісному та професійному зростанню; проводили консультації для батьків студентів, кураторів, викладачів Державного університету економіки і технологій.

Щороку кафедра разом з «Центром психологічної допомоги та соціальної адаптації» для всіх студентів 1 курсу ДУЕТ проводяться «Адаптаційні тренінги», які, з одного боку, сприяють більш інтенсивному і цілеспрямованому звиканню першокурсників до умов ЗВО, формуванню колективів академічних груп, з іншого - допомогають студентам налагодити взаємодію, створити доброзичливу атмосферу в колективі.

Щороку у вересні-жовтні разом з «Центром психологічної допомоги та соціальної адаптації» ДУЕТ кафедра бере участь у проведенні психологічної діагностики студентів-першокурсників. Також проводяться зустрічі з кураторами, старостами та студентським самоврядуванням ДУЕТ.

Студенти, викладачі, куратори мають можливість користуватися методичними порадами на кафедрі соціально-гуманітарних наук (у друкованому вигляді та на сайті ДУЕТ): «Методичні рекомендації для кураторів з організації соціально-психологічної адаптації»; «Пам'ятка першокурснику як слухати і конспектувати лекції»; «Пам'ятка першокурснику з виконання самостійної роботи»; «Пам'ятка першокурснику «Підготовка до сесії. Іспити»; «16 принципів побудови міжособистісного спілкування»; «Поради з тайм-менеджменту для студентського самоврядування» та інші.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©