Завідувач кафедри

...

Теличко Оксана Анатоліївна

доцент, кандидат юридичних наук

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_pravo@duet.edu.ua

Кафедра правового регулювання економіки є випусковою, здійснює підготовку фахівців бакалаврського та магістерського рівня за спеціальністю 081 Право. У своїй роботі кафедра керується Положенням про кафедру правового регулювання економіки. При підготовці бакалаврів права можливе обрання спеціалізації за освітньою програмою «Правознавство у сфері громадської і політичної діяльності», при підготовці магістрів права пропонуються три магістерські програми: «Господарське судочинство», «Правове регулювання економіки» та «Право у сфері громадської і політичної діяльності».

Освітній процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри правового регулювання економіки, до якого входять 5 науково-педагогічних працівників, у т.ч. за науковими ступенями: 5 кандидатів юридичних наук; за вченими званнями: 1 професор та 5 доцентів.

Портрет кафедри характеризують такі ключові риси: інноваційність, креативність, організованість, мобільність, перспективність та конкурентність. Кафедру правового регулювання економіки з 2017 року очолює Теличко Оксана Анатоліївна, яка у 2009 закінчила Одеську національну юридичну академію, за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «магістр права». У 2012 році здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 — трудове право; право соціального забезпечення, предметом дисертаційного дослідження стала адаптація трудового законодавства в сфері охорони праці до європейських стандартів. У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри права, стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 9 років. Має 20 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором двох колективних монографій:

 1. Теличко О.А., Копайгора І.Д., Ямковий В.І., Величко Д.М. Договірні спори в господарському судочинстві : [монографія] / О.А. Теличко, І.Д. Копайгора, В. І. Ямковий, Д.М.Величко // Кривий Ріг : Видавець Р.А. Козлов, 2017. – 180 с. — (власний внесок – 0,6 др. арк.)
 2. Теличко О.А. Introduction of electronic voting in Ukraine in the european experience of electronic administration of elections/ О.А Теличко, В.В. Орлов // Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Praktyczna «Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej», 31.03–01.04.2016r.: monografia zbiorowa. – Częstochowa:Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie «Edukator», 2016. – 982s. — (власний внесок – 0,5 др. арк.).

У період 2016-2018 рр. Теличко О.А. була членом журі відділення «Філософії та суспільствознавства», секції «Правознавство» міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів «СОЦІС- 2016, 2017, 2018, 2019» Малої академії наук України, працює над докторською дисертацією. До сфери наукових інтересів належить дослідження розвитку та трансформації господарських та трудових правовідносин в Україні.

Сферою наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри правового регулювання економіки є господарське та господарсько-процесуальне право, ІТ-право, договірне право, адміністрування податків і зборів, адміністративне судочинство та інші сфери сучасного правого регулювання економічних відносин.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Кафедри цивільного та трудового права і правового регулювання економіки активно розвивають міжнародну співпрацю з Університетом Полонійна в Ченстохова (Польща).

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

В освітній діяльності кафедри правового регулювання обрано такі пріоритети:

 • лідерство та прогресивне мислення в сфері сучасного глобального правового простору;
 • підготовка висококваліфікованих фахівців, що адаптовані до роботи в умовах конкурентних секторальних ринків Європи та світу;
 • розвиток міжнародного співробітництва, формування ефективних форм партнерства як з українськими, так і зарубіжними освітніми закладами, структурами влади і бізнесу;
 • постійне підвищення кваліфікації працівників кафедри, обмін досвідом;
 • впровадження сучасних цифрових та інтерактивних технологій в процес освітньої, наукової та практичної діяльності співробітників кафедри;
 • поєднання науки і практики у сфері правового регулювання суспільних відносин;
 • міжнародна мобільність та конкурентоспроможність як викладачів кафедри, так і здобувачів вищої освіти.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність кафедри спрямована на вирішення актуальних проблем навчального процесу, економіки, регіону та України та здійснюється згідно з комплексним планом науково-дослідницьких робіт.

Науково-дослідницька робота викладачів складається з таких основних напрямків як підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, публікація наукових статей та участь у наукових і науково-практичних конференціях.

Доцент Теличко О.А. приймала участь у міжнародній конференції «Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Praktyczna „Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarcze», результатом якої було видання колективної монографії.

Викладачі кафедри є авторами численних наукових праць, у тому числі у періодичних фахових виданнях: «Актуальні проблеми права: теорія і практика», «Юридична наука і практика», «Науковий вісник Ужгородського національного університету «Право», «Митна справа», «Право і суспільство», «Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету», «Форум права».

Викладачі кафедри приймають участь в якості членів журі міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук.

До наукових досліджень щорічно залучається більшість студентів спеціальності Право, які приймають участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Робота студентських конференцій дозволяє поглиблювати знання з дисциплін і надавати студентам навичок науково-дослідницької роботи.

Проведення студентських олімпіад дозволяє об’єктивно виявити обдаровану студентську молодь вже на перших курсах навчання.

Не менш важливою і ефективною формою роботи з талановитою студентською молоддю є конкурси наукових робіт студентів.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра ставить і вирішує завдання, пов’язанні із формуванням відповідного професорсько-викладацького складу, спроможного створити необхідні умови для якісної підготовки фахівців. Це, в першу чергу, відноситься до коригування навчальних планів та методичного забезпечення їх реалізації; впровадження комплексних програм комп’ютеризації навчального процесу; створення умов для індивідуально-консультативного навчання, індивідуалізації підготовки фахівців у відповідності до вимог законів; формування баз практик; удосконалення систем підготовки та захисту кваліфікаційних робіт; забезпечення ефективної системи виховання та соціальної підтримки студентської молоді; працевлаштування фахівців та отримання інформації про якість їх підготовки; розширення матеріально-технічної бази підготовки фахівців.

Навчально-методична робота кафедри і кожного викладача планується відповідно до потреб навчального процесу. Останніми роками особливе місце в діяльності викладачів кафедри займає робота над оновленням змісту освіти відповідно до досягнень науки, освіти, культури. Вона спрямована на підготовку текстів лекцій, методичних розробок і рекомендацій до семінарських, індивідуальних занять та самостійної роботи студентів.

Для методичного забезпечення всіх навчальних дисциплін на кафедрі розроблені методичні комплекси, які включають: програму дисципліни; робочу навчальну програму дисципліни; методичні матеріали щодо проведення семінарських занять; фонд законодавчого і інструктивного матеріалу; тематику і методичні вказівки з виконання курсових, випускних та дипломних робіт; підручники, посібники, екзаменаційні білети; методичні матеріали для самостійної роботи студентів; методичні вказівки з проходження виробничої та переддипломної практик. Базами виробничої практики виступають великі промислові підприємства, державні установи, банківські установи, комунальні підприємства, підприємства малого бізнесу Криворізького та інших регіонів України.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Суттєва увага на відповідних кафедрах приділяється формуванню якісного професорсько-викладацького складу. Науково-педагогічні працівники кафедр систематично підвищують свій кваліфікаційний рівень шляхом стажування у провідних закладах вищої освіти України та країн Європейського союзу, в наукових установах, організаціях практичної діяльності, що підтверджується відповідними документами. За останні п’ять років науково-педагогічні працівники підвищували свою кваліфікацію, зокрема, у таких установах:

 1. Київський університет ринкових відносин - В.Ф. Дутчак, В.А. Рекун, О.А. Теличко;
 2. юридична консультація та районний суд м. Кривий Ріг. Крім того, доцент кафедри правового регулювання економіки В.А. Рекун у 2017 році здійснив підвищення кваліфікації за кордоном Institute for internationa cooperationdevelopment, Warsawa Poland), Law in IT, Legal regulation of financial security, from October 3-23,2017.

Доцент кафедри правового регулювання економіки М.К. Золотарьова як практикуючий адвокат, член Ради адвокатів Дніпропетровської області підвищує свою кваліфікацію, беручи участь у заходах Національної Асоціації Адвокатів України, зокрема:

 1. податковому форумі за темою: «Перекваліфікація господарських операцій фіскальними органами: творчість на межі фолу», 2017 р. та “Tax&Business Talks”, 2018 р.;
 2. круглому столі Комітету з питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів на тему «Застосування експертиз в стратегіях захисту», 2018 р.
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©