Завідувач кафедри

...

Мацюра Світлана Іванівна

к.е.н.,доцент

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_esp@kneu.dp.ua

Кафедра економіки та підприємництва — одна з найстаріших в інституті випускаючих кафедр IV рівня акредитації, що здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр зі спеціальності 051 «Економіка» за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, а також бакалаврів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування». У своїй роботі кафедра керується Положенням про кафедру економіки та підприємництва.

Навчальний процес на кафедрі здійснюють 6 викладачів, серед яких: 1 професор з науковим ступенем доктора наук; 5 кандидатів наук, доцентів. Для забезпечення підготовки фахівців з використанням сучасних форм і методів навчання (е-learning, мультимедійних та інших інтерактивних засобів навчання та технологій) досвідчений професорсько-викладацький колектив кафедри постійно підвищує кваліфікацію.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра економіки та підприємництва здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр»:

  • У галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»» за спеціальністю 051 «Економіка»;
  • у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Ліцензійний обсяг підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» складає:

  • за спеціальністю 051 «Економіка» 75 осіб на денній та заочній формі навчання;
  • за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 75 осіб на денній та заочній формі навчання.

Кафедра економіки та підприємництва здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «магістр»:

  • У галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»» за спеціальністю 051 «Економіка»;

Ліцензійний обсяг підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» складає:

  • за спеціальністю 051 «Економіка» 50 осіб на денній та заочній формі навчання;

kaf_epПрофесорсько-викладацьким колективом кафедри здійснюється викладання близько 100 економічних дисциплін, у тому нормативні науки та дисципліни загальної підготовки, які вивчаються студентами усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання на 2-5 курсах, решта — професійно-орієнтовані дисципліни з циклу спеціальної підготовки. Зміст навчальних дисциплін відповідає сучасним вимогам щодо знань і вмінь випускника та їх фахових компетенцій. Крім того, робочі навчальні програми щорічно коригуються у відповідності до нових законодавчих актів та нормативно-методичних документів, прийнятих державними органами управління, та досягненнями вітчизняної та світової економічної науки.

Навчання студентів відповідає розробленим освітньо-кваліфікаційним характеристикам за структурою і змістом у відповідності до сучасних вимог МОН України, забезпечуючи якісну підготовку фахівців з кваліфікацією «економіст» і дипломом за освітнім ступенем «бакалавра», «магістра».

Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» кафедра здійснює з вересня 2001 року за програмою «Менеджмент підприємницької діяльності», а з вересня 2014 року також за програмами «Стратегічний менеджмент» та «Менеджмент проектів і консалтинг». З вересня 2016 року розроблені нові магістерські програми, зокрема, «Бізнес-економіка», «Прикладна економіка», «Бізнес-адміністрування підприємницькою діяльністю» та «Антикризове управління підприємницькою діяльністю».

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідницька діяльність кафедри економіки та підприємництва, є невід’ємною частиною освітнього процесу, має за мету розвиток, зміцнення й підтримку наукових досліджень у рамках удосконалювання системи вищої освіти, рішення актуальних завдань розвитку економіки, організації підприємницької діяльності та соціально-економічної сфери регіону.

На кафедрі проводяться ґрунтовні дослідження та ініціативні науково-дослідні роботи в контексті: наукового обґрунтування та розробки управлінських заходів і технологічних рішень для ефективного функціонування та стійкого розвитку вітчизняних промислових компаній, що забезпечують поточне й стратегічне формування енергоефективності та підвищення конкурентоспроможності гірничого виробництва з урахуванням екологічної ситуації у Криворізькому регіоні; створення економіко-математичних моделей банкрутства та алгоритмів оптимізації виробничих потужностей сучасних гірничо-збагачувальних комбінатів на основі використання можливостей інтелектуальних інформаційних систем, які враховують тренди попиту та пропозиції вітчизняної товарної продукції на ринку залізорудної сировини в умовах невизначеності та збереження тенденцій нестабільності цінових характеристик.

Щорічно викладачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних семінарах, міжнародних та національних науково-практичних конференціях, де ними представляються актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств. Результатами науково-дослідницької роботи викладачів кафедри є захист кандидатських та докторських дисертацій, підготовка та видання монографій, навчальних посібників, публікація наукових статей та тез доповідей.

kaf_ep

Кафедрою проведено три Всеукраїнські науково-практичні конференції «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств», які відбулися 21-22 травня 2009 року, 24-25 травня 2011 року, 23-24 квітня 2013 року. Учасниками III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств» (23-24 квітня 2013 року) стали 252 особи з 42 вищих навчальних закладів, підприємств та організацій України й Азербайджанської Республіки.

Студенти спеціальностей «Економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» приймають активну участь у міжнародних наукових конференціях, зокрема у щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», що відбулася у квітні 2016 року у місті Ченстохово (Польща).

Студенти підвищують свою академічну мобільність та професійність завдяки участі у програмі Європейського Союзу «Еразмус+», яка дозволяє навчатися та проходити практику за кордоном у провідних вищих навчальних закладах.

Кафедра має лабораторію економічних досліджень, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою, має відповідне програмне та інформаційне забезпечення, що дозволяє при необхідності зібрати надпотужний розрахунковий кластер. На кафедрі плідно працюють 3 наукових студентських гуртки, проводяться конкурси на кращі курсові і дипломні роботи, міжпредметні олімпіади, презентацію студентських бізнес-планів та ін.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Організація навчального процесу на кафедрі здійснюється у відповідності з принципами Болонської освітньої концепції. Задля підвищення ефективності навчального процесу викладачами кафедри щорічно оновлюється зміст робочих програм відповідно до рекомендацій МОН України, переглядаються лекції, плани практичних занять, розробляються змістовні індивідуальні завдання та завдання для самостійної роботи студентів, форми контролю за її виконанням.

Активізація поточного навчального процесу здійснюється як шляхом удосконалення традиційних форм навчання за рахунок перегляду змісту різних видів робіт, оновлення й актуалізації тем курсових і дипломних робіт, гак і шляхом використання сучасних методів навчання. До числа останніх відносяться методи активного навчання та функціонування кафедрального інформаційно-освітнього ресурсу на базі Модульного об’єктно-орієнтованого середовища для активного навчання (МООDLЕ) та можливість переглядати у вільному доступі наукові праці викладачів з актуальних проблем економіки та підприємництва в Університетському репозитарії Державного університету економіки і технологій.

kaf_epВсі дисципліни, що викладаються на кафедрі, повністю забезпечені методичною літературою (традиційні підручники та методичні вказівки, електронні каталоги навчальної, наукової, методичної та періодичної літератури, електронні варіанти архіву законодавчих і нормативних актів з господарських питань, навчальної, наукової, методичної та довідкової літератури, електронний варіант архіву техніко-економічних показників діяльності підприємств регіону).

Навчальний процес з окремих спеціальностей здійснюється на базі компетентністного підходу, який зосереджено на основні види професійної діяльності фахівця: економічна, адміністративно-господарська, інформаційно-аналітична, маркетингова, облікова, ревізійна, фінансова, освітня, зовнішньоекономічна, науково-дослідницька, організація підприємницької діяльності, можливість створення власної справи.

Враховуючи універсальний характер підготовки фахівців з поглибленим знанням іноземних мов, у тому числі можливість вивчення специфічних дисциплін з «Основ валютного дилінгу», «Управління інформаційними системами» на базі сучасних програм 1С Підприємство 8, розгалуженість можливих сфер і галузей працевлаштування випускників, спеціальності кафедри ЕтаП є особливо актуальними та конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру як структурний підрозділ інституту було створено у січні 1979 року і до 1989 року вона мала назву «кафедра економічних дисциплін», що здійснювала викладання різнопрофільних дисциплін, зокрема економіки, управління, організації, права тощо. Багато випускаючих кафедр розпочали свою історію саме з цього структурного підрозділу. До 1993 року підрозділ носив назву «кафедра економічного і соціального планування», потім — кафедра економіки підприємств, з 2013 року — кафедра економіки та стратегії підприємств. 01.03.2017 року кафедру економіки та стратегії підприємств перейменовано на кафедру економіки та підприємництва і відповідно підпорядковано факультету економіки та управління.

З січня 1979 року керівництво кафедрою здійснювала кандидат економічних наук, доцент Раїса Петрівна Вершиніна.

З вересня 1983 році на чолі кафедри був кандидат економічних наук, доцент Михайло Федорович Горошко.

З лютого 2002 року цю посаду обіймала кандидат економічних наук, доцент Світлана Василівна Волошина.

З вересня 2013 року на посаді завідувача кафедри працював доктор економічних наук, професор Сергій Володимирович Гушко.

У 2015 році кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Радько Вікторія Миколаївна. 

З 02.09.2016 року виконуючим обов’язки завідуючого кафедри економіки та стратегії підприємств призначено доктора технічних наук, професора Темченка Олександра Анатолійовича. 

З 2018 року обов’язки завідувача кафедри виконує к.е.н., доцент Мацюра Світлана Іванівна.

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©