Завідувач кафедри

...

Міма Ірина Володимирівна

доцент, кандидат юридичних наук

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_ctp@duet.edu.ua

Кафедра права і публічного управління та адміністрування є випусковою, здійснює підготовку фахівців бакалаврського та магістерського рівня за спеціальностями 081 Право та 281 Публічне управління та адміністрування. При підготовці бакалаврів права можливе обрання спеціалізації за освітньою програмою «Правознавство у сфері громадської і політичної діяльності», при підготовці магістрів права пропонуються три магістерські програми: «Господарське судочинство», «Правове регулювання економіки» та «Право у сфері громадської і політичної діяльності», у разі обрання спеціальності у галузі публічного адміністрування, пропонуються освітні програми баклаврського рівня «Публічне управління та адміністрування», магістерсього рівня: «Управління на регіональному та місцевому рівнях» та «Управління персоналом в публічному секторі».

Освітній процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри права і публічного управління та адміністрування, до якого входять 10 науково-педагогічних працівників, у т.ч. за науковими ступенями: 2 доктори наук, 5 кандидатів наук; за вченими званнями: 2 професори та 5 доцентів.

Портрет кафедри характеризують такі ключові риси: інноваційність, креативність, організованість, мобільність, перспективність та конкурентність.

Кафедру з 2018 року очолює Міма Ірина Володимирівна, яка у 2003 закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю Правознавство, здобула кваліфікацію юриста. У 2008 році здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, предметом дисертаційного дослідження стали релігійні норми та їх місце у системі соціально-правового регулювання суспільних відносин. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 19 років. Має 85 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором колективної монографія та навчального посібника:

 1. Міма І.В. Іудейське релігійне право та ізраїльське світське право: порівняльний аспект // Правові системи сучасності : Навчальний посібник для магістрів права / [Оніщенко Н.М., Зайчук О.В. , Пархоменко Н.М., Тарахонич Т.І. та інші] ; відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 492 с. (власний внесок – 0,75 др. арк.)

 2. Міма І.В. Іудейське право // Порівняльне правознавство (правові системи світу) / [Копиленко О.Л., Пархоменко Н.М., Тарахонич Т.І.] ; за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 488 с. (власний внесок – 1,6 др. арк.)

У період 2015 по теперішній час Міма І.В. виконувала функції голови журі та є членом журі відділення «Філософії та суспільствознавства», секції «Правознавство» міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів «СОЦІС-2015 - 2021» Малої академії наук України. Працює над докторською дисертацією. До сфери наукових інтересів належить дослідження закономірностей розвитку державно-правових явищ національної правової системи, у процесі глобалізації, зокрема релігійно-правовий традиціоналізм.

Сферою наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри права і публічного управління та адміністрування є: 1) у галузі знань 08 «Право» - є теорія держави і права, правотворчі процесі та державотворення в Україні, історія політичних та правових учень, історія української державності, конституційне право України, цивільне та цивільно-процесуальне право, кримінальне право та процес, юридична конфліктологія та медіація у праві та інші сфери сучасного правого регулювання суспільних відносин; 2) у галузі знаь 28 «Публічне управління та адміністрування» - є державне управління сферою освіти; державне регулювання ринку освітніх послуг; інновації у публічному управлінні; молодіжна політика; виборчі процедури в Україні; місцеве самоврядування; грантрайтинг; івент-менеджмент; логістика; PR-менеджмент й особистісний бренд тощо; проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні; актуальні проблеми розвитку інтелектуальної власності в Україні.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Кафедри права і публічного управління та адміністрування і правового регулювання економіки активно розвивають міжнародну співпрацю з Університетом Полонійна в Ченстохова (Польща).

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

В освітній діяльності кафедра права і публічного управління та адміністрування обрано такі пріоритети:

 • лідерство та прогресивне мислення в сфері сучасного глобального правового простору та державного управління;

 • підготовка висококваліфікованих фахівців, що адаптовані до роботи в умовах конкурентних секторальних ринків Європи та світу;

 • розвиток міжнародного співробітництва, формування ефективних форм партнерства як з українськими, так і зарубіжними освітніми закладами, структурами влади і бізнесу;

 • постійне підвищення кваліфікації працівників кафедри, обмін досвідом;

 • впровадження сучасних цифрових та інтерактивних технологій в процес освітньої, наукової та практичної діяльності співробітників кафедри;

 • поєднання науки і практики у сфері правового регулювання суспільних відносин;

 • міжнародна мобільність та конкурентоспроможність як викладачів кафедри, так і здобувачів вищої освіти.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється всіма її викладачами. Наукова робота кафедри спрямована на вирішення актуальних проблем юридичної науки України і публічного управління та адміністрування. Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється згідно з комплексним планом науково-дослідницьких робіт, який розробляється і затверджується щорічно на засіданні кафедри.

Науково-дослідна робота викладачів складається з таких основних напрямків як здійснення наукових досліджень при підготовці дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук, наукові дослідження у межах госпдоговірної тематики, підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, публікація наукових статей та участь у наукових і науково-практичних конференціях. Також викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів як у межах роботи наукових гуртків і проблемних груп, так і при підготовці наукових робіт студентів для участі у конференціях і конкурсах поза межами інституту.

До наукових досліджень щорічно залучається більшість студентів спеціальності «Право» та «Публічне управління та адміністрування», які приймають участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Робота студентських конференцій дозволяє поглиблювати знання з дисциплін і надавати студентам навичок науково-дослідницької роботи.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальний процес сплановано відповідно до освітніх програм для спеціальностей 081 Право та 281 Публічне управління та адміністрування.

Зміст навчальної дисципліни відповідає сучасним вимогам щодо знань та вмінь випускника, а тому робочі навчальні програми щорічно коригуються у відповідності з появою нових законодавчих актів та нормативно-методичних документів, прийнятих державними органами управління, та досягненнями вітчизняної та світової юридичної науки.

З кожної дисципліни навчальних планів створені методичні комплекси, які розроблені викладачами кафедри права та затверджені Вченою Радою Державного університету економіки і технологій. Ці комплекси, крім іншого, містять вказівки для підготовки студентів до семінарських (практичних) занять, а саме: теми та плани семінарських (практичних) занять, перелік літератури, дидактичні матеріали, види самостійної та індивідуальної роботи з аудиторними формами контролю.

На кафедрі права і публічного управління та адміністрування за допомогою використання сучасних технологій навчання проводиться у напрямку розробки і впровадження ділових ігор, практичних ситуацій, проведення «круглих столів», конференцій, «брейн-рингів», тренінгів з сучасних проблем публічного управління та адміністрування, а також актуальних проблем юриспруденції.

Фахова підготовка бакалаврів та магістрів права, а також публічного управління та адміністрування здійснюється з використанням комп’ютерної техніки, що обумовлює використання прикладних програм та програм фахового призначення.

У системі підготовки висококваліфікованих фахівців освітніх рівнів бакалавр та магістр значна роль відводиться виробничій та переддипломній практикам, де студент має удосконалити свої знання безпосереднім їх використанням для обслуговування конкретних завдань виробництва. Це дає змогу скоротити період адаптації випускника, впевнено почувати себе у виробничих умовах після закінчення університету.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Суттєва увага на кафедрі приділяється формуванню якісного професорсько-викладацького складу. Науково-педагогічні працівники кафедри систематично підвищують свій кваліфікаційний рівень шляхом стажування у провідних закладах вищої освіти України та країн Європейського союзу, в наукових установах, організаціях практичної діяльності, що підтверджується відповідними документами. Зокрема, за останні п’ять років науково-педагогічні працівники підвищували свою кваліфікацію, у таких установах: 

 1. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України — В.І. Ямковий, І.В. Міма.
 2. Доцент кафедри права і публічного управління та адміністрування В.І. Ямковий як практикуючий адвокат, член Ради адвокатів Дніпропетровської області підвищує свою кваліфікацію, беручи участь у семінарах Національної Асоціації Адвокатів України, зокрема: «Нестандартні тактичні прийоми захисту по корупційним справа»; Спільний тренінг для тренерів за методологією HELP в рамках спільного проекту ЄС/Ради Європи «Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні» (Європейський Союз, Рада Європи, Національна асоціація адвокатів України, 2017 р.); «Єдність судової практики в контексті Конституційної реформи в Україні: виклики та перспективи» (Координатор проектів ОБСЕ в України, Національна асоціація адвокатів України, 2017 р.); «Вирішення спорів про захист права власності: основи теорії та судова практика» (м. Кривий Ріг, 2020 р. - Вебінар для адвокатів Дніпропетровської області. Вища школа адвокатури Національної Асоціації Адвокатів України; «Трудове право: судова практика та практичні аспекти» (м. Дніпро, 24.12.2020 р.) - Вища школа адвокатури Національної Асоціації Адвокатів України; «Особливості вирішення цивільних справ, що виникають з трудових відносин» (м. Кривий Ріг, 28.04.2020 р.) - Вебінар для адвокатів Дніпропетровської області. Вища школа адвокатури Національної Асоціації Адвокатів України.
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©