ДОВІДКА ВСТУП 2021: +380 98 207 3648 з 9 00 по 17 00 (крім СБ, НД) КУРСИ ЗНО Запит інформації Сплатити

Основні засоби

 • Диба, В. М. Аналіз стану та використання необоротних матеріальних активів / Диба В. М. Облік та аналіз необоротних активів: монографія / В. М. Диба. – К., 2008. – С. 240 – 273.
 • Диба, В. М. Організація аналітичного обліку необоротних активів ( нематеріальних активів й основних засобів) / В. М. Диба // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць. Вип. 20. – К., 2008. – С. 336 – 349.
 • Ізмайлова, Н. В. Доцільність встановлення мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів / Н. В. Ізмайлова, В. В. Безкоровайна // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком підприємств: Матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. Т. 1. – Кр. Ріг. 2011. – С. 140 - 145.
 • Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – К.: Знання, 2008. – 487 с. (С. 169 – 190)
 • Лесняк В. О. Основні засоби: визнання та класифікація / В. О. Лесняк // Економіка і підприємництво: зб. наук. праць молодих учених. Вип. 19. – К., 2007. – С. 161 – 166.
 • Литвинова, А. А. Основні напрямки ефективного використання основних засобів підприємства / А. А. Литвинова // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком підприємств: Матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф… Т. 1. – Кр. Рыг. 2011. – С. 175 – 177.
 • Лук’яшко, П. О. Методика обґрунтування рішень щодо вибору оптимального виду фінансування процесу оновлення та нарощення основних заслбів підприємств України / П. О. Лук’яшко // Наука й економіка: науково-теоретич. журнал Хмельницького економічного університету. – 2008. - №4. – С. 34 – 39.
 • Матукова, Г. І. Основні підходи до розробки організаційно-економічного механізму підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві / Г. І. Матукова // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком підприємств: Матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. Т. 1. – Кривий Ріг. 2011. – С. 54 – 56.
 • Миснік, С. І. Окремі аспекти вирішення проблем ефективності використання основних засобів промислових підприємств / С. І. Миснік // Соціально-економічний розвиток України і регіонів: тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції / за ред.. В. М. Огаренка . – Запоріжжя: КПУ, 2009. – С. 223- 224.
 • Мошенський С. З. Економічний аналіз: підручник / С. З. Мошенський, О. В. Олійник ; за ред.. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 704 с. (С. 299 – 333.)
 • Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: підручник / П. Я. Попович. – К.: Знання, 2008. – 630 с. (С. 191 – 204)
 • Приймак, Н. С. Стан та ефективність використання основних засобів ГЗК (гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу) / Н. С. Приймак // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком підприємств: Матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. Т. 1. – Кривий Ріг, 2011. – С. 422 – 424.
 • Руденко Л. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: навч. посіб. / Л. В. Руденко, В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: НМЦ «»Укоопосвіта», 2000. – 422 с. (С.171 – 185)
 • Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г. В. Савицька. – К.: Знання, 2004. – 654 с. (С. 178 – 205)
 • Шевчук, В. О. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. / В. О. Шевчук, О. В. Коновалова, В. П. Пантелєєв. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011. – 399 с. (С. 24 – 231)
 • Данилевська-Жугунісова, О. Є. Оцінка джерел формування кредитного забезпечення відтворення основних засобів / О. Є. Данилевська-Жугунісова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. - № 3. – С. 105 -
 • Даниленко А. Основные средства в Налоговом кодексе / А. Даниленко // Справочник экономиста. – 2011. - № 4. – С. 44.
 • Дейнега, І. О. Інформаційне супроводження споживання основних засобів на підприємствах / І. О. Дейнега // Регіональна економіка. – 2004. - № 4. – С. 181.
 • Карімов, І. К. Організація управління основними засобами промислового підприємства на основі АРМ (автоматизоване робоче місце) / І. К. Карімов // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. - № 12. – С. 47 – 50.
 • Крисанов, Д. Знос, амортизація та відтворення основних засобів у харчовій і тютюновій промисловості / Д. Крисанов // Економіст. – 2011. - № 11. – С. 23 – 29.
 • Мазуркевич І. О. Особливості формування складу та структури основних засобів на прикладі автомобільного транспорту / І. О. Мазуркевич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. - № 1. – С. 93 – 97.
 • Мазуркевич І. О. Теоретичні апекти відтворення основних засобів на підприємстві / І. О. Мазуркевич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. - № 1. – С. 53.
 • Миснік, С. І. Моніторинг та моделювання узагальнюючих показників ефективності використання основних фондів з урахуванням ризику як індикаторів економічної безпеки підприємства / С. І. Мисник // Вісник КЕІ КНЕУ. – 2011. - № 3. – С. 94 – 101.
 • Нусінов В. Я. Основні засоби: проблемні питання // В. Я. Нусінов, І. І. Криштопа // Вісник КЕІ КНЕУ. – 2006. - № 6. – С. 47.
 • Олійник, Т. І. Аналітична оцінка процесу відтворення основних засобів аграрних підприємств на основі економічної моделі / Т. І. Олійник // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. - № 9. – С. 71 – 77.
 • Осовська Г. В.Основні засоби в сільськогосподарських підприємствах України: стан та шляхи покращення // Наука й економіка. – 2008. - № 4. – С. 304 – 308.
 • Павленко, О. П. Аналіз ефективності використання основних засобів в аграрних підприємствах / О. П. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - № 5. – С. 56 – 64.
 • 28. Поплюйко, А. М. методика проведення переоцінки основних засобів / А. М. Поплюйко // Фінанси, облік і аудит: наук. зб. Вип. 9. –К., 2007. – С. 262 – 266.
 • Радєва, О. Г. Аналіз сучасного стану основних засобів промислових підприємств України та шляхи їх ефективного використання і відтворення / Г. Радєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. - № 24. – С. 126 – 130.
 • Цебень Р. Проблеми визначення величини ліквідаційної вартості та строків корисного використання основних засобів на підприємстві / Р. Цебень // Економіка України. – 2007. - № 11. – С. 45.
 • Шелудько, В. М. Основні засоби та інші необоротні активи // Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент / В. М. Шелудько. – К., 2006. – С. 59 – 63.
 • Шкура, Н. Моделювання залежності ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств від стану та ефективності відтворення основних фондів / Н. Шкура // Економіст. – 2012. - № 4. – С. 50 – 55.

Дата підготовки: 04.12.2018

ДОВІДКА ВСТУП 2021: +380 98 207 3648 з 9 00 по 17 00 (крім СБ, НД) КУРСИ ЗНО Запит інформації Сплатити
Copyright 2020 ©