ДОВІДКА ВСТУП 2021: +380 98 207 3648 з 9 00 по 17 00 (крім СБ, НД) КУРСИ ЗНО Запит інформації Сплатити

Центр польської мови та культури

Centrum Języka i Kultury Polskiej (CJiKP) jest jednostką przy Instytucie Ekonomicznym w Krzywym Rogu Narodowego Uniwersytetu imienia Wadyma Hetmana w Kijowie, Ukraina, powstałą w 2016 roku.

Adres dla korespondencji i współpracy:

 • Centrum Języka i Kultury Polskiej
 • ul. Medyczna, 16
 • kod pocztowy 50000, m.Krzywy Róg
 • obwód Dniepropietrowski, Ukraina
 • e-mail: cjikp@kneu.dp.ua

Misją Centrum Języka i Kultury Polskiej jest nauczanie na wysokim poziomie języka polskiego jako obcego i kultury polskiej, dające cłuchaczom wiedzę i umiejętności niezbędne do: posługiwania językiem polskim dla prowadzenia działalności dydaktycznej, badawczej i kulturalnej; ułatwienia nauczania/studia/stażu/odbycia praktyk w polskich uczelniach i organizacjach oraz promocji regionu Krzyworoskiego w kraju i za granicą lub udoskonalenia kariery naukowej, zawodowej, prowadzenie badań wnoszących istotny wkład w rozwój kultury, nauki i gospodarki oraz wspieranie rozwoju regionu Krzyworoskiego i obwodu Dniepropietrowskiego za granicą.

Pragniemy, by społeczność Centrum Języka i Kultury Polskiej była ożywiana duchem wolności i braterskiej miłości, by panowała w nim atmosfera wzajemnego szacunku i szczerego dialogu z polakami i osobami pochodzenia polskiego oraz chronione były prawa każdej osoby.

Cele strategiczne w obszarze nauki języka i kultury polskiej (CJiKP):

 • wzmacnianie chęci poznawania i uczestnictwa w polskiej kulturze, np. poprzez branie udziału w przedstawieniach CJiKP,
 • kształcenie i rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych oraz sprawności językowych w zakresie recepcji (rozumienie ze słuchu, czytanie) i produkcji (mówienie i pisanie);
 • wdrażanie do samodzielności w nauce języka polskiego poprzez autorefeleksję nad procesem poznawania języka oraz kształtowanie umiejętności samooceny czynionych postępów;
 • stworzenie podstaw językowych, psychologicznych, społecznych i kulturowych do dalszej nauki na kolejnych etapach edukacyjnych;
 • umacnianie poczucia więzi z Polską dla osób pochodzenia polskiego i dumy z posiadania polskiego pochodzenia;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie w środowisku uczelnianym i społecznym;
 • umiędzynarodowienie kształcenia;
 • budowanie trwałych więzi pomiędzy CJiKP a otoczeniem;
 • wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu w działalności CJiKP;
 • stabilizacja sytuacji finansowej CJiKP;
 • rozwój kapitału ludzkiego;
 • zacieśnienie współpracy z uczelniami z Polski.

Odbiorcy usług Centrum Języka i Kultury Polskiej (CJiKP) – studenci, nauczyciele i partnerzy Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu Narodowego Uniwersytetu imienia Wadyma Hetmana w Kijowie, osoby, które uzyskały stypendia w ramach umów kulturalnych Ukrainy i Rzeczpospolitej Polskiej lub osoby, które uzyskały stypendia w ramach umowy o współpracy pomiędzy Akademią Polonijną w Częstochowie http://ap.edu.pl lub Szkołą Główną Handlową w Warszawie http://www.sgh.waw.pl z Instytutem Ekonomicznym w Krzywym Rogu Narodowego Uniwersytetu imienia Wadyma Hetmana w Kijowie na Ukrainie http://www.kneu.dp.ua oraz uczestnicy Programu Podwójny dyplom (który działa od roku 2014), słuchaczy Centrum Przeduniwersyteckiego Kształcenia i Edukacji dorosłych przy Instytucie Ekonomicznym w Krzywym Rogu Narodowego Uniwersytetu imienia Wadyma Hetmana w Kijowie na Ukrainie, osoby pochodzenia polskiego, studenci kolegiumu medycznego, uczniowie szkół ogólnokształcących oraz innych uczelni miasta, bezrobotni którzy podejmują decyzję pracować w Polsce, człąkowie organizacji pozarządowych, chętni nauczyć się języka polskiego i poznać kulturę polską, osoby, które zostały skierowane na kurs przez ukraińskie uniwersytety lub inne placówki badawcze posiadające umowy o bezpośredniej współpracy z Instytutem Ekonomicznym w Krzywym Rogu Narodowego Uniwersytetu imienia Wadyma Hetmana w Kijowie na Ukrainie.

CJiKP współpracuje z ośrodkami polonistycznymi, uczelniami i szkołami polskimi i polonijnymi poza granicami kraju, dla których prowadzi wykłady, lekcje pokazowe i warsztaty.

Szczególne miejsce we współpracy CJiKP zajmuje Szkoła Języka i Kultury Polskiej Akademii Polonijnej w Częstochowie (SJiKP).

CJiKP prowadzi między innymi różnego rodzaju kursy kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, seminaria i konferencje poświęcone językowi i kulturze polskiej, nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz tłumaczeniom.

Kursy, wykłady, konwersatoria i warsztaty uzupełniają pokazy filmów są otwarte i prowadzone w siedzibie CJiKP.

Instytut Ekonomiczny w Krzywym Rogu Narodowego Uniwersytetu imienia Wadyma Hetmana w Kijowie na Ukrainie zapewnia wsparcie CJiKP w organizowaniu swej działalności.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych oraz przyjmujemy pomoc dla wspólnego rozwoju!

Сердечно запрошуємо всіх охочих до cпівпраці та приймаємо допомогу з метою спільного розвитку!

ДОВІДКА ВСТУП 2021: +380 98 207 3648 з 9 00 по 17 00 (крім СБ, НД) КУРСИ ЗНО Запит інформації Сплатити
Copyright 2020 ©