Обговорення ОПП "Публічне управління і адміністрування"

Обговорення ОПП "Публічне управління і адміністрування"

Центр експертизи у гірничо-металургійній галузі Державного університету економіки і технологій відкрив новий цикл обговорень освітніх програм підготовки фахівців за різними спеціальностями ДУЕТ, які відбудуться протягом 2021-2022 н.р.

Обговорення розпочалися з відкритої он-лайн зустрічі зі стейкхолдерами освітньо-професійних програм (ОПП) щодо обговорення ОПП «Публічне управління та адміністрування» для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Робоча зустріч відбулася 9 вересня 2021 року і проходила за допомогою платформи Zoom.

На зустрічі були присутні:

1) Представники роботодавців – зовнішні стейкхолдери:

Павло Фролов – заступник голови Довгинцівської районної в місті ради з питань діяльності виконавчого органу.

Марта Борисенко – голова комітету у справах сім’ї та молоді Центрально-Міської районної у місті ради.

Вікторія Полякова – головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, виховної роботи та охорони дитинства Департаменту освіти і науки Криворізької міської ради.

2) Здобувачі вищої освіти – внутрішні стейкхолдери:

Аріна Пустова – радник голови Дніпропетровської обласної ради, здобувач вищої освіти Державного університету економіки і технологій на другому (магістерському) рівні заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (2ий курс).

Анна Велика – голова Ради студентського самоврядування Державного університету економіки і технологій.

Катерина Лозівець –здобувач вищої освіти Державного університету економіки і технологій на другому (магістерському) рівні денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (2ий курс).

Віталій Шишарін –здобувач вищої освіти Державного університету економіки і технологій на першому (бакалаврському) рівні денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (2ий курс).

3) Викладачі кафедри:

Валентин Орлов – гарант ОПП, кандидат наук з державного управління, доцент, в.о. проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Державного університету економіки і технологій.

Ірина Міма – завідувач кафедри права і публічного управління та адміністрування Державного університету економіки і технологій, доцент, кандидат юридичних наук.

Ганна Коваль – доктор наук з державного управління, професор кафедри права і публічного управління та адміністрування Державного університету економіки і технологій.

Марина Волікова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права і публічного управління та адміністрування Державного університету економіки і технологій.

Аліна Кузьмич – асистент кафедри права і публічного управління та адміністрування Державного університету економіки і технологій.

Модератор зустрічі – керівник Центру експертизи у гірничо-металургійній галузі ДУЕТ Ірина Васильчук, д.е.н., професор.

На початку зустріч гарант освітньої програми Валентин Орлов презентував мету, зміст, тематичне наповнення, компетентності та програмні результати ОПП «Публічне управління та адміністрування» та наголосив на змінах оновленої програми підготовки бакалаврів. Гарант зазначив, що дана ОПП популярна серед державних службовців, спеціалістів комунальних підприємств, керівництва закладів охорони здоров’я, органів муніципальної влади та інших організацій. У зв’язку зі змінами у регуляторному середовищі, адміністративно-територіальному устрої країни, тенденціями розвитку економіки і суспільства виникла необхідність перегляду і оновлення програми.

Під час обговорення зовнішні експерти звернули увагу як на позитивні характеристики рецензованої ОПП, так і на її слабкі місця. Зокрема, Павло Фролов (заступник голови Довгинцівської районної в місті ради з питань діяльності виконавчого органу) надав оцінку ОПП як збалансованій та актуальній програмі підготовки фахівців у сфері публічного управління. На його думку, навчальні дисципліни, які складають обов’язкову і вибіркову компоненти, є цікавими для вивчення Вікторія Полякова (головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, виховної роботи та охорони дитинства Департаменту освіти і науки Криворізької міської ради) зазначила, що вже вдруге приймає участь у обговоренні ОПП «Публічне управління та адміністрування» та бачила її зміст і структуру у 2016 році ще на етапі її обговорення з метою започаткування. Але зараз пропонована до розгляду ОПП є кардинально оновленою і стала більш змістовною, актуальною та варіативною. Нинішня ОПП містить менше дисциплін економічного профілю і є більш наближеною до реалій підготовки фахівців у сфері публічного управління. Зокрема, рецензент відмітила 5 основних блоків освітніх компонент, які формують змістове наповнення програми: історична складова, правова складова, комунікативна складова, складова щодо регулювання конфліктів та діджитальна складова. Це дозволяє підготувати всебічно розвиненого фахівця з широким спектром спеціальних компетенцій. Марта Борисенко (голова комітету у справах сім’ї та молоді Центрально-Міської районної у місті ради) звернула увагу на посилення практичної складової підготовки фахівця і вважає програму практико-орієнтованою. При цьому експертка зазначила, що знання законів для державного службовця є дуже важливим, але не менш вважливо опанувати ораторське мистецтво, вміння урегульовувати конфлікти, мати навички медіації, опанування навички з електронного врядування. Зовнішні експерти відмітили слушність включення таких навчальних дисциплін як «Публічне управління об'єднаними територіальними громадами», «Місцеве самоврядування», «Електронний документообіг та робота з відкритими реєстрами» та деяких інших.

Загалом всі експерти підтримали запровадження змін в ОПП і вважають її більш комплексною, варіабельною та сучасною.

Після цього гарант освітньої програми Валентин Орлов презентував зміни у ОПП з підготовки магістра, оскільки вона є логічним продовженням підготовки фахівця і ґрунтується на знаннях та навичках, отриманих попередньо на етапі навчання на бакалавріаті. Пропонована до розгляду ОПП магістра містить два блоки варіативної компоненти, що дозволяє готувати фахівців за напрямами «Публічне управління на регіональному та місцевому рівнях» та «Управління персоналом публічної сфери». Зовнішні експерти відмітили слушність такого поділу і можливість більшого вибору для здобувачів вищої освіти згідно їх уподобань.

Присутні на зустрічі викладачі кафедри також долучилися до обговорення програми і висловили своє бачення її змісту. Так, Марина Волікова (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права і публічного управління та адміністрування Державного університету економіки і технологій) відмітила, що навчалася на аналогічній програмі у іншому ВНЗ 17 років тому і бачить суттєві позитивні зміни у вимогах до підготовки фахівців. Оновлений зміст програми їй дуже сподобався, а внесені зміни є слушними. В свою чергу Ганна Коваль (доктор наук з державного управління, професор кафедри права і публічного управління та адміністрування Державного університету економіки і технологій) надала рекомендацію щодо сутнісних змін у обсягах і найменуваннях окремих навчальних дисциплін бакалаврського та магістерського рівня. Зокрема, запропоновано ввести на рівні магістерки дисципліну «Академічна доброчесність в освіті та науці» та перейменувати дисципліну «Методологія наукових досліджень» у «Методологія і організація наукових досліджень». Запропоновано й інші зміни у освітніх програмах, які слід розглянути на засіданні кафедри.

Присутні на зустрічі студенти – здобувачі вищої освіти – також надали свою оцінку рецензованим ОПП підготовки бакалавра і магістра. Так, Катерина Лозівець (здобувач вищої освіти Державного університету економіки і технологій на другому (магістерському) рівні денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», ІІ курс) зазначила, що на її думку позитивним є внесення у програми більш розширеного блоку дисциплін юридичного профілю і блоку дисциплін з оволодіння ораторським мистецтвом та налагодження комунікацій. Студентка оцінила програму як «круту». Аріна Пустова (радник голови Дніпропетровської обласної ради, здобувач вищої освіти Державного університету економіки і технологій на другому (магістерському) рівні заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», ІІ курс), вказала на те, що бажано додати у програму дисципліни, які дозволяють опанувати засади інвестиційної діяльності, оскільки державні службовці зараз повинні бути і проектними менеджерами та знати, як залучати фінансування під інвестиційні проекти. Віталій Шишарін (здобувач вищої освіти Державного університету економіки і технологій на першому (бакалаврському) рівні денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», ІІ курс) висловив думку, що особисто йому цікаво вивчати такі дисципліни як «Урбаністика» та «Зв'язки з громадськістю», що посилює фахові компетентності. На його думку ОПП підготовки бакалавра є актуальна і збалансована.

Після досить жвавого обговорення пропонованих до розгляду ОПП гарант освітніх програм Валентин Орлов висловив вдячність всім присутнім експертам та викладачам за підтримку програм та надані слушні пропозиції, які будуть обов’язково обговорені на засіданні кафедри та враховані при перегляді ОПП.

Підсумовуючи результати обговорення ОПП модератор Ірина Васильчук озвучила вироблені спільні пропозиції щодо підвищення якості підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) рівні та другому (магістерському) рівні вищої освіти, які будуть покладені в основу перегляду ОПП та вдосконалення навчального плану.

14.09.2021
Copyright 2021 ©