ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2022

Історія розвитку факультету інформаційних технологій розпочалась у 1984 році, коли обліково-економічний факультет було виокремлено із єди­ного тоді в нашому вузі економічного факультету.

Корінєв В.Л.У 1984 році першим деканом факультету був об­раний доктор економічних наук, професор В.Л. Корінєв. На той час на факуль­теті нараховувалося 443 студенти денного відділення. Підготовка велася за спеціальністю «Бухгалтерський облік» зі спеціалізаціями: «Бухгалтерський облік у промисловості», «Бухгалтерський облік у будівництві», «Бухгалтерський облік у сільському господарстві». Одразу після утворення стала формуватися громадська спільнота факультету, якій належало з допомогою деканату започаткувати стійкі традиції, які розвиваються і понині. На той час вагомий внесок у підготовку фахівців-обліковців зробили кандидати еконо­мічних наук, доценти Т.М. Бикова, В.М. Ладожинський, А.В. Шулєшко, старші викладачі А.І. Хома, Д.Г. Гут, Н.М. Мезенцева. Міцна трудова дисципліна стала повсякденною нормою життя студентів і викладачів. У той час була введена традиція нагородження найбільш активних студентів та викладачів факультету почесними грамотами, кращі заносилися в Книгу пошани, проводились змагання на кращу групу.

Гавриш В.М.З 1989 по 1995 рік обліково-економічний факультет очолював кандидат еко­номічних наук, доцент В.М. Гавриш. В історичному розрізі цей час співпав з роз­падом СРСР і поступовим переходом до ринкової економіки. В нових умовах пе­ред факультетом постали й нові завдання, викликані прийняттям ряду законів про державну мову, про вищий навчальний заклад і т. ін. Незважаючи на те, що в країні відбувалось скорочення виробництва, безробіття, труднощі із працевлаштуванням випускників, факультет гідно вистояв — не було скорочено план прийому, і фахівці-обліковці знаходили гідне місце в суспільстві.

У 1995 році з нашого фа­культету виділився фінансово-економічний факультет, а ще через кілька років відокремилася спеціальність «Економічна кібернетика» і було започатковано фа­культет менеджменту та економічної кібернетики.

Шайкан А.В.

З 1995 по 2011 рік обліково-економічний факультет очолював доктор історичних наук, професор Валерій Олександрович Шайкан. Протягом цього часу на факультеті ведеться підготовка фахівців високого рівня, що супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників, навчальних посібників та монографій, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практикою на підприємствах, в установах і організаціях.

Слід відзначити, що завдяки роботі деканату було органічно та успішно впроваджено принципи Болонського процесу, який на той час став справжнім викликом та джерелом трансформації вітчизняної освіти. Зокрема, була реалізована та успішно впроваджена сучасна модульно-рейтингова система оцінки знань студентів та ефективні технології, спрямовані на активізацію та підвищення якості самостійної роботи студентів.

Гушко С.В.З 2011 року по грудень 2015 року факультет очолював доктор економічних наук, професор Гушко Сергій Володимирович.

У цей час активно розвивається інфраструктура факультету, в навчальний процес впроваджують новітні освітні тренди та бачення, розбудовується студентське самоврядування. Сергій Володимирович активно розвиває процес розробки та впровадження  концепції інформатизації навчального процесу Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

З 01 вересня 2016 року в процесі реорганізації ДВНЗ «Криворізький національний університет» обліково-економічний було реформовано та переіменовано на факультет обліку, фінансів та інформаційних технологій. У цей період активно впроваджуються освітні нововведення, зміцнюються зв’язки між студентами різних спеціальностей факультету завдяки організації спільних заходів. Усі здобутки факультету були б неможливими без плідної і узгодженої робо­ти колективів кафедр.

Волков Д.П.З 16 грудня 2015р. до 01 квітня 2018 р.  обов’язки декана виконував кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Волков Дмитро Петрович, який впродовж 2-х років був заступником декана. За час керівництва Волкова Д.П. відбулося поєднання на факультеті студентів 3-х спеціальностей: Облік, Фінанси та Програмне забезпечення. Окрім цього, після успішного проходження процесу ліцензування з’явилася ціла плеяда оновлених освітніх програм для магістратури з Обліку і оподаткування, Фінансів, банківської справи та страхування, Інженерії програмного забезпечення. Також на факультеті було відкрито нову спеціальність Компютерні науки, яка стала основою для формування випускової кафедри інформаційних технологій та моделювання. У 2016 році команда ФОФІТ стає переможцем Студентської весни.

 

Максимова І.І.З 1 квітня 2018 року деканом факультету була к.е.н. Максимова Ірина Іванівна, яка з 2016 була залучена до роботи факультету у якості заступника декана. Наразі факультет продовжує заданий вектор розвитку, підтримуючи традиції якісного навчання та удосконалення навчального контенту. Розвиваються міжфакультетські та міжкафедральні зв’язки, наукові та освітні партнерства, збільшується активність студентського самоврядування. Забезпечено доступ до науково-метричних баз Scopus та Web of Science, розвивається партнерство у межах міжнародного університетського Альянсу SAP. Студенти факультету активно заохочуються до участі у зовнішніх всеукраїнських заходах STEM Дівчата, Idea Garage та ін., а також реалізації власних ідей у межах рідного КЕІ.

 

З 1 вересня 2019 року деканом факультету є к.е.н., доцент Супрун Анатолій Анатолійович, який з 1998 року працює на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування. Зі створенням Державного університету економіки і технологій відокремлено факультет інформаційних технологій. В стратегію розвитку нового факультету закладено традиції якісної освіти, передових наукових досліджень та сучасних навчальних технологій. Зважаючи на важливість спеціальностей факультету значна увага приділяється залученню студентів як до наукової діяльності так і до роботи в практичних проектах. Спостерігається стабільно високий попит на випускників факультету з боку роботодавців як в Україні, так і за кордоном.

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2022 ©