ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

Коледж є відокремленим структурним підрозділом ДУЕТ, тому закінчивши його Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Вступивши до коледжу Ви будете вивчати  наступні дисципліни:

 • Бухгалтерський облік
 • Податкова система
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформаційні системи та технології в обліку
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Фінанси
 • Фінансовий облік
 • Гроші та кредит
 • Фінанси підприємств
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Казначейська справа
 • Економічний аналіз
 • Статистика

Більше про коледж за посиланням

Коледж знаходиться за адресою:
м. Кривий Ріг,
вул. Ватутіна,
буд. 37-а

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
для підготовки здобувачів вищої освіти на бакалаврському рівні:

 • ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
 • ДІДЖИТАЛ ОБЛІК ТА БІЗНЕС-ЕКСПЕРТИЗА

Форми навчання: денна, заочна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

1 семестр – 30 кредитів 2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Економікс (6 кр.)
Прикладна математика (6 кр.)
Психологія (5 кр.)
Вступ до спеціальності: тренінг-курс (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)
Прикладна інформатика (5 кр.) 

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Філософія (5 кр.)
Основи бізнесу (5 кр.)
Моделювання та прогнозування складних систем (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)
Історія української державності (5 кр)
Українська мова професійного спрямування (4 кр)
Практична підготовка - практика навчальна (3 кр.)

3 семестр – 30 кредитів 4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Іноземна мова (3 кр)
Політичне маніпулювання (4 кр.)
Господарське право (5 кр.)
Менеджмент (6 кр.)
Мікроекономіка (6 кр.)
Бухгалтерський облік (6 кр.)

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Макроекономіка (4 кр.)
Статистика (5 кр.)
Маркетинг (5 кр.)
Економічний аналіз (5 кр.)
Політологія (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр.)
Практична підготовка - практика виробнича (3 кр.)

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 17 кредитів

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Фінанси (4 кр.)
Міжнародна економіка (5 кр.)
Фінансовий облік активів (5 кр.)

Варіативні компоненти – 13 кредитів
Блок 1 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Діловодство та документування в бухгалтерському обліку (6 кр.)
Документування господарських операцій (6 кр.)

Блок 2 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Система оподаткування підприємства (7 кр.)
Податкова система України (7 кр.)

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 16 кредитів

Фінанси (3 кр.)
Цифрова економіка (4 кр.)
Фінансовий облік пасивів (4 кр.)
Фахова іноземна мова (2 кр.)
Практична підготовка - практика виробнича (3 кр.)

Варіативні компоненти – 14 кредитів
Блок 3 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Облік в бюджетних установах (7 кр.)
Облік на підприємствах з різними ОПФ (7 кр.)

Блок 4 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Облік в банках (7 кр.)
Облік зовнішньоекономічних операцій (7 кр.)

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 12 кредитів

Управлінський облік (5 кр.)
Аудит (4 кр.)
Фахова іноземна мова (3 кр.)

Варіативні компоненти – 18 кредитів
Блок 5 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Звітність підприємств (8 кр.)
Консолідована фінансова звітність (8 кр.)

Блок 6 (здобувач обирає 2 компоненти  в семестр):

Облік і оподаткування СМП (5 кр.)
Спрощена система оподаткування (5 кр.)
Облік і звітність в оподаткуванні (5 кр.)
Податкова звітність та розрахунки з різними системами оподаткування (5 кр.)

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (3 кр.)
Фахова іноземна мова (2 кр.)
Практична підготовка:  практика переддипломна (6 кр.)
Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.)

Варіативні компоненти – 15 кредитів
Блок 7 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Облік на підприємствах за галузями економіки (5 кр.)
Облік на підприємствах за різними видами економічної діяльності (5 кр.)

Блок 8 (здобувач обирає 2 компоненти в семестр):

Бізнес-аналіз (5 кр.)
Податкове адміністрування (5 кр.)
Облікова політика підприємства (5 кр.)
Внутрішньогосподарський контроль (5 кр.)
Аудит оподаткування підприємств (5 кр.)
Діджитал-облік (5 кр.)

Спеціальність «Облік і оподаткування» приймає участь у освітній програмі «Спільні студії» ДУЕТ, що надає можливість студентам паралельного навчання в університетах Польщі з подальшим отриманням диплому європейського зразка

Здобувачі вищої освіти на першому (бакалаврському) piвні вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики за наступним графіком:

     НАВЧАЛЬНА - 2 семестр

     ВИРОБНИЧА - 4 семестр; 6 семестр

     ПЕРЕДДИПЛОМНА - 8 семестр

Навчальна практика проводиться з метою ознайомлення здобувачів вищої освіти з організацією навчання і здобуття вищої освіти в Університеті специфікою майбутньої спеціальності, отримання ними первинних професійних умінь і навичок. Здобувачі вищої освіти проходять навчальну практику у другому семестрі першого курсу відповідно до затвердженого графіку.

Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення дисциплін професійного циклу, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо на підприємстві (установі) з господарськими процесами і технологічними циклами виробництва, відпрацювання умінь і навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).

Переддипломна практика здобувачів вищої освіти є завершальним етапом навчання за певним рівнем вищої освіти і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалів для виконання випускної кваліфікаційної роботи.

Визначення баз практики здійснюється керівництвом Університету на підставі прямих договорів про проходження практики з підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. ДУЕТ має прямі договори про проходження практики з підприємствами-партнерами: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Метінвест бізнес сервіс», ГЗК м. Кривого Рогу, ТОВ «Рудомайн» та ін.

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, за погодженням із кафедрою, обирати бази практики. У такому випадку база практики надає гарантійний лист, який є підставою для направлення здобувача на практику.

Базами проведення практики можуть бути підприємства (організації, установи) різних галузей і форм власності, наукові установи, заклади освіти, органи державного управління, у тому числі за межами України, фізичні особи - підриємці, самозайняті особи, які проводять незалежну професійну діяльність, що зареєстровані в законному порядку як суб’єкти підприємницької діяльності. Бази практики повинні мати у своєму складі фахівців, що виконують роботи відповідно до спеціальності, освітньої програми здобувача вищої освіти.

Більш детальна інформація наведена у Положенні про проходження практики здобувачами вищої освіти державного університету економіки і технологій

Освітньо-професійна програма
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» (120 кредитів)

підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Мета освітньо-професійної програми:
формування особистості фахівця з обліку і оподаткування, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі управління та адміністрування

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 1 рік 5 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 17 кредитів

Соціальна відповідальність (3 кр.)
Глобальна економіка (3 кр.)
Методологія та організація наукових досліджень (3 кр.)
Облік і фінансова звітність на МСФЗ (4 кр.)
Облік та аналіз  в управлінні корпоративним підприємством (4 кр.)

Варіативні компоненти –13 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1 

Податки та бізнес-стратегія (4 кр.)
Адміністрування податків та зборів (4 кр.)
Державний фінансовий контроль) (4 кр.)

Блок 2

Система управлінського контролю (4 кр.)
Внутрішній аудит (4 кр.)
Фінансовий моніторинг (4 кр.)

Блок 3

Облік і внутрішній контроль корпоративних прав (5 кр.)
Контроль у сфері трансферного ціноутворення (5 кр.)
Контроль ефективності діяльності центрів відповідальності (5 кр.)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Управлінські інформаційні системи (5 кр.)
Організація бухгалтерського обліку (5 кр.)
Аудит та підтвердження звітності (5 кр.)

Варіативні компоненти –15 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1 

Іноземна мова професійного спрямування (англійська) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (німецька) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (французська) (5 кр.)

Блок 2

Антикорупційна діяльність і комплаєнс (5 кр.)
Бізнес-право (5 кр.)
Корпоративне право (5 кр.)

Блок 3

Стратегічний управлінський облік (5 кр.)
Фінансово-економічна безпека підприємства (5 кр.)
 Економічна діагностика підприємства (5 кр.)

3 семестр – 30 кредитів

Міжпредметний тренінг (3 кр.)
Практика переддипломна (12 кр.)
Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи (15 кр.)

Студенти мають можливість прийняти участь у
ПРОГРАМІ СЕМЕСТРОВОГО АКАДЕМІЧНОГО ОБМІНУ В ФОРМІ СТУДЕНТСЬКОГО СТАЖУВАННЯ  
в Гуманітарно-Природничому Університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (UJD)

Здобувачі вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» проходять переддипломну практику у 3 семестрі другого курсу.

Переддипломна практика здобувачів вищої освіти є завершальним етапом навчання за певним рівнем вищої освіти і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалів для виконання кваліфікаційної магістерської роботи.

Визначення баз практики здійснюється керівництвом Університету на підставі прямих договорів про проходження практики з підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. ДУЕТ має договори про проходження практики з підприємствами-партнерами: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Метінвест бізнес сервіс», ГЗК м. Кривого Рогу, ТОВ «Рудомайн» та ін.

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, за погодженням із кафедрою, обирати бази практики. У такому випадку база практики надає гарантійний лист, який є підставою для направлення здобувача на практику.

Базами проведення практики можуть бути підприємства (організації, установи) різних галузей і форм власності, наукові установи, заклади освіти, органи державного управління, у тому числі за межами України, фізичні особи - підриємці, самозайняті особи, які проводять незалежну професійну діяльність, що зареєстровані в законному порядку як суб’єкти підприємницької діяльності. Бази практики повинні мати у своєму складі фахівців, що виконують роботи відповідно до спеціальності, освітньої програми здобувача вищої освіти.

Більш детальна інформація наведена у Положенні про проходження практики здобувачами вищої освіти державного університету економіки і технологій.

Випускники кафедри користуються високим попитом серед роботодавців різних галузей та видів економічної діяльності; на підприємствах малого та середнього бізнесу; в банківських установах та закладах середньої та вищої освіти, а також в органах виконавчої влади різних рівнів; в аудиторських компаніях; у контролюючих органах (фіскальна служба, державна аудиторська служба, правоохоронні органи); в закладах середньої та вищої освіти. Ми пишаємося нашими випускниками, які стали бухгалтерами, аудиторами, податківцями, фінансовими аналітиками, фінансовими директорами, менеджерами фондів, торговцями, брокерами та інвестиційними дослідниками тощо.

На провідних посадах в різних установах і на підприємствах міста та України працюють:
Белошавін І. – начальник управління підготовки виробництва ПАТ «КЗРК»;
Білоочко Н. – головний бухгалтер ТОВ «Укріндустрія»;
Воробйов І. – начальник відділу обліку розрахунків з покупцями ПАТ «Південний ГЗК» (входить до «Топ-10 Кращих бухгалтерів України» за версією Всеукраїнського бухгалтерського клубу «Баланс»);
Гушко С. – в.о. проректора з науково-педагогічної, навчальної роботи та міжнародної діяльності ДУЕТ, доктор економічних наук, професор;
Данілова С. – головний бухгалтер КП «Автобаза №1»;
Зінченко О. – завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ «КНУ»;
Катриченко О. – заступник міського голови м. Кривий Ріг;
Качан Р. – начальник відділу внутрішнього аудиту апарату міської ради і виконкому м. Кривий Ріг;
Лавриненко С. – генеральный директор ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур»;
Лобова І. – головний бухгалтер ТОВ «Дружба люкс»;
Моісєєв Д. – перший заступник начальника Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області;
Новицький Д. – заступник генерального директора – фінансовий директор ПрАТ «Авто-КрАЗ»;
Переверза М. – фінансовий директор ПАТ «АрселорМіттал Берислав»;
Трусевич Ю. – директор департаменту облікових операцій ТОВ «Метінвест Бізнес Сервіс»;
Шайкан А. – в.о. ректора ДУЕТ, доктор економічних наук, професор.

CONTACTS: Medichna street 16, Kryvyi Rih, Ukraine duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
SELECTION COMMITTEE: Liberation Square 2, Kryvyi Rih, Ukraine vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

About the site Confidentiality Accessibility Cookies
Copyright 2024 ©