ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

Навчаючись за спеціальністю 053 «Психологія» ви станете обізнані у різноманітних галузях психології та отримаєте доступ до психологічної професії і зможете здійснити свою мрію стати успішним фахівцем.

Обравши психологію, Ви прийняли правильне рішення, адже дана спеціальність забезпечить Вам перспективну, престижну, цікаву і творчу справу, яка розвиває інтелект, пам’ять і увагу, широке коло знайомих, постійно зростаючі можливості для розвитку та подальшого навчання за наступними циклами вищої освіти.

Освітня програма у галузі психології формує необхідний рівень цілісних психологічних знань та етичних принципів професійної діяльності психолога, з якими випускники здатні працювати на рівні сучасних вимог до даної професії. Освіта у галузі психології поряд із фаховими знаннями забезпечує формування у студентів таких практичних навичок, як емоційний інтелект, вміння ефективно комунікувати, вміння самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги,  критично мислити, аналізувати, аргументувати та презентувати результати власних досліджень усно / письмово, мати поглиблені знання іноземної мови (англійської, німецької, французької, польської).

У чому перевага вивчення «Психології» в ДУЕТ?

Обираючи шлях у майбутнє на спеціальності «Психологія» у Державному університеті економіки і технологій, Ви прагнете опанувати омріяну професію психолога широкого профілю, з можливістю подальшого працевлаштування в різних сферах соціальної практики (охорони здоров’я, правоохоронній, професійного відбору та профорієнтаційній, організаційній, сімейній, експертній, управлінській тощо).

При цьому на фахових психологів завжди існує попит не тільки в державних установах, а й у приватному секторі – банках, страхових та інвестиційних компаніях, IT-фірмах, засобах масової інформації, громадських організаціях тощо. Викладачі ДУЕТ та провідні науковці партнерських університетів Європи допоможуть вам оволодіти  фундаментальними знаннями та набути практичних навичок необхідних для виконання професійної діяльності в широкому спектрі прикладних галузей психологічної практики. Студенти мають можливість вивчити широке коло навчальних дисциплін, завдяки чому підвищуються шанси добитися кар’єрного успіху не лише в Україні, але й закордоном. Активні міжнародні зв’язки Інституту дозволяють студентам стати учасниками міжнародних стажувань та грантових програм.

Вивчаючи психологію в ДУЕТ, Ви отримаєте:

 • можливість пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
 • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;
 • базову психологічну освіту та можливість продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти одразу з третього курсу;
 • оволодіти знаннями класичної та сучасної психологічної думки,  законодавства України та нормативних документів психолога, надбань психологічної практики;
 • отримати навички розуміння природи, функцій та механізмів психічних явищ та застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності психолога;
 • здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології або у процесі навчання;
 • емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості;
 • демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань;
 • можливість працювати за фахом вже після 2-го курсу навчання;

Будете мати можливість обіймати первинні посади:

 • Фахівці в галузі праці та зайнятості. Профконсультант
 • Практичний психолог
 • Фахівець в галузі соціального захисту населення
 • Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам і т. ін.)
 • Фахівець із соціальної допомоги вдома
 • Фахівець із соціальної роботи
 • Фахівець з найму робочої сили
 • Організатор з персоналу
 • Референт
 • Вихователь гуртожитку, професійно-технічного закладу
 • Соціальний робітник
 • Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати:

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Історія української державності (5 кр)
Загальна психологія (3 кр)
Вступ до психології (5 кр)
Іноземна мова (3 кр)
Українська мова професійного спрямування (3 кр)
Основи наукових досліджень у психології (3 кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
(2 з 4-х дисциплін):

Психологія довіри (4 кр)
Сімейне право (4 кр)
Релігієзнавство (4 кр)
Історія світової культури (4 кр)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Загальна психологія (3 кр)
Іноземна мова (4 кр)
Прикладна інформатика (5 кр)
Історія психології (5 кр)
Практикум з загальної психології (5 кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Педагогічна психологія (4 кр)
Психологія управління (4 кр)
Статистика (4 кр)
Арттерапія (4 кр)

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Соціальна психологія ( 4 кр)
Вікова психологія (5 кр)
Психофізіологія і диференційна психологія (5 кр)
Експериментальна, клінична психологія та
психодіагностика (5 кр)
Іноземна мова (3 кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Психологія спілкування (4 кр)
Моделювання діяльності фахівця-психолога (4 кр)
Мистецтво ведення переговорів (4 кр)
Стресостійкість та ефективна комунікація (4 кр.)

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Філософія (5 кр)
Основи спеціальної психології (3 кр)
Конфліктологія (3 кр)
Політичне маніпулювання (4 кр)
Іноземна мова (2 кр)
Практика навчальна: діагностична – 5 (кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Соціально-психологічний тренінг (4 кр)
Математичні методи в психології (4 кр)
Психологія сім'ї (4 кр)
Індивідуальне психологічне консультування (4 кр)

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 20 кредитів

Економічна психологія – 5 (кр)
Фахова іноземна мова – 3 (кр)
Психологія соціального впливу – 6 (кр)
Педагогіка – 6 (кр)

Вибіркові компоненти – 10 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Логопсихологія – 5 (кр)
Основи психолого-педагогічної майстерності – 5 (кр)
Етика психотерапії – 5 (кр)
Тайм менеджмент – 5 (кр)

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Перша психолог. допомога та кризова інтервенція – 3 (кр)
Психологія особистості – 5 (кр)
Коучінг-тренінг – 4 (кр)
Етика ділового спілкування – 4 (кр)
Фахова іноземна мова – 3 (кр)
Практика виробнича: корекційно-реабілітаційна – 3 (кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Психолого-педагогічні технології у вищій школі – 4 (кр)
Інфографіка і презентації – 4 (кр)
Маркетинг професійної діяльності – 4 (кр)
Лідерство – 4 (кр)

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Психологія травми – 6 (кр)
Фахова іноземна мова – 2 (кр)
Психологія проведення ділових ігор – 7 (кр)
Психологія малих груп – 7 (кр)

Вибіркові компоненти - 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Професійна кар'єра фахівця-психолога – 4 (кр)
Організаційна культура – 4 (кр)
Організаційна психологія – 4 (кр)
Теорія груп та груповий аналіз – 4 (кр)

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Психологія споживання – 3 (кр)
Методика проведення психологічної
еспертизи у різних галузях – 5 (кр)
Групова психокорекція та психотерапія – 3 (кр)
Фахова іноземна мова – 2 (кр)
Кваліфікаційний іспит – 1 (кр)
Практика переддипломна: соціально-психологічна – 5 (кр)
Підготовка та захист кваліфікаційної
бакалаврської роботи – 3 (кр)

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
2 з 4-х дисциплін:

Ортопсихологія – 4 (кр)
Девіантна поведінка: профілактика проявів- 4 (кр)
Психоаналітичні теорії – 4 (кр)
Глибинна психологія – 4 (кр)

Студенти спеціальності 053 Психологія на першому (бакалаврському рівні вищої освіти проходять навчальну практику з діагностики, виробничу корекційно-реабілітаційну, переддипломну соціально-психологічну практики на базі Центру психологічної допомоги та соціальної адаптації, Координаційного центру допомоги учасникам АТО та їх сім’ям ДУЕТ, Громадській організації “Колесо” тощо.

Наша програма магістратури психології навчає студентів розв'язувати різноманітні психологічні проблеми, від травматичних подій до осіб, пов'язаних з військовим середовищем. Ми надаємо унікальні можливості для творчого підходу до наукових досліджень та навчання роботі з різними групами населення, що сприяє формуванню глибокого розуміння інноваційних підходів у психології для підтримки психологічного благополуччя наших спільнот.

Форми навчання: денна, заочна.
Термін навчання: 1 рік 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати:

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Дизайни наукових досліджень (3кр)
Педагогіка у вищій школі (3кр)
Організація та ведення груп самодопомоги
для людей з травматичним досвідом (3кр)
Індивідуальна консультативна робота
з людьми зрілого віку (3кр)
Психологія біженства та вимушеного
переселення (3кр)
Соціальне консультування (3кр)

Вибіркові компоненти – 12 кредитів

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Правові механізми захисту прав людини (5кр)
Іноземна мова професійного (3кр)
Основи глибинної психодіагностики (4кр)
Психологія віктимності та суєцидальності (3кр)
Глибинна психологія у роботі з дітьми
та підлітками (3кр)

Вибіркові компоненти – 12 кредитів

3 семестр

Практична підготовка – 24 кредити

Психолого-педагогічний тренінг (3кр)
Практика виробнича (10 кр)
Атестаційний екзамен (3кр)
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи (8 кр)

CONTACTS: Medichna street 16, Kryvyi Rih, Ukraine duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
SELECTION COMMITTEE: Liberation Square 2, Kryvyi Rih, Ukraine vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

About the site Confidentiality Accessibility Cookies
Copyright 2024 ©