ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

"ІСТОРІЯ ВЧИТЬ ЛИШЕ ТИХ, ХТО ЇЇ ВИВЧАЄ, А ХТО НЕ  ВЧИТЬ - ТОГО КАРАЄ !!!"

Для чого потрібно вивчати ІСТОРІЮ ?

Здобувачі вищої освіти магістратури Освітньо-професійної програми «ІСТОРІЯ» із спеціальності 032 Історія та археологія повинні усвідомити та розуміти:

 1. Сучасні виклики, що стоять перед людством ХХІ ст.: розуміння складових успіху Західної цивілізації; причини виникнення війн, їхній перебіг від найдавніших часів людства до сьогодення;

це й розуміння діалектики миру і війни, антагонізму (типів миру і війни), співвідношення націй і політичних режимів, корені інституції війни тощо.

 1. Магістерська програма з Історії передбачає оволодіння сучасними знаннями про «розумну й нераціональну дипломатію-стратегію в термоядерну добу та в добу ідеологій»

(Реймон Арон); про «кращий комплекс економічних, соціальних та політичних інституцій» (Ніл Фергюсон), які сприяють розв’язанню проблем ХХІ ст.;

про взаємодію протягом ХІХ-ХХ століть держави, права, демократії та розуміння причин виникнення «небезпечних ознак», що можуть бути причиною «занепаду розвинених демократій» (Френсіс Фукуяма) та ін.

 1. Магістр з історії сьогодні – це професіонал, який здатний дати теоретико-практичні знання щодо розуміння:

 • причин виникнення, порівняння та сучасних проявів негативних соціально-психологічних явищ-феноменів
 • як маргіналізм, девіантність і делінквентність, аномія, апатія, антипатія, колабораціонізм тощо та їх наслідки і
 • виклики для сучасної України;
 • причин виникнення асоціальних явищ, які тягнуть за собой співпрацю з ворогом під час війн, ворожих окупацій певних територій, держав.

З 2014 р. для українського народу на Сході України та Криму актуальним стала стратегія виживання за умов так званої гібридної війни, яку розв’язали рашисти проти України за участю та підтримки «руського миру» і колаборантів. З 24 лютого 2022 р. відбувається жорстока війна пропутінського рашистського режиму проти нашої держави України. Не лише військовий простір, а й інформаційний перетворилися на арену жорсткої боротьби двох держав – України і росії за право, наприклад, на трактування української історії - Пам’яті про Другу світову війну, коли рашисти наполегливо нав’язують цивілізаційній спільноті свій радянсько-рашистський наратив про минулу світову війну, перекручуючи факти, тотально заперечуючи «незручну» пам’ять про минулу світову й сучасну війни, поширюючи міфологеми про українців як суцільних фашистів, зображаючи український національний рух як державну (радянську) зраду колишніх радянських громадян українського походження, позбавляючи українську націю права на державу й не визнаючи українську державність. В інформаційному просторі рашистські пропагандисти спекулюють навколо питання правової оцінки та дослідження змісту таких явищ-феноменів як пособництво, колабораціонізм в Україні як у роки гітлерівської окупації 1941-1944 рр., так й сьогодні, коли колаборанти-зрадники для рашистів вже є «національними героями». Процес соціалізації особистості у суспільстві у контексті негативних суспільно-психологічних та етичних явищ є складним та неоднозначним. Маргіналізм, девіантна поведінка, делінквентність, аномія та апатія, десоціалізація та антипатія, колабораціонізм і пособництво певної частини населення – це суспільно-психологічні та етичні реалії у суспільстві під час кризи, війни, революції тощо. Ці явища-феномени спонукали та спонукають, сприяли та продовжують сприяти сьогодні – 2024 році, на тимчасово окупованій рашистами території Луганщини, Донеччини, частини Херсонщини, Запорізької області і Криму організації різних форм співпраці та стосунків з російськими окупантами. «Радянська спадщина», яку активно поширювали останні 30-ть років прихильники «руського миру», путінсько-рашистські пропагандисти, війська та колаборанти, працює, адже спираються на підготовлений марганалізований грунт. Асоціальні явища виникають, провокуються активізуються, заохочуються і поширюються внаслідок дії навмисно створюваних не лише окупантами, а й за сьогоднішніх реалій, рашистськими путінськими пропагандистами, універсальних механізмів суспільно-психологічних феноменів наслідування, навіювання, переконання, зараження, залякування тощо. Ці суспільно-психологічні та етичні явища-феномени базуються на складному інтегральному психологічному утворенні – мотиваційній сфері. Відсутність можливостей для задоволення потреб, інтересів, цінностей поступово призвело до кризи, регресу, занепаду особистості, а коливання суспільства по осі «стабільність – нестабільність», а також індивідуальні особливості особистостей спричиняють утворення різноманітних напрямків соціальної поведінки індивідів. В нестабільні періоди розвитку суспільства і психосоціальних криз людини система цінностей особистості змінюється. В цей час відбувається гостра боротьба між позитивною та негативною ідентичностями, що, за певних умов, може спричинити аномальну лінію розвитку особистості, а також призвести до злочинної співпраці з ворогом. Й про це треба знати, й про це важливо розуміти, й про необхідно говорити й перемагати! Ось для чого важливо бути істориком, АДЖЕ НЕЗНАННЯ ІСТОРІЇ КАРАЄ!

Наша освітньо-професійна програма магістратури «Історія» навчає здобувачів здатних розв’язувати складні задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері історії.

Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері вищої освіти та реалізує це через навчання та практичну підготовку. Дисципліни та тренінг, включені в магістерську програму, орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких можлива фундаментальна професійна та наукова кар’єра здобувача, який буде розуміти сучасні виклики, що стоять перед людством ХХІ ст.: це й розуміння складових успіху Західної цивілізації; це й причини виникнення війн, їх перебіг від найдавніших часів людства до сьогодення: розуміння діалектики миру і війни, антагонізму (типів миру і війни), співвідношення націй і політичних режимів, корені інституції війни тощо.

Важливо! Викладати історичні дисципліни будуть досвідчені викладачі – кандидати наук, доценти та доктори наук, професори. Теоретичне навчання буде поєднано з практикою.

Варто наголосити, що міжнародна кредитна мобільність може здійснюватися у рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Державним університетом економіки і технологій та навчальними закладами країн-партнерів

Кафедра соціально-гуманітарних наук надає унікальні можливості здобувачам для творчого підходу до наукових досліджень та навчання, а саме сучасні методики і технології, які використовуються для вивчення, збереження та використання пам’яток історії і культури.

Крім того, випускники цієї програми можуть працювати:

на посадах наукових і науково-педагогічних працівників (викладачів) в наукових установах і закладах вищої освіти, інших посадах, що потребують кваліфікації магістра з історії, зокрема на посадах наукових консультантів, експертів у архівних і музейних установах, вищих навчальних закладах, гімназій та ліцеїв, інших установ, підрозділів, організацій відповідно до Національного Класифікатора України. Окрім того, випускники магістратури прирівнюються до наукових співробітників та професіоналів в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів. Можуть працювати архіваріусами та зберігачами у музеях та бібліотеках; здійснювати свою діяльність в галузі філософії, історії та політології та ін. Зазначений перелік не є вичерпним.

Подальше навчання на третьому рівні вищої освіти (аспірантура) дозволить випускникам набути додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, працювати у вищих та передвищих закладах освіти і займати посади:

 1. Викладач історії у вищих навчальних закладах
 2. Науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство, археограф, палеограф, історія).
 3. Архіваріус та зберігач у музеях та бібліотеках.
 4. Науковий співробітник (методи навчання).
 5. Науковий співробітник (праця, зайнятість).

Усіх творчих та цілеспрямованих здобувачів освіти, які бажають вивчати минуле людства, зокрема України та інших країн в усіх його проявах і рівнях запрошуємо долучитися до великої родини Державного університету економіки і технологій, а саме кафедри соціально-гуманітарних наук!

Освітньо-професійна програма «Історія» підготовки магістра з історії має прикладний характер; структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері вищої освіти та реалізує це через навчання та практичну підготовку.

Форми навчання: денна,заочна.
Термін навчання:  1 рік 5 місяців; освітня складова – 90 кредитів ЄКТС.

Освітньо-професійна програма «Історія»
90 кредитів (270 годин ) ЄКТС

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Філософія науки, 3 кр., залік

Вибіркові компоненти – 8 кредитів
Здобувач обирає по одній компоненті

Усна історія: теорія,методологія, практика, 4 кр., іспит
Історія повсякденності / Повсякдення українців у роки німецької окупації 1941-1944 рр., 4 кр., іспит
Історія освітньо-виховних систем, 4 кр., іспит

Педагогіка вищої школи: теорія практика, історія, 3 кр., залік

Здобувач обирає по одній компоненті

Українці у світовій цивілізації і культурі, 4 кр., іспит
Людина в європейській культурі домодернової та модернової доби, 4 кр., іспит
Національні кризи в історії країн, 4 кр., іспит

Глобальні проблеми сучасного світу, 3 кр., залік

 
Сучасна історіографія всесвітньої історії (др. пол. ХХ – ХХІ ст.), 5 кр., іспит
Методологія історичних досліджень, 4 кр., іспит
Сучасні освітні методики у викладанні cоціально-гуманітарних наук, 4 кр., залік
2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 10 кредитів

Війна і мир у контексті світової історії, 5 кр., іспит

Вибіркові компоненти – 20 кредитів 
Здобувач обирає по одній компоненті

Іноземна мова професійного спрямування (англійська), 5 кр., залік
Іноземна мова професійного спрямування (німецька), 5 кр., залік
Іноземна мова професійного спрямування (французька), 5 кр., залік

Сучасна історіографія історії України (др.пол. ХХ – ХХІ ст.), 5 кр., іспит; курсова робота

Здобувач обирає по одній компоненті

Делінквентні та «маргінальні» особистості на війні, 5 кр., залік
Демократія: від теорії до практики, 5 кр., залік
Педагогічна етика, 5 кр., залік
Формування німецького інформаційного простору в Україні (червень 1941 – 1944 рр.) / Ідеологічна боротьба в Україні періоду Другої світової війни 1939-1945 рр., 5 кр., залік

Здобувач обирає по одній компоненті

Міжнародні відносини та світова політика, 5 кр., іспит
Українознавчий потенціал усної народної творчості, 5 кр., іспит
Дослідження традиційної системи українських звичаїв, 5 кр., іспит
Актуальні проблеми дослідження Голокосту в Україні, 5 кр., іспит

Здобувач обирає по одній компоненті

Колабораціонізм і пособництво в історії людства, 5 кр., іспит
Україна в зарубіжних політичних стратегіях і доктринах ХХ – ХХІ ст., 5 кр., іспит
Етнічна історія України, 5 кр., іспит

3 семестр – 30 кредитів

Практична підготовка – 15 кредитів

Науково-педагогічний семінар, 3 кр., залік

Атестація: 15 кредитів

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи, 15 кр., захист кваліфікаційної магістерської роботи

Практика переддипломна, 12 кр., залік
CONTACTS: Medichna street 16, Kryvyi Rih, Ukraine duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
SELECTION COMMITTEE: Liberation Square 2, Kryvyi Rih, Ukraine vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

About the site Confidentiality Accessibility Cookies
Copyright 2024 ©