Завідувач кафедри

...

Скидан Сергій Олександрович

доктор педагогічних і кандидат філологічних наук, професор

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_language@duet.edu.ua

Кафедра іноземних та ділової української мов є однією з провідних кафедр Державного університету економіки і технологій, що забезпечує викладання іноземних та ділової української мов для студентів різних спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними ступенями «бакалавр», «магістр» на факультеті економіки та управління, на факультеті обліку, фінансів та інформаційних технологій та юридичному факультеті. У своїй роботі кафедра керується Положенням про кафедру іноземних та ділової української мов.

На сьогоднішній день науково-споріднений, цілеспрямований колектив кафедри у складі: викладача Базаренко І.А., к. п. н., доцента Вишневської К.Г., к. філол. н., доцента Гончаренко О.М., ст. викладача Гушко О.А., к. п. н., доцента Романенко О.В. на чолі з доктором педагогічних наук, кандидатом філологічних наук, професором Скиданом С.О. націлений на модернізацію змісту освіти, на підвищення якості освітньої діяльності, досягнення високого рівня майстерності викладання. Кафедра сповідує принцип, що сучасний викладач повинен володіти комплексом професійних комунікативних, організаційних, рефлексивних, гносеологічних, конструктивних навичок: здатність до самоосвіти, нестандартного підходу до процесу навчання студентів; уміння чітко визначати кінцеву ціль, враховуючи майбутню спеціалізацію студента; залучати індивідуально-психологічний підхід до кожного студента для досягнення кращих результатів навчання; об’єктивно сприймати студента, уникаючи конфліктів. На цій підставі кафедра обґрунтовує необхідність поєднання інноваційних підходів у викладання іноземних мов та пошук ефективних підходів при вивченні української мови, літератури як прояву освіченості фахівця будь-якого профілю, запорука його успішної професійної діяльності. Реалізація поставлених завдань здійснюється через використання ряду прийомів навчання, різноманітних методик та поєднання інноваційних технік із традиційними підходами, що довели свою ефективність і були перевірені часом.

За час існування кафедри (з 1980 р.) запроваджено вивчення ділової української та 6 іноземних мов професійного спілкування: англійської, німецької, французької, іспанської, італійської та польської; створено лабораторію — «Центр з вивчення іноземних мов» (на 40 посадкових місць), яка оснащена найновітнішими аудіовізуальними та мультимедійними засобами навчання; підготовлено і опубліковано навчальні посібники (6), монографії (2), створені оригінальні навчально-освітні програми, опубліковані фахові статті з вивчення англійської, французької та інших іноземних мов для підготовки різногалузевих спеціалістів з економіки та права. Упродовж 12 років успішно реалізується міжнародний освітній проект залучення студентів до освітніх програм, тренінгів та семінарів, які проводять американські колеги з «Корпусу Миру США». Так, з 2009 р. американські викладачі організовують роботу літнього молодіжного табору Camp LEAD з інтенсивного вивчення англійської мови, в якому беруть участь від 14 до 18 американців, близько 130 студентів ВНЗ та школярів нашого з нашого та інших міст України. Вони викладають курси ділової та фахової мови, спецкурс, бізнес-клас. На постійній основі діє клуб американської культури. Відзначимо, з ініціативи завідувача кафедри, професора С.О.Скидана упродовж 2017-2018 року був реалізований міжнародний освітній проект «Викладання англійської як іноземної мови» за участі волонтера «Корпусу Миру США» в Україні Мелісандри Леонардос.

З лютого 2018 року кафедра вперше запровадила програму позакредитних різнорівневих (початковий рівень – Elementary, перед-середній рівень – Pre-intermediate, середній рівень — intermediate) курсів з вивчення англійської, німецької, французької, польської мови для студентів, які залежно від свого рівня вмінь і навичок іншомовної компетенції та цілей застосування, прагнуть опанувати мову, подолати мовленнєвий бар’єр, покращити свій рівень мовної та мовленнєвої підготовки, підготуватися до вступу до магістратури, диверсифікувати професійну лексику та оволодіти практичною граматикою. За результатами вивчення курсу студенти отримують сертифікат та оцінку в додаток до диплому.

З метою активізації навчально-виховного процесу кафедра ставить перед собою завдання:

 • змінити позицію студента в навчальному процесі, перетворивши його із пасивного, стороннього спостерігача в активного учасника навчальної роботи, суб’єкта власної освіти і професійного становлення;
 • використати ефективні методи, форми організації навчання, які спонукатимуть студентів до самостійної творчої діяльності (презентації, проекти, обговорення, дискусії, ділові ігри, міні-кейси, тести, флешмоби, вікторини, конкурси, відеоконференції та ін.);
 • сформувати у студентів високу мовну компетенцію в науковому та професійному спілкуванні;
 • запровадити сертифiкацiйну програму «Друга іноземна мова (англійська / німецька / польська / французька) для студентів»;
 • розширити перспективи участі студентів через програму академічної мобільності Erasmus+ та подвійний диплом, підвищивши їх конкурентноспроможність на ринку праці;
 • удосконалити зміст та форми організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів; навчати студентів за сучасними освітніми та сертифікаційними програмами, переймаючи досвід провідних європейських вузів;
 • здійснити навчання української та іноземних мов на міждисциплінарній інтегративній основі, надаючи пріоритет формуванню комунікативних компетентностей: мовної, культурологічної, інтерактивності, автентичності спілкування, мобільності, вивченню мови в культурному контексті, автономності і гуманізації навчання
 • задіяти у навчально-виховний процес концепцію державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки;
 • виконати державну цільову програму на 2018-2028 роки, спрямовану на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісної культури;
 • запровадити для студентів дистанційне навчання іноземної мови на рівні очного навчання;
 • залучити до науково-дослідної роботи студентів (круглі столи, олімпіади, конференції), з подальшим представленням на щорічних українських конкурсах, результати їх досліджень опублікувати у тематичних збірниках кафедри;
 • проводити наукову студентську конференцію «Іноземна мова як невід’ємна складова професійної компетентності майбутніх економістів»;
 • щорічно проводити університетський тур олімпіади з української та іноземних мов;
 • надавати допомогу студентам у підготовці до конкурсів щодо отримання грантів, стажувань у європейських країнах, складання іспитів з іноземних мов за європейськими стандартами;
 • залучати студентів та надавати їм допомогу у підготовці доповідей з економічної, юридичної тематики іноземними мовами для участі у всеукраїнських студентських конференціях, зокрема, до проведення наукових дослiджень на іноземнiй мовi у рамках щорiчної мiжнародної конференції «Глобальні аспекти світового господарства та мiжнародних вiдносин в умовах нестабiльностi економіки»;
 • здійснювати наукове керівництво студентськими гуртками;
 • дослідити актуальні проблеми педагогіки та методики викладання української та іноземних мов; здійснити їх апробацію на міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях з перспективою отримання грантів та впровадити їх результати у навчальний процес, опублікувавши у збірниках наукових праць, що індексуються провідними міжнародними наукометричними базами;
 • впровадити міжнародні освітні проекти з вивчення іноземних мов: запрошувати до учнів студентів, які успішно оволоділи іноземними мовами та подорожували світом.

АБІТУРІЄНТАМ

Для здобувачів вищої освіти, які прагнуть пізнати світ, відкрити нові перспективи своєї спеціальності, знайти високооплачувану престижну роботу  та проявити свої здібності, щоб досягти кар’єрного росту, кафедра іноземних та ділової української мов на професійній основі забезпечує упродовж І-V курсів викладання мовного блоку дисциплін: української, польської, англійської, німецької, французької мов для підготовки фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр», «Магістр», які на практиці володіють іноземними мовами, що вирізняє їх серед інших випускників Придніпровського регіону, дозволяє реалізувати свої можливості та досягнути успіху в професійній діяльності.

Підготовка та системне вивчення іноземних мов фахівцями економічного, правового та IT-профілю для усіх сфер діяльності здійснюється:

за унікальними навчальними програми, підручникам в розрізі:

 • з англійської мови —  David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader,  Third edition: Pre-Intermediate: Business English Course Book, Pearson Education Limited, 2014; Strutt Peter. Market Leader Business Grammar and Usage:  Business English, Pearson Education Limited, 2004; Гусак Т.М. Modern English Grammar in Practice (Guidebook and Workbook) Book 1; Araminta Crace, Richard Acklam New Total English: Pre-Intermediate: Student`s Book. Pearson Education Limited, 2014; Araminta Crace, Richard Acklam New Total English: Pre-Intermediate: Work Book. Pearson Education Limited, 2014; Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 3 Pre-Intermediate. Student’s Book Grammar. Express Publishing, 2000;  P. Reilly, M. Uminska & B. Michalowsk. Focus (Elementary). Student’s Book. Pearson, 2016; Virginia Evans, Jenny Dooley. Career Paths -Law. Student’s book.Express Publishing,2011;  Raymond Murphy. English grammar in use. Cambridge University Press, 2015 Book-1; Virginia Evans, Jenny Dooley. Career Paths -Law. Student’s book.Express Publishing,2011; Raymond Murphy. English grammar in use. Cambridge University Press, 2015 Book-2; English for Computer Users Student’s Book Remacha Esteras S. Infotech. 4th edition. — Cambridge University Press, 2008; Мильнікова В.В. Англійська мова економіки, фінансів та банківської справи: Навч. посіб. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 390 с.; Raymond Murphy. English grammar in use. Cambridge University Press, 2015 Book-1; Англійська мова для економістів і бізнесменів: В.К. Шпак, О.О. Мустафа, Т.І. Бондар та інші. — Вища шк., 2000;
 • з французької мови — Французька мова для початківців: С.Є. Опацький. — Перун, Київ, 2003; Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка (в двух томах). Т. 2. – Киев: «Логос», 2002. – 512 с.;
 • з німецької мови —  Німецька мова. Граматичний практикум. і рівень/С.О.Біда. – 5-е вид., випр. І доповн. – Х.: Вид-во «Ранок», 2017. – 320 с.; Німецька мова. Граматичний практикум. ІІ рівень/І.М. Панченко., О.Л. Кононова. – 3-е вид., випр. і доповн. – Х.: Вид-во «Ранок», 2016. – 320 с.; Практический курс немецкого языка. Для начинающих./В. Завялова, Л. Ильина. – 6-е, переработанное и дополненное. М.: Лист Нью, 2002 г. – 880 с.; Немецко-русский, русско-немецкий словарь: 75000 слов и словосочетаний / О. Мазур – Донецк: ООО «Глория Трейд», 2012. – 752 с.; Усі вправи з граматики німецької мови./ Бережена В.В. – Х.:Торсінг плюс,2015. – 320 с.;
 • з польської мови — Iwona Stempek «Polski krok po kroku»  Kraków,  2010; Ewa Lipińska  «Z polskim na ty» Kraków,  2008; Liliana Madelska «Практическая грамматика польского языка» Краков, 2012.

— на основі нових підходів, форм і методів роботи:  реалізація поставлених завдань здійснюється через використання низки прийомів навчання, різноманітних методик та поєднання інноваційних технік із традиційними підходами, що довели свою ефективність і були перевірені часом. Обираючи певний  інтерактивний метод, а саме: “Interview”, “Round Table”, “ReflexiveCircle”,“Hotsummary”, “Project”,“Expert Groups”, “Dozensofquestions”, “Excursion”  викладачі формують у студентів навички спонтанного мовлення. Якісна мовна підготовка студентів не можлива без використання сучасних освітніх технологій: використання  проектних методів, застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними програмами, дистанційні курси іноземних мов, створення презентацій у програмному середовищі  Open Office Impress, PowerPoint, використання ресурсів всесвітньої мережі Internet; мультимедійних технологій у методиці проектів “Presentations”, демонстація відео проектів «Videoprojects”, проведення інтерактивних ігор “FirstMillion”,  “TheBrainoftheClass”, “BlinkingFrames” — дають змогу практично збільшити кількість розмовної практики на занятті, є цікавими для студентів, допомагають засвоїти матеріал та використати його у подальших заняттях.

— шляхом залучення передового досвіду провідних вчених України та світу:  програми нашої кафеди є універсальними, а викладачі — унікальними. Вони поєднують у собі знання мови, комунікативної та інтерактивної методик викладання з елементами гри, постійний професійний розвиток, любов до своєї роботи, а також вміння планувати заняття так, щоб студенти отримували максимальну користь і задоволення від занять. У кожного  студента свій темп розвитку та сприйняття інформації, тому ми практикуємо індивідуальний підхід і створюємо сприятливу атмосферу, що допомагає студентам відчути себе впевнено, саме тому вони активні на заняттях та із задоволенням спілкуються англійською. Кожна людина сприймає інформацію по-різному.  В одних краще розвинене аудіальне, у інших — візуальне сприйняття, деякі бачать мову як чітку систему.  Наше завдання — підібрати методику відповідно до особливостей студента. З лютого 2018 року кафедра вперше запровадила програму позакредитних різнорівневих (початковий рівень – Elementary, перед-середній рівень – Pre-intermediate, середній рівень — intermediate) курсів з вивчення англійської, німецької, французької, польської мови для студентів, які залежно від свого рівня вмінь і навичок іншомовної компетенції та цілей застосування прагнуть опанувати мову, подолати мовленнєвий бар’єр, покращити свій рівень мовної та мовленнєвої підготовки, підготуватися до вступу до магістратури, диверсифікувати професійну лексику та оволодіти практичною граматикою. За результатами вивчення курсу студенти отримують сертифікат та оцінку в додаток до диплому.

З серпня 2017 до січня 2018 року на кафедрі працювала волонтер Корпусу Миру США в Україні Мелісандра Леонардос, яка викладала курси «Англійська мова», «Ділова англійська мова», «Міжкультурна комунікація», використовуючи метод TEAMTEACHING. У процесі співпраці волонтера з викладачами кафедри іноземних та ділової української мов відбувся обмін досвідом роботи, ділове та особисте спілкування, що вплинуло на підвищення їх рівня володіння розмовною англійською мовою і, в кінцевому підсумку, суттєво позначилося на якості викладання англійської мови студентам;

— з метою засвоєння знань і практичних навичок з основ професійної підготовки для здобувачів вищої освіти Кафедра іноземних та ділової української мов пропонує (на платній основі) Курси посиленого вивчення(Challenge) іноземних мов на професійному рівні, а саме:

Вивчення англійської мови — Рівень А1 — А2, В1 – В2 здійснюється за підручниками: — 1) Kathy Gude, Jayne Wildman. New Matrix (Intermediate). Student’s Book. Oxford University Press, 2011; 2) Jayne Wildman, Kathy Gude. New Matrix (Intermediate). Workbook. Oxford University Press, 2011.

З метою розвитку комунікативних вмінь та навичок студентів, від яких значною мірою залежить їх можливість професійно працювати в міжнародному контексті, КАФЕДРОЮ організовано роботу Клубу американської культури для студентів та викладачів інституту.

Системне вивчення іноземних мов відкриває для студентів нові можливості:

 • перспективи та переваги під час працевлаштування;
 • у рамках міжнародної освітньої програми «Подвійний диплом» з Академією Полонійною у Ченстохові (Республіка Польща) отримати європейський диплом магістерського ступеня;
 • підготуватися до вступу до магістратури  та отримати магістерський ступень;
 • брати участь у програмі «Еразмус+», яка передбачає практику і можливість працевлаштування в країнах Європейського Союзу;
 • не перериваючи навчання в інституті, отримати польський диплом за спеціальністю «Економіка».

Для абітурієнтів передбачені підготовчі курси з вивчення української мови та літератури, а для студентів – додаткові курси з вивчення англійської, німецький, французької, польської. Найкращий і найкоротший шлях до засвоєння англійської мови — це звернутися до кваліфікованого викладача, який направить, скорегує навчання згідно з вашими потребами, збалансує говоріння, сприйняття на слух, читання та письмо, розкриє ваш потенціал. Навчання на курсах здійснюють провідні фахівці кафедри, що постійно підвищують свій рівень кваліфікації, беручи участь у міжнародних конференціях, проектах тощо. Так, з 21 травня по 2 червня 2018 р. викладачі Базаренко І.А., Гушко І.А. пройшли перший етап програми стажування в Академії Полонійній у Ченстохові (Польща) та отримали сертифікати В1з вивчення польської мови і культури.

СТУДЕНТАМ

Підготовка фахівців економічного, правового та ІТ-профілю для усіх сфер діяльності здійснюється:

 • за унікальними навчальними програмами;
 • на основі нових підходів, форм і методів роботи;
 • шляхом залучення передового досвіду провідних вчених Україну та світу;
 • з метою засвоєння знань і практичних навичок з основ професійної підготовки.

Навчання на курсах відкриває студентам нові можливості:

 • перспективи подальшого працевлаштування;
 • у рамках міжнародної освітньої програми «Подвійний диплом» з Академією Полонійною у Ченстохові (Республіка Польща) отримати європейський диплом магістерського ступеня;
 • брати участь у програмі «Еразмус+», яка передбачає практику і можливість працевлаштування в країнах Європейського Союзу;
 • не переривати навчання в інституті, отримати польський диплом за спеціальністю «Економіка»

Навчання на курсах здійснюється на платній основі.

З метою реалізації державної цільової програми на 2018-2028 роки, що спрямована на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісної культури, кафедра іноземних та ділової української мов забезпечує для студентів та співробітників вузу проведення мовних тренінгів з вивчення української мови.

ВИПУСКНИКАМ

Сьогоднішні вихованці кафедри неодноразово доводять, що спроможні до самореалізації та адаптації в складних економічних умовах Придніпровському регіоні, в України, та й за її межами. Їх досягнення є безпосереднім проявом умінь і навичок спілкуватися в усній і писемній формах у межах професійної сфери українською та іноземними мовами. Важливу роль у цьому процесі відіграє мотивація вивчення державної української мови та потреба організувати професійну комунікацію іноземною мовою. Тому вихідною позицією формування мовної компетенції є професійно-орієнтовний характер навчання, успішно представлений нашими студентами під час виробничих практик у Польщі, Німеччині, Франції, США, Китаї, Ізраїлі.

Кафедра переконана, що володіння іноземною мовою є необхідною ознакою інтелекту та підготовки конкурентоспроможних фахівців з науковим мисленням на кваліфікованому ринку праці, які б відповідали сучасним вимогам професійної та соціальної сфери виробництва та перспективним планам роботодавця. Для реалізації поставленої мети навчально-методична та наукова діяльність кафедри цілеспрямовано направлена на впровадження інноваційних технологій, активних методів опанування української та іноземних мов студентами Криворізького економічного інституту, які сприятимуть формуванню їх професійних іншомовних компетенцій, ефективному функціонуванню в академічному та професійному середовищі, підвищенню навчальної автономії, а також вдосконаленню їх здібностей до подальшої самоосвіти та саморозвитку.

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©