Завідувач кафедри

Садовенко

Садовенко Марина Михайлівна

к.е.н., доцент

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_fpss@duet.edu.ua

Становлення сучасної фінансової системи України розпочалося з набуттям нашою державою незалежності. У першій половині 90-х років ХХ ст. реформуються фіскальні органи, казначейство, бюджетна система, розпочинають свою діяльність перші комерційні банки, кредитні спілки, страхові компанії. З розвитком цих процесів виникла потреба у кваліфікованих спеціалістах фінансового профілю.

У 1994 році до підготовки спеціалістів фінансового сектору національної економіки долучився Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», який першим на Криворіжжі здійснив набір абітурієнтів на спеціальність «Фінанси».

Історія кафедри фінансів і банківської справи почалася у квітні 1994 року, і весь цей час кафедра розвивалася, створювала традиції, здобувала авторитет якісною підготовкою фахівців, і на новітньому етапі своєї діяльності прагне до забезпечення інтеграції освітніх європейських стандартів до національної системи підготовки молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів.

У різні періоди кафедру очолювали Потапенко Неоніла Тихонівна к.т.н., доцент (1994-1996 рр.); Васильчук Ірина Петрівна д.е.н., професор (1997 -2011 рр.). З 2012 року цю посаду обіймає кандидат економічних наук, доцент Садовенко Марина Михайлівна.

На сьогодні кафедра фінансів, банківської справи та страхування є структурним підрозділом економічного інституту Державного університету економіки та управління.  У своїй роботі кафедра керується Положенням про кафедру фінансів, банківської справи та страхування.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування – це згуртований творчий колектив, який, увібравши усі надбання і творчий доробок попередніх поколінь та світової фінансової думки, здатний творчо розв'язувати і розв'язує складні проблеми удосконалення фінансової освіти та здійснення наукових розробок у період трансформації економіки і реструктуризації фінансової системи, що триває в Україні. Це колектив, що перебуває у постійному творчому пошуку і сміливо дивиться у майбутнє.

Підґрунтям для ефективної роботи кафедри фінансів, банківської справи та страхування є набутий багаторічний досвід науково-практичної діяльності її викладачів, високий рівень професійності, широкий науковий світогляд. Нині освітній процес на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування забезпечують 5 науково-педагогічних працівників, з них: 1 доктор економічних наук, професор (Васильчук І.П), 4 кандидати економічних наук (Ізмайлова Н.В., Садовенко М.М., Смирна О.В., Супрун А.А.). Всі викладачі кафедри є висококваліфікованими фахівцями у сфері державних фінансів, корпоративних фінансів, фінансового ринку, страхування та банківництва.

Місія кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів) в галузі фінансів, які здатні працювати за різними напрямами фінансової діяльності в умовах європейської інтеграції.

Візія кафедри полягає у баченні інноваційних змін у фінансовій системі і реагуванні на них в процесі підготування й реалізації навчальних програм відповідно до запитів потенційних споживачів, якими є державні і корпоративні фінансові та фінансово-кредитні інституції, суб’єкти підприємницької діяльності.

Вимоги та зміст підготовки визначаються навчальними планами підготовки фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та освітньо-професійними програмами.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є випусковою за трьома рівнями вищої освіти (за денною та заочною формами навчання):

 • початковий рівень (короткий цикл) – 2 роки навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»);
 • перший (бакалаврський) рівень – 3 роки 10 місяців навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітні програми «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Цифрові фінанси»);
 • другий (магістерський) рівень – 1 рік 5 місяців навчання (на основі ступеня бакалавра) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»);

Основна мета освітніх програм полягає у формуванні особистості висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати нестандартні завдання і проблеми в галузі фінансів, банківської справи та страхування в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища, створення у студентів нових цілісних знань та професійних навичок шляхом формування і розвитку компетентностей, необхідних для розв’язання комплексних проблем у майбутній професійній діяльності.

Високий конкурентний рівень програм забезпечується їх практичною направленістю та врахуванням сучасних цифрових тенденцій у динамічному фінансово-економічному просторі

Кафедра активно співпрацює з місцевими фінансовими органами,  державними та комерційними фінансово-кредитними установами, банками та страховими компаніями органами Державної податкової служби України та Казначейства; територіальними підрозділами Державного пенсійного фонду України; управліннями державних соціальних фондів; органами місцевого самоврядування; суб’єктами господарювання усіх форм власності, де студенти також мають можливість набувати практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштуватися.

Співпраця з роботодавцями ведеться на системній основі. Інтереси роботодавців враховуються через фокусування освітніх програм на формуванні базових професійних компетентностей.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Майбутні фахівці одержують комплекс знань з гуманітарних дисциплін, серед яких особлива увага приділяється іноземній мові, фундаментально-базових дисциплін (мікро- та макроекономіка, міжнародна та цифрова економіка, економічний аналіз та ін.) і професійно-орієнтованого циклу (фінанси, страхування, банківська система, інвестування, страхові послуги, фінансовий аналіз, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансовий ринок, страховий, фінансовий, податковий, банківський менеджмент, ринок фінансових послуг та ін.).

Здобуті під час теоретичного навчання компетентності закріплюються проходженням практики, які забезпечують формування у студентів здатності аналізувати й структурувати проблеми, приймати і проваджувати ефективні рішення, забезпечувати їх реалізацію тощо. Кафедра співпрацює з банківськими установами, зі страховими компаніями, органами державної податкової служби, гірничо-збагачувальними комбінатами та іншими підприємствами гірничо-металургійного комплексу Кривбасу. На цих підприємствах та установах університетом організовано проходження студентами виробничої та переддипломної практики, під час якої вони поглиблюють практичні навички та здійснюють збір інформації для написання кваліфікаційних робіт.

Щорічно кафедра готує та випускає фахівців для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної та викладацької роботи у органах державного фінансового управління, на підприємствах, банківських установах та фінансово-кредитних установах небанківського типу, страхових компаніях, державній податковій службі та інших організаціях і установах, що відповідає предметній області спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

З метою підвищення кваліфікації та перейняття передового досвіду викладання дисциплін, а також з метою підвищення наукової кваліфікації викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування періодично проходять стажування в інших вищих навчальних закладах (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів і т.д.) та на підприємствах і фінансово-кредитних установах м. Кривий Ріг.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність кафедри фінансів, банківської справи та страхування спрямована на вирішення актуальних проблем навчального процесу, фінансової діяльності регіону та фінансової системи України. Кафедра спрямовує свої зусилля на ґрунтовну теоретичну та професійно-практичну підготовку фахівців для фінансової та податкової систем України, банківського та страхового секторів економіки.

Науково-дослідницька робота викладачів складається з таких основних напрямків як: здійснення наукових досліджень при підготовці дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук; наукові дослідження у межах держбюджетної тематики; підготовка монографій, підручників та навчальних посібників; публікація наукових статей та участь у наукових і науково-практичних конференціях. Також викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів як у межах роботи наукових гуртків і проблемного семінару, так і при підготовці наукових робіт студентів для участі у зовнішніх конференціях і конкурсах та Всеукраїнських олімпіадах.

Основні напрямки наукових робіт кафедри фінансів, банківської справи та страхування:

 • проблеми фінансового менеджменту у сфері бізнесу;
 • теорія і практика розвитку корпоративних фінансів;
 • фінансовий контролінг як інноваційних ресурс корпоративних фінансів;
 • антикризове управління фінансами підприємств;
 • проблеми організації і управління у сфері страхового бізнесу;
 • теорія і практика надання фінансових послуг фінансовими установами на фінансовому ринку в цілому і на окремих його сегментах;
 • особливості та проблеми оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності;
 • проблеми ефективності управління у сфері оподаткування;
 • управління бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків;
 • управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств;
 • інноваційність банківської діяльності;
 • банківська діяльність у контексті фінансової нестабільності економіки;
 • функціонування комерційних банків на депозитному ринку України.

Результати наукових досліджень впроваджуються у навчальний процес через викладання нових дисциплін, оновленню змісту навчальних дисциплін, що викладаються.

ДУЕТ є фундатором Міжнародного наукового конгресу «Society of Ambient Intelligence», який проходить щорічно, починаючи з 2015 року, до участі в якому активно долучаються науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, банківської справи та страхування, а також здобувачі вищої освіти за спеціальністю.

На кафедрі проводиться робота студентських наукових гуртків за тематикою:

 • «Фінансовий аналіз»,
 • «Цифрові фінанси»,

 Для підвищення кваліфікації державних службовців категорії Б, В та посадових осіб місцевого самоврядування кафедра фінансів, банківської справи та страхування пропонує спеціально розроблені загальні професійні (сертифіковані) програми:

 • «Управління публічними фінансами»;
 • «Управління змінами».

Результати науково-дослідницької діяльності співробітників кафедр та студентів значною мірою впливають на підвищення якості підготовки фахівців усіх рівнів освіти, використовуються при підготовці методичного забезпечення (навчальних посібників, методичних вказівок) навчального процесу.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальний аспект охоплює організацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, які здобувають освіту. Основне призначення цього аспекту полягає у створенні найсприятливіших умов для засвоєння студентами певних знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного опанування кваліфікаційного рівня зі спеціальності фінанси, банківська справа та страхування. Він здійснюється в системі організаційних, методичних та інших заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти.

Комплекс навчально-методичного забезпечення для впровадження освітньої діяльності за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» розроблено на базі основних положень стандартів вищої освіти.

Згідно навчальних планів викладачами кафедри, ведеться методична робота за наступними напрямками:

 • розробка та корегування програм «Syllabus» з дисциплін;
 • розробка та корегування лекцій та презентацій з дисциплін;
 • підготовка до практичних занять;
 • розробка модульних завдань, екзаменаційних білетів та тестових завдань для підсумкового контролю знань студентів;
 • своєчасне оновлення інформаційно-освітнього ресурсу на базі MOODLE.

авчально-методичні матеріали, розроблені кафедрою, повністю охоплюють дисципліни навчального процесу. Щорічно вони корегуються і поповнюються задля удосконалення навчального процесу.

Підготовка фахівців здійснюється у відповідності до вимог державних стандартів освіти, навчальних планів і програм, які забезпечують фундаментальність освіти, оптимальне співвідношення і поєднання теоретичного і практичного навчання, враховують досягнення і перспективи розвитку освіти, науки та економіки.

Основною метою методичних рекомендацій щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи є посилення творчої активності та ініціативи студента, використання математичних методів, інформаційних технологій. Сучасні освітні технології передбачають широке використання комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення. Адаптоване до потреб вищої школи модульне об’єктно-орієнтоване середовище для активного навчання робить акцент на підтримку активної взаємодії між викладачем і студентом, а також студентами між собою – спільне рішення завдань, обговорення, обмін знаннями та інші види колективної роботи.

Викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес інноваційні форми й методи навчання, які передбачають формування у студентів навичок, що сприяють швидкій адаптації до ринкової ситуації, самостійному прийняттю рішень. Поєднання нових освітніх технологій при аудиторній та дистанційній формах навчання, а також різних форм самостійної роботи студентів сприяє вдосконалюванню організації навчального процесу й підвищенню якості освіти.

Усі види занять, що викладаються згідно з навчальними планами підготовки молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», курсові роботи, переддипломна практика, кваліфікаційні роботи на 100% забезпечені навчально-методичними вказівками. Практично все методичне забезпечення доступно для студентів в електронному варіанті.

У період пандемії, карантину, введення військового стану проведення лекційних занять, практичних занять, поточного та підсумкового контролю, консультування студентів, надання студентам інформаційних матеріалів та завдань, отримання виконаних завдань, організація, проведення практик, передбачених навчальними планами захист звітів про проходження практики та захисту кваліфікаційних робіт відбувається дистанційно з використанням платформи Moodle, ZOOM, Teams.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування = цікаві проекти, перспективні задуми і величезний потенціал + веселий, дружний і компетентний колектив. 

Будьте з нами!

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©