Соціально-психологічні методи управління персоналом

 1. Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – Київ: ЦУЛ, 2011. – 468 с.
 2. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – Київ: Знання, 2011. – 236 с.
 3. Власова Н. М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики / Н. М. Власова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 6. – С. 54 – 59.
 4. Гавкалова Н. А. Методичний підхід до вибору стратегії управління витратами на персонал для забезпечення ефективного менеджменту персоналу / Н. А.Гавкалова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. - №22. – С. 5 - 8.
 5. Гавкалова Н. А. Модель багаторівневого управління: регіональний рівень / Н. А.Гавкалова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - №7. – С. 29 – 32.
 6. Грішнова О. А. Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення, форми прояву / О. А. Грішнова, О. Г. Брінцева // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 6. – С. 198 – 204.
 7. Гуменюк М. М. Використання об’єктної декомпозиції у моделюванні системи управління персоналом / М. М. Гуменюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. - №8. – С. 25 – 28.
 8. Гуцько І. С. Актуальні проблеми управлінської праці на підприємствах України / І. С. Гуцько // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2017. - № 2. – С. 37 – 38.
 9. Дашко І. М. Теоретичні аспекти трудового потенціалу підприємства / І. М. Дашко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. - №14. – С. 47 – 49.
 10. Дудукало Г. О. Удосконалення механізму управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу / Г. О. Дудукало // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - № 8. – С. 55 – 59.
 11. Закаблук О. Концепція по формуванню системи управління персоналом на підприємстві / О. Закаблук // Соціально-економічний розвиток України і регіонів: тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. В. М. Огаренка [та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 349 – 350.
 12. Захарчин Г. М. Нові аспекти управління персоналом в умовах побудови громадянського суспільства / Г. М. Захарчин // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 5. – С. 254 – 259.
 13. Зеркаль А. В. Перспективи підвищення якості управління персоналом крізь призму корпоративної культури / А. В. Зеркаль // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. - №24. – С. 45 – 48.
 14. Ігнатенко О. В. Особливості та досвід впровадження оn-line системи при підборі персоналу у компанії (на прикладі підприємства «hanwha techwin») / О. В. Ігнатенко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2017. - № 1. – С. 36 – 41.
 15. Клименко Н. А. Суть кількісних підходів до менеджменту персоналу підприємства в сучасних умовах / Н. А. Клименко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - № 12. – С. 236 – 239.
 16. Колот А. Наукове забезпечення управління працею та соціально-трудовими відносинами на засадах міждисциплінарного підходу / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2014. - № 8. – С. 3 – 9.
 17. Костакова Л. Управліня персоналом у контексті побудови регламентної системи управління витратами / Л. Костакова // Україна: аспекти праці. – 2013. - № 3. – С. 22 – 27.
 18. Крамаренко В. І. Управління персоналом фірми: навч. посіб. / В. І. Крамаренко. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 272 с.
 19. Логутова Т. Г. Антикризисное управление персоналом промышленного предприятия / Т. Г. Логутова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 5. – С. 198 – 203.
 20. Любимова К. О. Навчально-мотивуюча компонента в практиці розвитку персоналу підприємств / К. О. Любимова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. - № 7-8 (№8). – С. 182 – 188.
 21. Майстер Л. А. Економічна сутність персоналу та його сучасне значення в системі управління підприємством / Л. А. Майстер // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. - № 3. – С. 212 – 218.
 22. Марчук Л. П. Механізм управління творчою активністю персоналу підприємства як засіб інноваційної трансформації виробництва / Л. П. Марчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 1. – С. 359 – 367.
 23. Масляніков С. О. Основні напрямки ефективного використання персоналу підприємств / С. О. Масляніков // Наукова позиція молоді XXI ст..: матеріали I Міжвузівського науково-практичного столу / за ред. О. П. Гузенко. – Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – С. 21 - 23.
 24. Миронова Л. Г. Оцінювання ефективності управління трудовим потенціалом підприємства на основі рейтингового підходу / Л. Г. Миронова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - №21. – С. 45 – 47.
 25. Миронова Л. Г. Стимулювальна сила моделі динамічного рейтингового управління персоналом підприємства / Л. Г. Миронова // Соціально-економічний розвиток України і регіонів: тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. В. М. Огаренка [та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 107 – 108.
 26. Михайлова Л. І. Управління персоналом: навч. посіб. / Л. І. Михайлова. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 248 с.
 27. Мізерна Т. В. Кадровий менеджмент у системі управління персоналом підприємства / Т. В. Мізерна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. - № 12. – С. 234 – 237.
 28. Москаленко В. О. Актуальні аспекти ефективного кадрового менеджменту в умовах економічної нестабільності / В. О. Москаленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. - № 11. – С. 217 – 220.
 29. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / М. І. Мурашко. – з-тє вид., випр. і доп. – Київ: Знання, 2008. – 435 с.
 30. Петрова І. Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності / І. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2011. - № 5. – С. 9 – 12.
 31. Рачинський А. П. Стратегічний підхід до управління персоналом: методологія проблеми / А. П. Рачинський // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. - №7. – С. 98 – 100.
 32. Русієнко М. І. Удосконалення системи управління трудовим потенціалом на підприємстві: доцільність та обґрунтування / М. І. Русієнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. - №3. – С. 61 – 66.
 33. Cліпенчук Г. П. Підходи до побудови системи управління персоналом будівельного підприємства / Г. В. Сліпенчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. - № 1. – С. 132 – 136.
 34. Стрехова С. В. Взаємозв’язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом / С. В. Стрехова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 6. – С. 225 – 233.
 35. Федулин А. А. Иммитационное моделирование в системе управления персоналом на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства / А. А. Федулин, Н. М. Караулова, К. А. Лебедев // Актуальні проблеми економіки. – 2017. - № 3. – С. 367 – 372.
 36. Чорна, Н. Ю. Доцільність інвестицій в систему управління персоналом / Н. Ю. Чорна // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. - №10. – С. 25 – 27.
 37. Шпандарук В. О. Управління ризиками у системі управління персоналом підприємства / В. О. Шпандарук // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. - № 12. – С. 8 – 11.
 38. Шуригіна Д. Р. Шляхи вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві / Д. Р. Шуригіна // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком підприємств: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 травня 2011 р.). У 2-х т. Т. 1 / редкол.: П. П. Мазурок [та ін.]. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2011. – С. 380 – 384.
 39. Ядранський Д. М. Теоретичні аспекти організації обліку, контролю та аналізу персоналу на макрорівні / Д. М. Ядранський // Вісник КЕІ КНЕУ. – 2011. - № 3. – С. 106 – 111.

Дата підготовки: 04.12.2018

Copyright 2020 ©