Аналіз продуктивності праці на підприємстві

 1. Економіка та організація виробництва: підручник / за ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с. (С. 113 -115)
 2. Калина, А. В. Менеджмент продуктивності : навч. посіб. / А. В. Калина, С. П. Калініна, Н. Д. Лук’янченко. – К.: МАУП, 2005. – 232 с. 20 – 44.
 3. Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – К.: Знання, 2008. – 487 с. (С.143 – 150)
 4. Ласкавий, А. О. Менеджмент продуктивності: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. - 292 с. (С. 74 – 132)
 5. Мошенський С. З. Економічний аналіз: підручник / С. З. Мошенський, О. В. Олійник, ; за ред.. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 704 с. (С. 265 – 298)
 6. Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: підручник / П. Я. Попович. – К.: Знання, 2008. – 630 с. (С. 180 – 190)
 7. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г. В. Савицька. – К.: Знання, 2004. – 654 с. (С. 139 – 148)
 8. Тарасенко, Н. В. Економічний аналіз: навч. посіб. / Н. В. Тарасенко. – Львів: «Новий світ-2000», 2004. – 344 с. (С.120 – 126.
 9. Череп, А. В. Економічний аналіз: навч. посіб / А. В. Череп. – К.: Кондор, 2005. – 160 с. (С. 45 – 51)
 10. Шевчук, В. О. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. / В. О. Шевчук, О. В. Коновалова, В. П. Пантелєєв. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011. – 399 с. (208 – 214)
 11. Абдуллаев К. Х. Производительность труда как фактор повышения эффективности производства на предприятии / К. Х. Абдуллаев // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - № 24. – С. 41 – 44.
 12. Вітвіцький В. В. Концепція продуктивності як інтегрованого показника ефективності / В. В. Вітвіцький // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 10. – С. 53
 13. Грабовецький, Б. Факторний аналіз продуктивності праці на основі економіко-статистичних моделей / Б. Грабовецький // Статистика України. – 2008. - № 2. – С. 9 – 13.
 14. Іменинник, А. Методологія контролю витрат на оплату праці у порівнянні зі зростанням продуктивності праці на державних підприємствах / А. Іменинник // Економіст. – 2010. - № 6. – С. 36 – 39.
 15. Качагіна, Л. В. Роль продуктивності праці у визначенні ефективності виробництва підприємства / Л. В. Качагіна, Ю. М. Маслікова // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком підприємств: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. Т. 1. – Кр. Ріг. 2011. – С. 294 – 298.
 16. Кожем’якіна С. М. методичні підходи щодо прогнозування продуктивності праці на макроекономічному рівні / С. М. Кожем’якіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. - № 6. – С. 23.
 17. Корнєєва, Т. С. Методика визначення рейтингу впливу чинників розвитку підприємства на ефективність праці / Т. С. Корнєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 4. – С. 368 – 385.
 18. Лизанець, А. Теоретичні основи і прикладні аспекти управління якістю праці на підприємстві / А. Лизанець // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - № 12. – С. 160 167.
 19. Лучанинов, С. Многофакторная модель измерения производительности / С. Лучанинов // Справочник экономиста. – 2004. - № 6. – С. 80
 20. Музиченко, С. А. Продуктивність праці: соціально-економічна сутність категорії / С. А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. - № 6. – С. 24 – 27.
 21. Мусієнко, В. Д. Вплив продуктивності праці на вартість промислового підприємства / В. Д. Мусієнко, А. Г. Панчук, Л. М. Павлюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. - № 3. – С. 136 – 139.
 22. Соколик, М. Темпи продуктивності та заробітної плати в Україні, окремих високорозвинених країнах і країнах ЄС / М. Соколик // Економіст. – 2011. - № 10. – С. 68 – 71.
 23. Танасієнко, Н. Методика вимірювання соціальних факторів і резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві / Н. Танасієнко // Україна: аспекти праці. – 2014. - № 7. – С. 4- 43.
 24. Холда, А. Показатель производительности труда и валютный курс в экономике Украины / А. Холда // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 2. – С. 37 – 347.
 25. Шевчук, Н. В. Рекомендації щодо визначення та оцінки продуктивності праці та капіталу / Н. В. Шевчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. - № 7-8 (№8). – С. 53 – 57.
 26. Шевчук, Н. В. Методи оцінки показників багатофакторної продуктивності / Н. В. Шевчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. - № 7-8 (№8). – С. 23.

Дата підготовки: 04.12.2018

Copyright 2020 ©