Безоплатна правова допомога

 • Про безоплатну правову допомогу [Електронний ресурс]: Закон України від 2 червня 2011 року № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2011. - № 51. - Ст.577. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page2
 • Концепція формування системи безоплатної правової допомоги в Україні: схвалено Указом Президента України від 9.06.2006 р. № 509/2006 (витяг) // Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні. – 2010. - № 4. – С. 141 – 145.
 • Концепція формування системи безоплатної правової допомоги в Україні: ухвалено на шостому пленарному засіданні Комісії (м. Київ, 22 березня 2006 р.) // Адвокат. – 2006. - № 4. – С. 27 – 29.
 • Бежевець, А. М. Безоплатна правова допомога: проблеми розвитку [Електронний ресурс] / А. М. Бежевець – Режим доступу: http://sociojournal.kpi.kiev.ua/archive/2012/1/23.pdf
 • Галай, В. Юридичні клініки як суб’єкти захисту прав пацієнтів в Україні / В. Галай // Право України. – 2009. - № 9. – С. 101 – 105.
 • Гончаренко, С. В. Проблеми надання безоплатної правової допомоги. Короткий огляд нових тенденцій / С. В. Гончаренко // Адвокат. - № 11. – С. 12 – 16.
 • Іванцова А. В. Поняття безоплатної правової допомоги в Україні та за кордоном [Електронний ресурс] / А. В. Іванцова // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. - № 3(28). – С. 40 - 45. – Режим доступу: http://epub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/download/836/800
 • Ключка, Д. М. Право на безоплатну правову допомогу в Україні [Електронний ресурс] / Д. М. Клочка. – Режимдоступу:
 • http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4638/1/Kljuchka.pdf
 • Кононенко, В. П. Аналіз практики Європейського Суду з прав людини з питань надання безоплатної юридичної допомоги та формування системи безоплатної правової допомоги в Україні / В. П. Кононенко // Адвокат. – 2006. - № 12. – С. 37 – 40.
 • Лоджук, М. Т. Про форми правової допомоги в юридичних клініках України [Електронний ресурс] / М. Т. Лоджук // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2013. - № 21(Ч. 1). – С.82–90.–Режимдоступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/408/Lodzhuk_O_formah_prav_pomos
 • Москвич, Л. М. Роль адвокатури в системі адміністрування безоплатної вторинної правової допомоги в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Москвич // Форум права. – 2017. - № 1. – С. 124 - 126.
 • Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_1_23.pdf
 • Неклеса, Ю. В. Суб’єкти надання вторинної безоплатної правової допомоги в цивільному процесі [Електронний ресурс] / Ю. В. Неклеса. - Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v66/51.pdf
 • Польська, М. О. Суб’єкти відносин безоплатної правової допомоги в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Польська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. - № 2(99). – С. 74 – 84. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...2..
 • Сердюк, В. В. Деякі проблеми питання надання безоплатної правової допомоги / В. В. Сердюк // Адвокат. – 2006. - № 11. – С. 8 – 13.
 • Форманюк, В. І. Надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Форманюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – Серія Право. – Вип. 29. – Т. 2. – Ч. 2. - Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.29-2/part_2/10.pdf
Copyright 2020 ©